3
Con Mangai 'Bìq Padô 'Nùt
Ta dìq ca ngè rôm ma Chuaq, Boc Plình broq loh, bìh gô pla yi hnao dìq dŏng. Bìh doi ca mangai cadrì: “I joq Boc Plình doi ca ìh, ‘Ùh jah caq rìm plì long ta wùan cô ùh’?”
Mangai cadrì tèo haq: “Ma jah caq dìq ca plì long ta wùan, mahaq toq mòiq toq long ma hon ta'ne wùan, Boc Plình i doi: ‘Chôp ùh jah caq, hadai ùh jah bèq, tàng ùh iu tiaq, èh chôp cachìt.’ ”
Bìh doi ca mangai cadrì: “Chôp joq 'nàng ùh cachìt! Mahaq Boc Plình loq, tàng chôp caq plì long 'mat, mat chôp jah tapèh, jah wìa tìah dàng Boc Plình, jah canao loq bìac lem wa bìac dù.”
Jò mangai cadrì hnoq plì da long jìang caq, ngan lem wa jah broq ca dađeh wìa khôn rabiaq, haq gich plì caq, hi khoi hadai am dèh ca ŏng ma yòng ŏi ti haq, èh ŏng haq caq dìq. Jò aih, mat wa baiq ngai jah tapèh, loq dađeh ŏi rahòng. Wa haq yŏc hla pŏc broq capen cabàn dèh chac.
Trùh chìu hì hangèp, jò wa haq tàng atêh cadiang da Chuaq, Boc Plình lam pagat wùan, Ađam wa mai haq amot ta'ne xèm long ta wùan đòiq hlèp ca Chuaq, Boc Plình 'nang ŏi. Chuaq, Boc Plình creo ca Ađam, bòch: “Ađam, ìh ŏi ta leq?”
10 Ađam tèo Haq: “Au i tàng bàu da Chuaq ta wùan, èh au yùq taiq au rahòng, 'màng aih au amot.”
11 Boc Plình bòch: “Cabô ma patô ca ìh loq ca dađeh ŏi rahòng? Ìh i caq plì Au ma khoi thê ùh khòh caq aih ùh?”
12 Ađam tèo Haq: “Mangai cadrì ma Ìh khoi am đòiq ŏi ti au, haq am ca au plì long aih, èh au caq.”
13 Chuaq, Boc Plình doi ca mangai cadrì: “Ìh khoi broq cleq cô?”
Mangai cadrì tèo: “Bìh khoi padô 'nùt au, 'màng aih au caq plì.”
14 Chuaq, Boc Plình doi ca bìh:
“Taiq gè khoi broq bìac 'màng aih,
gè raq khoi 'bìq waiq hanip yi hnao
dìq ca ngè aban wa ngè rôm.
Gè ep moq xam cliac
wa caq blo taneh lùch ca 'nhòng rìh.
15 Au broq gè wa mangai cadrì tagit ca dabau,
aih hadròng hadrech gè
wa Hadròng Hadrech mangai cadrì tagit ca dabau.
Mangai aih èh jôiq gàu gè,
gè cap lùnh jènh Haq.”
16 Boc Plình doi ca mangai cadrì:
“Au am tam bìac tagah lep yi hnao jò ìh ŏi jiang,
jò ìh xa-ông con hadai jìq xalep.
'Nhac ca ìh i manoh enh wèq cwìang dèh ŏng,
xôq haq wèq cwìang ìh.”
17 Haq doi ca Ađam: “Taiq ìh khoi tamàng bàu mai, hi caq plì long Au khoi tanap ùh jah caq, 'màng aih taneh 'bìq waiq hanip taiq ìh.
“Lùch ca 'nhòng rìh ìh phai chìuq
xalep abèq achap taneh men i dahwèq caq.
18 Taneh èh hon bàc hiniq hila,
mahaq ìh xôq chaq caq cachiq yŏc enh đùng.
19 Ìh phai abèq loh pa-ùh ngòng men i dahwèq caq,
trùh jò ìh wìh hlài wìa taneh,
ma jah 'màng aih ìh wìa enh blo taneh,
èh wìh hlài wìa blo taneh.”
20 Ađam hiniq dèh ca mai Êwa, taiq haq miq dìq dŏng ca con mangai.
21 Chuaq, Boc Plình yŏc akia ngè aban broq eo yôh caxùnh am ca wa ŏng mai. 22 Chuaq, Boc Plình doi: “Cô, con mangai khoi wìa tìah ca bèn dìq, loq hadro bìac lem wa bìac dù. Manàiq cô ep ngan kenh oq yùq wa haq loq dèch tì kech caq plì ta Long Can Rìh, èh wa haq jah rìh hloi hloi 'mòh.” 23 Taiq 'màng aih, Chuaq, Boc Plình hnan Ađam loh khoi ca wùan Êđen đòiq abèq taneh, cla taneh aih ma khoi yŏc đòiq broq loh haq. 24 'Màng aih Haq hnan con mangai loh khoi ca wùan. Ŏi pah mat mahì loh ca wùan Êđen, Haq thê 'bài chê-ru-bim wê pla chang gùm ca-ah camla tawìh cô tau đòiq wèq trong lam trùh Long Can Rìh.