Ha-ba-cuc
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq Sech aih hiniq da mangai achìh wa xam bàu Yothaiq i hiniq: “Àm”. Ha-ba-cuc khoi waiq khàn wa capoch adroi bàu Boc Plình jò yat. Jàn da Boc Plình 'nang 'bìq hlac ta bìac ùh 'nì loq tiaq ranenh wa trong ta-atoq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Ùh 'nì bìac can rìh Ha-ba-cuc enh gùng ca haq broq bìac jò Jê-rê-mi, mangai capoch thai Boc Plình. Haq i manoh lùi cajap hagao, wa tiaq ranenh Is-ra-ên dìq ca manoh. Bàu anoi 'noh jò adroi loq atìq ca tajêh poh Cat-kê-mit, hanam 605 A.C.
Bàu Anoi:
Sech cô khoi jah achìh tìah ca bàu capoch tùang ta'ne Boc Plình wa Ha-ba-cuc. Haq hnoq mangai craq Is-ra-ên 'nang padit padiang mangai pa, nen haq bòch Chuaq gleq Haq am ca mangai ngang dù jah xôq ramŏt. Jò khoi tàng bàu Boc Plình tèo hlài, haq anoi 'noh bàu lem jìang èh jah ngan tìah ca 'bŏi calêu.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Ha-ba-cuc bòch baxèm wa bàu tèo hlài da Boc Plình: 1:1–11
2. Bàu bòch yàng baiq wa bàu tèo hlài da Boc Plình: 2:1–20
3. 'Bài waiq khàn da Ha-ba-cuc: 3:1–19
1
Chuaq Yŏc Diac Ba-bi-lôn Đòiq Baxa Juđa
Cô bìac Chuaq mahno ca Ha-ba-cuc mangai capoch thai Boc Plình.
 
Waiq Chuaq! Au phai creo dang Ìh dùnh dàng leq
ma Ìh men chìuq tamàng?
Au creo dang Ìh: “I bìac hùng hang!”
Mahaq Ìh ùh dèch dŏih au.
Gleq Chuaq broq ca au hnoq bìac tôiq lôi,
wa thê au ngan bìac ngang dù?
Joq, bìac raliang piang wa bìac hùng hang ŏi jang ngìa au;
bìac ta'miaq wa tarahen loh trùh jàp jìa.
Taiq 'màng aih ranenh pi i ca cwìang,
bìac ta-atoq pi jah broq loh.
Mangai ngang dù dudan ca mangai ta-atoq,
taiq nen aih bìac hadrah loh ca pi troq.
 
“Pì con ngan 'bài Diac ma ŏi hatenh,
hamàih wa lèt beq!
Taiq Au ramùh broq loh mòiq bìac ta 'nhòng da pì,
'Nhac ca cabô anoi hlài ca pì,
pì xôq ùh lùi.
Cô au broq ca mangai Canđê yòng,
haq jàn dêh wa dù,
lam jàp ta taneh
tablah yŏc 'bài nòi ùh xài da wì haq.
Wì haq lam trùh pàng leq hadai broq yùq crè pàng aih,
wì haq padèch dađeh,
broq ca dađeh ranenh èh cla hadrah.
Axêh đòiq còi lam tajêh da wì haq darenh yi hnao ca 'beo,
dù yi hnao ca coq yiang jò damang.
'Bài lình còi axêh renh tìah ca rang,
trùh enh gùng hangai;
wì haq pan renh tìah ca cliang hadrùc rùp hanùm.
Dìq ca wì haq lam trùh tajêh poh dìq jaq ngang dù;
wì haq glàm trùh tìah ca jò bahùt dêh,
rùp yŏc lình bàc 'màng ca braih.
10 Wì haq khìn đac 'bài bùa,
do đac ca 'bài cwan,
wa chè đac 'bài panàt phôq cajap,
wa broq lì dudan ca phôq khoi èh blah yŏc phôq.
11 Èh wì haq glàm trùh wa lam hloi tìah ca cayeo lam cwa;
wì haq broq tôiq càn taiq wì haq ngan dèh padren tìah ca can kiac.”
 
12 Ôi Chuaq Boc Plình au, Ìh Chuaq Hadròih da au!
Ma ùh xài Ìh khoi i enh calah nèh raq 'mòh?
'Màng aih nhèn con ùh cachìt! Ôi Chuaq, Ìh khoi yŏc wì haq đòiq broq mangai hadrah.
Ôi Hmu Càn! Ìh khoi 'nac wì haq đòiq broq bìac baxa nhèn 'mòh!
13 Mat Chuaq dìq jaq hadròih
ùh jah ngan bìac dù xam manoh lènh.
Gleq Ìh ma ngan mangai broq bìac dù xam manoh lènh?
Gleq Ìh ma àt hatenh jò mangai dù lŏn mangai ta-atoq yi hnao ca wì haq?
14 Gleq Ìh broq ca mangai tìah ca ca ta diac raxìq
wa tìah ca ngè moq ta taneh mahaq ùh i ca mangai wèq ngan?
15 Mangai Canđê khoi axai nhèn dìq dŏng,
wì haq trah jêu
wa gop yŏc ahlài dŏng dìq dèh ta hlàm,
'màng aih wì lem bùi ca dìq jaq.
16 Taiq nen aih, wì dèch am ngè tadreo ca jêu,
wa bùh hòi xua thùm ca hlàm;
taiq nhò hlàm wa jêu,
ma wì jah dahwèq caq ramaq jìang wa tàu tìa.
17 Wì haq xôq tang dèh hlàm
đòiq tabroq jêh đac 'bài jàn ùh hêq 'mòh?