10
Xinoi Da Noah
Cô xinoi da Sem, Ham wa Japhêt, piq ngai con calô Noah. Atìq ca diac càn wì haq i con caiq xa-ông loh ca wì.
 
Con calô da Japhêt, aih:
Gôme, Magot, Mađai, Jawan, Tuban, Mêsiac wa Tira.
Con calô da Gôme, aih:
Ach-kê-na, Riphat wa Tô-ga-ma.
Con calô da Jawan, aih:
Ê-li-sa, Ta-rê-si, Kittim wa Rô-đa-nim. Enh wì haq aih i tam mangai ŏi jàp gùng ta dìq ca 'bò diac raxìq, lah ca dabau tiaq dèh bàu capoch wa tiaq dèh xinoi ta diac wì haq.
 
Con calô Ham,
aih Cut, Mich-ra-im, Put wa Ca-na-an.
Con calô Cut,
aih Sêba, Ha-wi-la, Sapta, Ra-ê-ma, wa Sap-tê-ca.
Con calô Ra-ê-ma,
aih Sêba wa Đêđan.
 
Cut wìa baq da Nimrôt. Haq cô mangai i manoh tanuq dìq jaq. Haq mangai axan tanuq enh ngìa ca Chuaq, taiq 'màng aih i bàu anoi: “Tanuq tìah ca Nimrôt, mangai axan tanuq enh ngìa ca Chuaq.” 10 Baxèm haq broq taneh diac Babên, Êrêt, Acat wa Canê ŏi ta gùng Sina. 11 Enh gùng aih haq trùh gùng A-si-ri, khoi èh haq broq wìa Ni-ni-we, Rê-hô-bôt, Calach 12 wa Rêsen, phôq càn ŏi ta'ne Ni-ni-we wa Calach.
 
13 Mich-ra-im wìa baq da
Luđim, A-na-mim, Lê-ha-bim, Nap-tu-him, 14 Pa-thru-sim, Cach-lu-him, (enh haq khoi wìa mangai Phi-li-tin) wa Cap-tô-rim.
15 Ca-na-an wìa baq da
Siđôn, aih con ramua calô, wa Hêt, 16 Jê-bu-xit, A-mô-rit, Ghi-rê-ga-sit, 17 Hêwit, A-rê-kit, Sinit, 18 A-wa-đi, Xê-ma-ri, Ha-ma-tit.
 
Atìq ca aih hadròng hadrech Ca-na-an lam pac lac. 19 Gùng taneh da mangai Ca-na-an ta ngìa 'nah ta Ghêra, loh enh Siđôn trùh Gaxa, enh ngìa Sôđôm, Gô-mô-ra, Atma wa Xê-bô-im trùh Lasê.
20 Aih con xau da Ham, tiaq dèh hadròng hadrech, bàu capoch, nòi gùng wa Diac wì haq.
 
21 Sem, haq daq da Japhêt. Haq broq boc dìq ca jàn Êbe. Haq hadai i con calô.
 
22 Con calô da Sem, aih:
Êlam, Asua, A-bac-sat, Lut wa Aram.
23 Con calô da Aram,
aih Uxò, Hulò, Ghête wa Mach.
24 A-bac-sat wìa baq da Sêlah,
wa Sêlah wìa baq da Êbe.
25 Êbe i baiq toq con calô,
mòiq ngai hiniq haq Pêlec, ma jah 'màng aih ta 'nhòng haq, taneh khoi lah axong. Oh Pêlec, aih Joctan.
26 Joctan wìa baq da
A-mô-đat, Sêlep, Ha-sa-ma-wêt, Jêra, 27 Ha-đô-ram, Uxan, Đichla, 28 Ôban, A-bi-ma-ên, Sêba, 29 Ôphia, Ha-wi-la wa Jôbap. Dìq ca wì haq, aih con calô da Joctan.
 
30 Gùng taneh da wì haq aih ŏi pah Mêsa trùh Sêpha, aih nòi wang pah mat mahì loh.
31 Aih con calô wa con xau da Sem, lah axong tiaq xinoi bàu capoch, gùng nòi wì haq ŏi, wa tiaq dèh Diac wì haq.
 
32 Dìq ca wì cô, aih cadraq con calô da Noah, tiaq dèh xinoi, tiaq dèh Diac. Enh wì haq aih dìq ca Diac jàn axong loh ta crŏng taneh atìq ca diac càn.