27
Jacôp Broq Bìac Padô 'Nùt
Jò Isac khoi craq, èh mat hadai pi xau hnoq hòm, haq creo ca Êsau, con calô ramua, doi: “Ôi con au.”
Êsau tèo: “I con cô.”
Isac doi: “Baq cô khoi craq, ùh 'nì ca dađeh cachìt hì leq. 'Màng aih, manàiq cô baq xìn con yŏc dèh ranac, panenh wa rang haq, mùt ta rôm, axan jam rôm ca baq, hi padon ca baq mòiq wea caq jìang tiaq troi manoh baq loq enh, 'ràng ca baq đòiq mahua yiang baq waiq xôq ramŏt am ca con adroi ca baq cachìt.”
Rê-bê-ca tamàng atùng bàu Isac tanap ca Êsau. Jò Êsau mùt ta rôm axan jam rôm đòiq ahlài dèh ca baq, Rê-bê-ca doi ca Jacôp, con calô haq: “Cô, miq i tàng baq con tanap ca Êsau, daq con: ‘Ahlài jam rôm ca baq, padon ca baq mòiq wea caq jìang, đòiq adroi ca baq cachìt, baq jah waiq xôq ca con enh ngìa Chuaq.’ 'Màng aih, con ôi, manàiq cô con tamàng bàu miq, hi broq tiaq bàu miq thê beq. Con loh ca cadrong, rùp baiq toq con bubi ma lem, èh miq jah broq ca baq con i mòiq wea caq jìang tiaq dèh haq ma loq enh. 10 Con 'ràng ca baq caq, đòiq haq waiq xôq ca con adroi ca haq cachìt.”
11 Jacôp tèo dèh miq: “Miq ôi, Êsau daq au i bàc xàc, mahaq akia au ùh i. 12 Tàng baq bèq chac con, baq jah canao, èh con tìah ca mangai 'nùt baq, 'màng aih au chìuq pòq dađeh can waiq hanip, ùh xài bìac waiq xôq.”
13 Miq haq tèo: “Con ôi, xìn bìac waiq hanip aih đòiq ca miq pòq. Con broq tiaq bàu au, hi loh rùp baiq toq bubi beq.”
14 'Màng aih Jacôp loh rùp baiq toq con bubi 'ràng dèh ca miq. Miq haq broq mòiq wea caq jìang dìq jaq tiaq dèh baq con ma loq enh. 15 Khoi ca aih, Rê-bê-ca yŏc eo ma yi lem dìq da Êsau, con calô ramua, eo ma đòiq ta hnem, thê Jacôp con ùch da haq caxùnh. 16 Hi khoi haq yŏc akia con bubi chrài baiq toq tì wa ranŏng, aih nòi ma ùh i ca xàc. 17 Rê-bê-ca đòiq dahwèq jìang caq wa 'benh ma khoi padon, đòiq ta tì Jacôp.
18 Jacôp hi wê jam 'ràng dèh ca baq rai doi: “Ôi baq!”
Isac tèo: “Cô baq! Con ma leq ma creo ca baq aih?”
19 Jacôp tèo: “Au cô Êsau, con ramua da baq. Con khoi broq tiaq bàu baq ma thê. Xìn baq rìu, ha'ngui, caq jam axan da con, đòiq mahua yiang baq waiq xôq ca con.”
20 Isac bòch: “ 'Màng leq con lam ma renh jah?”
Haq tèo: “Aih nhò Chuaq, Boc Plình da baq broq ca con jah renh glàm.”
21 Isac doi ca Jacôp: “Ôi con, lam haten jang cô đòiq baq bèq thù i joq Êsau con baq loq ùh.”
22 Jacôp lam haten ca Isac. Haq bèq rai doi: “Bàu capoch, aih bàu capoch da Jacôp, mahaq tì, aih tì da Êsau.” 23 Haq ùh canao loq ca haq, taiq tì haq i xàc tìah ca tì Êsau. 'Màng aih haq waiq xôq ramŏt am ca haq. 24 Haq bòch tam hòm: “Con joq Êsau, con calô au ùh?”
Jacôp tèo: “Joq cla au cô Êsau!”
25 Isac doi: “Yŏc jam rôm con axan padon ca baq đòiq mahua yiang baq waiq xôq am ca con!”
Jacôp padon ca haq caq, hadai 'ràng alac ca haq ôq. 26 Isac hi doi ca haq: “Ôi con, lam haten ta cô hìp baq.”
27 Jacôp lam haten hìp dèh baq. Isac xua thùm dèh eo con, èh waiq xôq am ca haq, doi:
“Cô hòi xua thùm da con au,
aih crài cleq hòi xua thùm da tamang đùng
Chuaq ma khoi am xôq ramŏt!
28 Waiq xìn Boc Plình am ca con bàc diac ngom enh plình,
loh jìang ca taneh
wa taneh jah bình halùih 'mau mì wa alac neo.
29 Waiq con jàn patìh con.
Rìm diac phai hacùn cràng enh ngìa con!
Con jah wèq cwìang dìq dèh oh daq con.
'Bài con calô da miq con phai hacùn cràng ngìa con.
Mangai leq waiq hanip con, mangai aih phai 'bìq waiq hanip hlài.
Mangai leq waiq xôq ca con, haq jah i xôq hlài ca dađeh!”
30 Isac waiq xôq am ca Jacôp bu hêq, khoi èh Jacôp bu loh khoi enh nòi dèh baq, èh Êsau daq haq lam axan hlài. 31 Êsau hadai padon mòiq wea jìang caq, atŏc dèh baq rai doi: “Xìn baq rìu, ha'ngui caq jam con calô ìh, đòiq mahua yiang baq waiq xôq ca con.”
32 Isac baq haq bòch: “Cabô 'mat?”
Êsau tèo: “Au cô Êsau con calô ramua baq.”
33 Isac ua ta manoh dìq jaq, haq doi: “ 'Màng aih ma leq ma khoi axan jam rôm wa khoi atŏc ca baq? Adroi ca con hlài, baq khoi caq, èh khoi waiq xôq ca haq. Joq 'nàng haq aih khoi jah xôq ramŏt.”
34 Jò Êsau tàng bàu dèh baq capoch bu gêh, èh haq cachech mòiq nà dìq jaq dêh bàu mango, rai doi dèh ca baq: “Baq ôi! Xìn ìh hadai waiq xôq am ca con hloi dìq.”
35 Mahaq Isac doi: “Con ôi, oh con khoi mùt ta cô 'nùt baq, 'màng aih haq lam trùh atùng yŏc bìac waiq xôq da con.”
36 Êsau doi: “Aih raq troq, hiniq haq Jacôp, ma jah 'màng aih haq khoi 'nùt au baiq yàng. Haq khoi ta'miaq yŏc cwìang broq con ramua calô enh au, manàiq cô haq atùng yŏc bìac waiq xôq da au hòm! Baq ôi, ìh ŏi i đòiq ca con toq 'biaq xôq ramŏt dìq ùh?”
37 Isac tèo: “Joq 'nàng, au khoi dèch haq broq craq con, wa khoi am 'bài oh daq hadròng hadrech con broq hapŏng haq. Au khoi am ca haq 'mau mì wa alac, 'màng aih baq broq jah ca con bìac cleq cô èh?”
38 Êsau xìn dèh baq rai hmoi rai doi: “Baq ôi, ìh i mòiq toq xôq ramŏt raq 'mòh? Xìn ìh hadai waiq xôq ca con dìq!” Khoi ca aih Êsau crò rawah.
39 Isac doi ca haq:
“Cô èh con ŏi dèh mòiq gùng croh crenh,
xrenh xrŏih,
ùh i ca ngom enh plình.
40 Con ep nhò chang gùm tajêh poh đòiq chaq rìh.
Con ep broq hapŏng dèh oh.
Mahaq 'nah tangìa ta èh jò con ùh chìuq hòm,
èh con jah claih ca broq hapŏng haq.”
41 Pàng aih Êsau git ca Jacôp, ma jah 'màng aih Jacôp khoi ta'miaq yŏc atùng da haq xôq ramŏt. Êsau hèm ta manoh: “Jò leq baq au cachìt, au jêh đac Jacôp.”
42 I mangai anoi hlài bàu Êsau ma doi aih ca Rê-bê-ca. Rê-bê-ca hi creo ca Jacôp, doi: “Jacôp ôi, Êsau i tình tajêh đac con. 43 Manàiq con tamàng bàu miq beq. Con phai cadàu camut ta hnem Laban, dùch con ŏi ta Haran! 44 Con phai ŏi đò toq leq hì ta aih trùh jò leq daq con brêh ca can nòih, 45 èh hèt ca bìac con ma broq. Jò leq miq creo, èh con hi hlài. Jalaiq trom mòiq hì au ep hnhung baiq toq con 'mòh?”
46 Rê-bê-ca doi dèh ca Isac: “Au khoi lep ta manoh ca 'bài con ma mangai Hêt ta gùng. Tàng Jacôp yŏc glàm con mai 'màng aih, au cachìt yi hnao.”