13
Lot Talah ca Apram
Apram enh diac Aicàp 'nong dèh mai xam dìq cùng hang cla wa Lot, mon haq, lam ta gùng Nêghep. Apram loh ca dìq jaq padrŏng can i ngè aban, wang wa 'bac.
Enh gùng Nêghep, haq rai lam trùh Bêtên, nòi haq đòiq traiq yàng baxèm adroi ŏi ta'ne Bêtên wa Ahi, nòi yàng adroi haq khoi broq ca'bŏng tadreo. Ŏi ta aih Apram creo dang Chuaq.
Lot lam pajùm ti Apram, hadai i calùh trìu, 'bo wa traiq. Gùng aih ùh anòh ca wa haq ŏi pajùm, ma jah 'màng aih cùng hang bàc hrìn trùh 'mòi wì pi jah ŏi pajùm ti dabau. I bìac 'bài mangai ban ngè aban da Apram wa 'bài mangai ban ngè aban da Lot tarahen ca dabau. Jò aih jàn Ca-na-an wa jàn Pe-rê-xit ŏi ta gùng aih.
Apram doi ca Lot: “Ba cô mòiq mahem. Ìh wa au, wa 'bài mangai ban ngè aban au wa 'bài mangai ban ngè aban ìh ùh khòh tarahen ca dabau. Dìq ca gùng cô ma ùh ŏi jang ngìa ìh 'mòh? 'Màng aih loh khoi enh au beq. Tàng ìh yŏc pah 'ngeo, èh au yŏc pah 'ma. Tàng ìh yŏc pah 'ma, èh au yŏc pah 'ngeo.”
10 Lot ngoi ngan hnoq jàp gùng tamang pah diac Jôđan, aih nòi adroi ca jò Boc Plình 'nhòq raliang đac phôq Sôđôm wa Gô-mô-ra, dìq dŏng taneh i bàc diac cròng lem trùh ta Xoa. Đùng aih hadai tìah ca wùan Chuaq wa tìah ca gùng Aicàp. 11 Lot ràih yŏc ca dađeh dìq dŏng taneh tamang pah diac Jôđan wa lam pah mat mahì loh. 'Màng aih wa baiq ngai talah dabau. 12 Apram ŏi ta gùng Ca-na-an, mahaq Lot ŏi hloi ta dìq ca phôq ta gùng tamang. Haq 'nhon dèh traiq cla haten phôq Sôđôm, 13 Mahaq jàn Sôđôm ngang dù dìq ca jaq; mangai broq tôiq lôi càn ca Chuaq.
Boc Plình Rùp Bàu Am ca Apram
14 Atìq ca Lot loh khoi ca Apram, Chuaq doi ca haq: “Ngoi mat ngan beq. Enh nòi ìh 'nang ŏi trùh pah 'ngeo ca mat mahì loh, pah 'ma ca mat mahì loh, pah mahì loh, wa pah mat mahì mùt, 15 taiq dìq ca taneh gùng ìh hnoq, Au am ca ìh wa am ca xinoi ìh hloi hloi. 16 Au jah broq am xinoi ìh bàc tìah ca blo taneh. Tàng mangai leq nui rèn blo ta crŏng taneh, hadai nui rèn xinoi ìh 'màng aih. 17 Yòng lam jàp ta gùng beq, pah dàng yôh, pah dàng gat, 'màng aih raq Au jah am ca ìh taneh gùng cô.”
18 Khoi èh Apram 'nhon dèh traiq trùh ŏi nòi xèm long rayai ta Mamrê, ŏi ta Hêprôn. Ŏi ta aih haq broq mòiq toq ca'bŏng tadreo am ca Chuaq.