12
Chuaq Ràih Apram
Khoi èh Chuaq doi ca Apram: “Ìh phai loh khoi ca gùng cla, oh daq wa baq ìh, èh lam trùh ta gùng Au jah patô am.
“Au jah broq am ca ìh wìa mòiq toq jàn càn.
Au jah am ca ìh xôq ramŏt,
èh broq hiniq ìh i 'bang càn bàc ngai jah canao loq.
Èh ìh jah wìa mòiq toq nòi xèm xôq ramŏt.
Èh Au am xôq ramŏt ca mangai leq waiq xôq ramŏt ca ìh.
Mangai leq waiq hanip ìh, èh Au waiq hanip ca wì haq.
Nhò ìh, dìq ca 'bài tamoi jàp ta crŏng taneh jah xôq ramŏt.”
Apram Lam Trùh Gùng Ca-na-an
Apram lam tiaq troi bàu Chuaq ma khoi tanap. Lot hadai lam ti haq. Jò Apram loh khoi enh Haran, haq khoi 75 hanam. Apram 'nong Sarai mai haq, Lot mon haq, dìq ca cùng hang khoi tagop, wa 'bài hapŏng haq ma jah ŏi ta Haran. Wì haq loh enh nòi aih lam trùh gùng Ca-na-an.
Apram lam cwa gùng cô trùh ta long rayai da Môrê ta Sichem. Jò aih mangai jàn Ca-na-an ŏi ta aih. Chuaq mahno loh ca Apram hi doi: “Au am ca xinoi ìh taneh gùng cô!” Khoi èh, ta aih Apram broq mòiq ca'bŏng tadreo am Chuaq, Haq ma khoi mahno dađeh loh ca Apram.
Enh aih haq lam trùh wang ŏi pah mat mahì loh ca Bêtên. Haq đòiq traiq ta aih; i Bêtên ŏi pah mat mahì mùt, wa Ahi ŏi pah mat mahì loh. Haq broq mòiq ca'bŏng tadreo am Chuaq, èh waiq dang hiniq Haq.
Atìq ca aih Apram xôq rai lam trong pah 'ma ca mat mahì loh.
Apram Loh Ta Gùng Aicàp
10 Manàiq cô ta gùng cô i bìac pangot hrah càn dìq jaq, taiq 'màng aih Apram loh ta gùng Aicàp. 11 Jò ten mùt ta gùng Aicàp, Apram doi ca Sarai mai haq: “Cô, au loq gè mòiq ngai gu cadrì lem, 12 èh jò mangai Aicàp hnoq gè, wì jah doi: Aih mai haq tau. Èh wì jêh đac au mahaq đòiq gè rìh. 13 Au xìn gè doi ca wì, gè oh au waq ca nhò gè èh au men jah ŏi aiq wa jah ŏi rìh.”
14 Apram bu trùh Aicàp, mangai Aicàp hnoq mangai gu cadrì dìq jaq lem. 15 'Bài cwan da bùa Pha-ra-ôn hnoq haq, èh wì padràu hau jang ngìa bùa. Khoi èh wì 'nong haq mùt ta hnem bùa Pha-ra-ôn. 16 Taiq Sarai, Pha-ra-ôn ma jah tamèt broq lem ca Apram, am ca haq bàc trìu, 'bo, lùa, lŏcđa wa hapŏng calô, hapŏng cadrì.
17 Mahaq taiq Sarai mai Apram, Chuaq baxa Pha-ra-ôn wa 'bài mangai ŏi ta hnem haq, dìq glàm ranàc càn. 18 Pha-ra-ôn creo ca Apram trùh, bòch: “Ìh khoi broq ca au cleq 'màng cô? Gleq ma ùh doi ca au loq Sarai mai ìh? 19 Gleq ìh doi, haq aih oh ìh? Ùac aiq au khoi jah yŏc haq broq mai au! 'Màng aih manàiq cô yŏc mai ìh, èh lam beq.” 20 Khoi èh Pha-ra-ôn thê 'bài cwan haq 'nong wa ŏng mai Apram xam dìq dŏng cùng hang haq lam.