2
Boc Plình Tèo Hlài Mangai Capoch Thai Haq
Cô èh au yòng ta hnem gòm rap,
au ŏi ti nòi hapom gŏc;
gòm đòiq ha'mrìh ngan Haq hnài au bìac cleq,
wa au i bàu tèo hlài 'màng leq ca bàu dang creo da au.
Chuaq tèo hlài wa thê au:
“Ìh achìh hlài bìac mahno cô beq,
wa achìh ma ro ta capiac hmu,
đòiq mangai cadàu cwa xôq jah đŏc.
Ma jah 'mang aih bìac khoi mahno loh,
phai gòm trùh dèh jò men jah broq xìt,
haq cadàu renh trùh nòi pulùch, ùh 'nùt broq cleq.
Tàng loq trò, ìh ran gòm oq;
ma jah 'mang aih haq renh trùh, ùh patrò.
 
“Ngan beq, mangai loq catèh ùh i ca manoh lem jang;
mahaq mangai ta-atoq jah rìh xam manoh lùi.
Alac broq 'nùt ca mangai loq catèh
đòiq haq ùh ŏi dèh hnem.
Haq parùng dèh manoh loq ham tìah ca ralùng hanang,
tìah ca bìac cachìt ùh panàc mech.
Haq hadai tagop yŏc ca dađeh rìm Diac
wa rìm jàn.
“Èh rìm jàn rìm Diac jah yŏc bàu alìah do ca haq 'mòh? Wì yŏc bàu capoch halech ca wì ma wèq cwìang doi:
“ ‘Nan xa ca mangai gop cùng hang
mahaq ùh xài cùng hang cla haq! pabôn ca dađeh hang wì ma baxon đò!
Haq broq bìac aih trùh jò leq cô èh?’
Jah i hì wì ma pòq dòih ìh jah yòng đòiq ta'blêq hlài ca ìh;
wì haq yòng tabroq ca ìh taiq wì haq khoi loq ca bìac broq da ìh.
Wì haq broq ca ìh yùq crè tarìt, ìh jah wìa ngè blah yŏc jò tajêh.
Taiq ìh khoi tablah bàc Diac,
èh dìq ca 'bài jàn ma ŏi xrong aih tablah hlài ìh,
taiq nen ìh khoi broq ca wì loh mahem,
taiq bìac ngang dù ìh broq loh ta taneh, ca phôq wa dìq ca 'bài jàn aih.
 
“Nan xa ca mangai broq padrŏng can ca hnem dađeh tiaq trong ùh lem jang!
Canòm ca bìac padrŏng can dađeh
đòiq pù nòi ha'nhèq ùac aiq jah claih ca bìac yat.
10 Ìh khoi yŏc dèh trong 'mèq jêh đac bàc jàn,
ìh khoi broq tôiq tajraq hlài ca dađeh.
11 Ma jah 'màng aih hmu ta panàt hnem hadai cachech takìan ca ìh,
long cachai hnem jah pajùm ti dabau tèo bàu.
 
12 “Nan xa ca mangai yŏc mahem broq phôq
yŏc bìac ngang dù broq cajap dèh gùng!
13 Joq 'nàng, bìac aih ma ùh xài trùh enh Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, rìm jàn broq bìac xalep,
ùh i ca lòiq cleq taiq èh 'bìq bùh cheo ùnh,
wa rìm Diac abroq achap ma ùh đòiq am ca bìac hù hnhung 'mòh?
14 Ma jah 'màng aih atìq cô èh crŏng taneh hi jah bình halùih bìac 'nì loq 'ngah 'ngai da Chuaq bình jàp crŏng taneh
tìah ca diac raxìq bình.
 
15 “Nan xa ca pì ma loq panan dèh bua ôq alac waq ca bù,
đòiq dèh bua bù đòiq ngan bìac rahòng dèh bua!
16 Ìh jah bình baoq bìac camaih, thai ca jah bìac 'ngah 'ngai.
Cla ìh hadai ôq loh bù beq, đòiq wì jah hnoq can rahòng da ìh,
khoi trùh jò ma ìh jah ôq doi can nòih enh tì cla Chuaq,
can 'ngah ngai ìh jah wìa bìac dìq jaq camaih.
17 Taiq bìac ngang dù ìh khoi broq ca Liban,
èh bìac ngang dù aih hadai jah ùc enh 'nhèq ca ìh;
wa bìac ìh khoi jêh đac 'bài ngè rôm broq ca wì haq crè,
taiq ìh khoi broq tôiq ta-ùc mahem mangai,
taiq bìac ìh khoi broq ngang dù ta taneh, ta 'bài phôq, wa dìq dŏng ta 'bài jàn ta aih.
 
18 “Dua 'mù ma thòq khoi pùng padì,
i lòiq cleq ca haq ùh?
Dua 'mù tùh aih trong đòiq 'nùt,
mangai thòq broq loh dua 'mù patìah ca lùi canòm dèh ca bìac cla broq loh?
Aih dua 'mù làu ùh loq capoch.
19 Nan xa ca mangai leq ma doi ca apŏt long: ‘Rìu beq!’
Wa doi ca hmu làu: ‘Yòng beq!’
Dua 'mù i jah hnài ùh?
Cô, haq jah lom wang wa 'bac,
mahaq ùh i toq xìt hihèm ta haq.”
 
20 Mahaq Chuaq ŏi ta hnem cùh waiq Haq,
ŏi jang ngìa Boc plình, dìq ca taneh hatenh beq!