3
Ni-ni-we 'Bìq Raliang Đac
Nan xa am ca phôq khoi broq ta-ùc ca mahem!
Haq bình halùih bìac 'nùt wa ngang dù,
bình halùih ngè tablah,
tah yôt mahaq ùh loq bình.
Atêh caxi long rôi,
atêh blênh xê tagrùang;
axêh clŏng dêh,
wa atêh xê axêh cadàu renh.
Lình còi axêh glàm trùh;
chang chah ca-ah, jaoq 'ngah camla.
Mangai cachìt bàc lù;
hanang bình ca ha'ngùc,
bàc dìq jaq!
Wì lam catŏih ca mangai cachìt!
Ni-ni-we, haq mangai cadrì tango anang,
mangai broq đì lem hadrò,
lem chac wa rabiaq ca broq bìac aih;
haq padô bàc diac xam bìac tango anang da haq,
wa padô bàc jàn nhò broq pajàu can kiac da haq.
 
Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi:
“Cô, Au tajraq hlài ca ìh;
Au lêh đac eo yôh ìh, hnhè bìac rahòng ìh ca 'bài tamoi 'noiq hnoq,
wa pa'noh bìac camaih da ìh ca 'bài Diac 'noiq ngan.
Au hwenh bìac padrùh da ìh enh 'nhèq ca cla ìh,
broq ìh loh ca 'mèq 'mac,
broq ca phù cròng do.
Jò aih, cabô hnoq dìq wia hangai wa doi:
‘Ni-ni-we khoi raliang piang! Cabô 'noh dèh manoh xa-ŏch ca haq?’
Au chaq ta leq jah i 'bài mangai alòng ìh?”
 
Ìh enh lem yi hnao ca Nô-a-môn,
aih phôq ŏi ti kenh cròng diac Ninh,
i diac ŏi dudan broq pagia,
wa diac raxìq broq lì ca haq 'mòh?
Ê-thi-ô-bi wa Aicàp aih padren dêh da haq.
Put wa Libia aih mangai jùp haq.
10 'Nhac ca 'màng aih, haq xôq khoi 'bìq rùp 'nong khoi dèh ca taneh cla; 'bìq rùp 'nong lam broq hapŏng;
'bài con 'yoh da haq xôq 'bìq wì hwenh rapàt padah đac ti bôi hmu ti trong
nòi halah piq da 'bài phôq.
Wì pàih panàih axong ca dabau 'bài mangai i 'bang,
wa 'bài cwan càn dìq 'bìq xrình xam caxi mem.
11 Ìh hadai 'màng aih, ìh tìah ca mangai bù chaq nòi mot,
chaq nòi cajap đòiq mot enh mangai ma tagit.
 
12 Dìq dŏng 'bài đôn lì da ìh
tìah ca plì pŏc khoi dùm,
jò long 'bìq ra'nhùn èh plì taclìh mùt
ta hacùng mangai enh caq haq.
13 Cô, lình da ìh dìq
tìah ca mangai cadrì.
'Bài 'mang phôq da Taneh Diac ìh pèh rùng am ca 'bài lình ma tagit ca ìh mùt;
ùnh khoi cheo đac 'bài calêh clòng 'mang ngo phôq!
 
14 Gôch diac beq hanìuq ca jò 'bìq wì dudan,
broq hagao hlài pagia lì.
Yŏc taneh nhin,
broq hlài nòi broq gech!
15 Ta aih ùnh xôq jah cheo ìh, chang jah jêh đac ìh;
haq lŏn ìh tìah ca lìp tùc caq 'mau,
pabàc tam lình 'màng ca lìp tùc beq,
pabàc tam lình 'màng ca lìp tùc bình halàu!
16 Ìh khoi bàc tam mangai padro
bàc yi hnao ca halŏng ta plình;
mahaq dìq dŏng
tìah ca lìp tùc cap raliang đac dŏng hi khoi pan lam đac.
17 'Bài lình da ìh bàc tìah ca lìp tùc,
'bài cwan da ìh bàc tìah ca lìp tùc jràp ti pagia jò hì plình hangeo,
trùh jò mat mahì tŏc, haq hnhung dŏng,
ùh 'nì ca haq lam ta leq.
 
18 Ô bùa A-si-ri, 'bài mangai aban da ìh khoi cùi!
'Bài mangai gù craq da ìh khoi padài;
jàn ìh khoi lam lac ta 'bài bôi wang,
ùh i ca cabô gop wì haq hlài.
19 Teo habau ìh pi nui jah ha'naoq, teo habau ìh hlàc hrìn;
mangai hi tàng bìac ìh, wì tep tì ca ìh;
taiq khoi dùnh,
ùh i cabô jah claih ca bìac ngang dù da ìh!