28
Isac Thê Jacôp Lam ta Charan
'Màng aih Isac creo ca Jacôp mùt, hi waiq xôq, èh tanap ca haq: “Con apaq yŏc mai mangai Ca-na-an. Yòng beq, lam cwa gùng Pađan Aram, trùh hnem Bê-tu-ên, boc pah miq. Ŏi ta aih yŏc mòiq ngai con cadrì Laban đòiq broq mai, aih dùch con. Waiq Boc Plình I Cwìang Itai Dìq Dŏng, xìn am xôq ramŏt ca con, broq ca con jah loh bàc ngai, èh wìa bàc jàn. Waiq xìn Haq hnhu am ca con wa xinoi con, xôq ramŏt da Ap-ra-ham, waq ca gùng con ma khoi ŏi jah broq xôxech da con, aih gùng Haq khoi am ca Ap-ra-ham.” Jò aih, Isac thê Jacôp lam cwa gùng Pađan Aram, trùh hnem Laban, con calô Bê-tu-ên, mangai Aram, daq Rê-bê-ca, miq Jacôp wa Êsau.
Êsau Yŏc Con Cadrì da Ich-ma-ên
Êsau hnoq Isac khoi waiq xôq ca Jacôp, thê haq lam cwa gùng Pađan Aram đòiq yŏc mai, jò 'nang waiq xôq i tanap: Apaq yŏc mai mangai Ca-na-an. Haq hadai hnoq Jacôp khoi iu tiaq bàu miq baq lam cwa gùng Pađan Aram. Êsau hadai hnoq con cadrì mangai Ca-na-an ùh troq ca manoh baq haq Isac. 'Màng aih Êsau lam trùh hnem Ich-ma-ên, yŏc tam mòiq ngai hòm broq mai, aih Ma-ha-lat, oh Nê-ba-jôt, con cadrì da Ich-ma-ên, con da Ap-ra-ham.
Apô da Jacôp Ŏi ta Bêtên
10 Jacôp enh Bê-e-sê-ba lam trong trùh Haran. 11 Trùh mòiq nòi tau, plình khoi xèq, haq yŏc hmu broq canèn angèn gàu, èh haq cùi đò jang aih. 12 Jò cùi, haq apô hnoq mòiq toq gòng roh enh taneh trùh plình, èh hnoq 'bài 'bình plình da Boc Plình tŏc loh ta gòng aih. 13 Cô, Chuaq yòng agàu gòng, Haq doi: “Au cô Chuaq Boc Plình da Ap-ra-ham, boc ìh, hadai Boc Plình da Isac. Au am ca ìh wa xinoi ìh taneh ìh ma 'nang cùi cô. 14 Xinoi ìh jah bàc 'mang ca blo ta crŏng taneh, prai jàp pah mat mahì loh, pah mat mahì mùt, pah 'ma ca mat mahì loh, pah 'ngeo ca mat mahì loh. Nhò ìh wa xinoi ìh, dìq ca con jàn ta crŏng taneh jah xôq ramŏt. 15 Cô, Au ŏi ti ìh. Ìh lam ta leq, Au tiaq wèq ban ìh ta aih, hi 'ràng ìh hlài ta gùng cô, ma jah 'màng aih Au ùh jò leq cađac ìh trùh jò leq Au broq gêh bìac Au khoi rùp bàu ca ìh.”
16 Jacôp rìu enh cùi, doi: “Joq 'nàng Chuaq i ŏi ta nòi cô, mahaq adroi au ùh 'nì.” 17 Haq yùq crè, doi: “Nòi cô, joq đang ca yùq crè. Cô raq hnem Boc Plình, wa 'mang ngo Diac Plình.”
18 Jacôp rìu xrŏih, yŏc hmu haq ma angèn gàu broq tìah ca long jrang, èh ùc dàu ôliu ta gàu hmu aih. 19 Hi khoi haq hiniq nòi aih Bêtên, mahaq adroi nèh hiniq nòi aih Luxò.
20 Jacôp hi pachac, doi: “Tàng Boc Plình ŏi ti au, wèq ban au jò au lam ti trong, am ca au 'benh caq, eo caxùnh, 21 wa au hlài catèm trùh hnem baq au, èh Chuaq joq wìa Boc Plình da au. 22 Hmu au khoi broq tìah ca long jrang cô, jah wìa hnem da Boc Plình. Èh au am hlài ca Ìh mòiq phàn mòiq jàt dìq ca dahwèq Ìh ma khoi am ca au.”