4
Cain wa Abên
Ađam caq ŏi dèh ti mai Êwa, èh mai haq hadràp wa xa-ông Cain. Êwa doi: “Nhò Chuaq jùp đò, au khoi jah xa-ông ca mòiq ngai calô.” Êwa xa-ông hòm Abên, oh Cain.
Abên broq bìac ban trìu, mahaq Cain broq bìac abèq taneh. Atìq cô èh Cain yŏc 'ràng dahwèq abroq enh đùng taneh broq ngè tadreo am ca Chuaq. Abên hadai yŏc 'ràng trìu ramua wa ramaq am ca Chuaq. Chuaq ngan hnoq Abên wa nhàn ngè tadreo da haq, mahaq Haq ùh ngan trùh Cain wa ùh nhàn ngè tadreo da haq. Cain nòih dìq jaq, nhinh mùh mat wa loh mango dìq jaq.
Chuaq bòch Cain: “Gleq ìh ma nòih? Gleq ìh ma nhinh mùh mat? Tàng ìh broq bìac troq, ajoq mùh mat ìh jah catèm 'mòh? Mahaq tàng ìh broq bìac ùh troq, tôiq lôi gòm ìh aradua 'mang, wa loq rahènh ca ìh dìq jaq, mahaq ìh phai wèq cwìang haq.”
Cain adràc Abên oh haq loh ta đùng. Jò wa baiq ngai ŏi ta đùng, Cain clŏng tùh jêh đac Abên oh haq.
Chuaq bòch Cain: “Abên oh ìh ta leq?”
Haq tèo: “Au ùh 'nì. Au mangai wèq dèh oh 'mòh?”
10 Chuaq bòch: “Ìh khoi broq bìac cleq? Bàu da mahem oh ìh enh taneh 'nang hmoi trùh Au! 11 Manàiq cô ìh jah 'bìq taneh waiq hanip, taneh ma khoi hah hacùng trôt mahem oh ìh taiq bìac tì cla ìh ùc loh. 12 Jò ìh abèq taneh, taneh pi hon ca ìh dahwèq caq hòm. Ìh pi jah ŏi mòiq nòi, mahaq ep lam hloi hloi enh nòi cô trùh nòi tau jàp ta crŏng taneh.”
13 Cain doi ca Chuaq: “Baxa 'màng aih trap hrìn ca au pòq ùh hrŏng. 14 Joq 'nàng Ìh khoi hnan au loh khoi ca taneh cô. Au lam hloi hloi enh nòi cô trùh nòi tau wia hangai ca mat Chuaq. Tàng i mangai leq glàm au, èh wì jêh cađac au.”
15 Chuaq doi: “Taiq 'màng aih, tàng i mangai leq jêh Cain, mangai aih ep chìuq tabroq hlài tapèh yàng ma Cain chìuq baxa.” Chuaq broq teo ta chac Cain waq ca mangai leq glàm haq, wì ùh hìaq jêh haq. 16 Cain wia hangai ca mat Chuaq. Haq lam ŏi ta gùng Nôt, pah mat mahì loh da wùan Êđen.
Xinoi Da Cain
17 Cain caq ŏi dèh ti mai, èh mai haq hadràp wa xa-ông ca Ênoc. Cain broq mòiq toq phôq, hiniq ca phôq aih Ênoc tiaq dèh hiniq ca con calô haq. 18 Enh Ênoc jah xa-ông loh Irat. Irat wìa baq da Mê-hu-ja-ên. Ma-hu-ja-ên wìa baq da Mê-lu-sa-ên. Mê-lu-sa-ên wìa baq da Lamec.
19 Lamec yŏc baiq toq mai, mòiq ngai haq hiniq Ađa, mòiq hòm Xila. 20 Ađa xa-ông ca Jaban. Jaban broq baq da wì mangai jàn rìh ŏi ta traiq wa i ngè aban. 21 Oh haq Juban. Haq broq baq dìq ca mangai rawêh broc wa hlôi taliaq. 22 Xila hadai xa-ông Tuban Cain, mangai atèm ranac xam mem wa đùng. Oh cadrì Tuban Cain, aih Na-a-ma.
23 Lamec doi dèh ca baiq mai, Ađa wa Xila:
“Ôi Ađa wa Xila, tamàng au beq.
Au khoi jêh đac mòiq ngai taiq haq broq ca au habau,
wa mangai radam taiq
haq broq ca chac au jìq!
24 Tàng mangai leq jêh Cain, èh jêh chau mangai aih tapèh yàng yi trap,
'màng aih èh Lamec phai chìuq 70 yàng 7 yi trap hòm!”
Xa-ông ca Sêt
25 Ađam caq ŏi dèh ti mai mòiq yàng hòm. Mai haq xa-ông con calô, hiniq haq Sêt. Êwa doi: “Boc Plình khoi am ca au mòiq toq con calô 'noiq thai ca Abên ma Cain khoi jêh đac.” 26 Sêt hadai i mòiq toq con calô hiniq haq Ênot.
Pàng cô, con mangai baxèm loq waiq khàn dang creo ca hiniq Chuaq.