11
Hnem Hin Babên
Manàiq dìq ca mangai crŏng taneh i mòiq bàu capoch pajùm wa mòiq trong achìh chù bàu aih. Jò wì rai lam pah mat mahì loh, wì glàm mòiq đùng tamang ta gùng Sina, èh wì ŏi hloi ta aih.
Mangai cô doi ca mangai tau: “Ê beq bèn broq gech khoi bùh ta ùnh.” 'Nhòng aih gech broq thai hmu, chai broq thai ximàng. Èh wì doi hòm: “Manàiq beq bèn broq mòiq toq phôq wa broq mòiq toq hnem hin bôi ha'nhèq trùh ta plình. Bèn phai broq ca hiniq dađeh i 'bang lem, yùq jò leq ep tac mac jàp ta crŏng taneh.”
Chuaq loh trùh đòiq ngan phôq wa hnem hin bôi da con mangai khoi broq. Chuaq doi: “Cô mòiq toq jàn raq, pajùm mòiq toq bàu. Tau bìac wì haq 'nang baxèm broq. Manàiq pi i cacleq jah tàt bìac wì haq khoi pajaq. Beq bèn phai loh broq manhài bàu capoch da wì haq, èh wì haq ùh 'nì tàng bàu capoch da mangai cô wa mangai tau.”
Khoi èh pàng aih, Chuaq broq ca con mangai prai priang jàp ta crŏng taneh, 'màng aih wì hêq ca bìac broq phôq. Taiq nen aih hiniq ca phôq aih Babên, ma jah 'màng aih nòi aih Chuaq broq manhài dìq ca bàu capoch ta crŏng taneh, wa pàng cô Haq broq ca con mangai haprah hapriang jàp ta crŏng taneh.
Xinoi Da Ap-ra-ham
10 Cô xinoi da Sem:
 
Baiq hanam atìq ca diac càn, Sem jah 100 hanam, èh wìa baq da A-bac-sat. 11 Atìq ca Sem wìa baq da A-bac-sat, haq ŏi rìh tam 500 hanam, èh haq i con calô wa con cadrì hòm.
12 A-bac-sat jah 35 hanam, èh wìa baq da Sêlah. 13 Atìq ca A-bac-sat wìa baq da Sêlah, haq ŏi rìh tam jah 403 hanam, èh haq i con calô wa con cadrì hòm.
14 Sêlah rìh 30 hanam, èh haq wìa baq da Êbe. 15 Atìq ca Sêlah wìa baq da Êbe, haq ŏi rìh tam jah 403 hanam, èh haq i con calô wa con cadrì hòm.
16 Êbe rìh 34 hanam, èh haq wìa baq da Pêlec. 17 Atìq ca Êbe wìa baq da Pêlec, haq ŏi rìh tam jah 430 hanam, èh haq i con calô wa con cadrì hòm.
18 Pêlec rìh 30 hanam, èh haq wìa baq da Reu. 19 Atìq ca Pêlec wìa baq da Reu, haq ŏi rìh tam 209 hanam, èh haq i con calô wa con cadrì hòm.
20 Reu jah 32 hanam, èh haq wìa baq da Sêruc. 21 Atìq ca Reu wìa baq da Sêruc, haq ŏi rìh tam jah 207 hanam, èh haq i con calô wa con cadrì hòm.
22 Sêruc jah 30 hanam, èh haq wìa baq da Nacô. 23 Atìq ca Sêruc wìa baq da Nacô, haq ŏi rìh tam jah 200 hanam, èh haq i con calô wa con cadrì hòm.
24 Nacô jah 29 hanam, èh haq wìa baq da Terah. 25 Atìq ca Nacô wìa baq da Terah, haq ŏi rìh tam jah 119 hanam, èh haq i con calô wa con cadrì hòm.
26 Terah jah 70 hanam, èh haq wìa baq da Apram, Nacô wa Haran.
 
27 Cô xinoi da Terah:
 
Terah wìa baq da Apram, Nacô wa Haran. Haran wìa baq da Lot. 28 Haran cachìt dèh ta gùng cla, aih Urò ŏi ta gùng Canđê jò Terah, baq haq ŏi rìh. 29 Apram wa Nacô yŏc mai. Mai Apram aih Sarai. Mai Nacô aih Minca, con cadrì Haran, aih baq da Mincah wa Itcah. 30 Sarai xon, haq ùh i ca con.
31 Terah 'nong Apram, con calô cla haq, wa xau haq, aih Lot, con calô da Haran, wa Sarai mai con haq, loh khoi enh Urò ŏi ta gùng Canđê waq ca jah mùt gùng Ca-na-an. Wì haq lam trùh Haran hi ŏi ta aih.
32 Terah rìh jah 205 hanam, khoi èh haq cachìt ta Haran.