2
Mangai Calô wa Mangai Cadrì
'Màng aih plình, crŏng taneh wa dìq ca bìac ta aih broq khoi gêh.
 
Trùh hì tapèh Boc Plình khoi broq gêh dìq ca bìac Haq broq. Hì tapèh Haq padài. Boc Plình am xôq ramŏt ca hì tapèh wa broq hì aih wìa hì hadròih, ma jah 'màng aih hì aih Haq padài taiq dìq ca bìac Haq broq loh khoi gêh.
Cô raq bàu achìh hlài bìac plình wa crŏng taneh broq loh ta hì Chuaq, Boc Plình broq loh crŏng taneh wa plình.
 
Jò aih 'nhòq i rôm loq long leq ta taneh, hadai 'nhòq i xèm nhat leq ta đùng taneh ma jah 'màng aih Chuaq, Boc Plình 'nhòq am mè 'noh ta crŏng taneh, wa 'nhòq i mangai abèq achap taneh. Mahaq i hòi diac enh taneh tŏc pùc jàp taneh. Chuaq, Boc Plình yŏc blo taneh broq loh mangai calô, hlôi hòi hihèm 'mùt ta mùh, èh haq i can rìh.
Wùan Êđen
Chuaq, Boc Plình broq mòiq toq wùan ŏi pah mat mahì loh, hiniq wùan aih Êđen, èh Haq đòiq ta aih mangai calô Haq ma broq loh. Chuaq, Boc Plình thê taneh hon tŏc bàc long lem ca mat hnoq, plì haq caq jìang. Ta'ne wùan i Long Can Rìh, wa Long Canao Loq Bìac Lem wa Bìac Dù.
10 I mòiq toq cròng diac loh enh wùan Êđen đòiq pùc wùan. Enh nòi aih, haq axong loh pôn hamenh cròng diac. 11 Hiniq hamenh baxèm, aih Pisôn. Hamenh aih cadàu wawenh jàp gùng Ha-wi-la, nòi i wang. 12 Wang ta gùng aih lem dìq jaq. Hadai i jan xua thùm wa hmu ngŏc gam. 13 Hiniq hamenh ma baiq, aih Ghihôn cadàu wawenh jàp gùng Cut. 14 Hiniq hamenh ma piq, aih Tigrit cadàu pah mat mahì loh ta gùng A-si-ri. Hiniq hamenh pôn, aih U-phra-tê.
15 Chuaq, Boc Plình 'ràng mangai calô ta wùan Êđen đòiq abèq rai wèq wùan. 16 Chuaq, Boc Plình thê mangai aih: “Ìh jah caq dìq ca plì long ta wùan, 17 mahaq plì ta Long Canao Loq Bìac Lem wa Bìac Dù, apaq caq, ma jah 'màng aih hì leq ma ìh caq plì aih, ìh joq 'nàng cachìt.”
Ta'nèp Yàng Baxèm
18 Chuaq, Boc Plình doi: “Mangai calô aih ŏi mòiq ngai, ùh lem. Au broq loh mòiq ngai tìah ca haq wa bu troq ca haq đòiq jùp đò haq.”
19 Chuaq, Boc Plình yŏc taneh broq loh rìm ngè rôm, wa rìm adrech chìm ta plình, èh 'ràng wì ca Ađam đòiq ngan haq hiniq wì 'màng leq, èh hiniq cleq Ađam am ca tàng ngè rìh, aih raq hiniq haq. 20 Ađam hiniq dìq dŏng rìm ngè ma ban, 'bài chìm ta plình wa dìq ca ngè rôm.
Mahaq cla Ađam, èh chaq ùh i mòiq ngai leq bu troq ca haq đòiq jùp đò haq. 21 'Màng aih, Chuaq, Boc Plình broq ca Ađam cùi hnia. Jò haq cùi hnia, Boc Plình yŏc mòiq hadrang caxènh himìa haq, èh baxìa hlài xech akia. 22 Chuaq, Boc Plình yŏc caxènh himìa da Ađam, broq loh mòiq ngai gu cadrì 'ràng trùh ca Ađam.
23 Ađam doi:
“Caxènh cô enh caxènh au,
xech cô enh xech au.
Jah creo haq ‘mangai cadrì,’
ma jah 'màng aih haq khoi jah yŏc loh enh mangai calô.”
24 Taiq 'màng aih, mangai calô phai loh dèh enh miq baq, èh pajùm mòiq dèh ti mai, 'màng aih wa baiq ngai jah broq mòiq.
25 Ađam wa mai haq, wa baiq ngai rahòng, mahaq ùh hìaq loq camaih.