2
Ni-ni-we 'Bìq Jêh Đac
Ôi Ni-ni-we, mangai broq raliang khoi trùh tajraq hlài ca ìh;
wèq đôn hanình,
rap trong lam,
rìt caxi 'nam,
gop dèh 'bài lình beq!
 
Ma jah 'màng aih Chuaq padon broq hlài bìac 'ngah ngai da Jacôp,
bìac 'ngah ngai da Is-ra-ên,
'nhac ca 'bài mangai broq raliang khoi raliang đac jàn Au,
wa khoi raliang đac 'bài hamenh nho da wì haq.
 
Khìan 'bài lình da wì haq nhum gòh,
'bài lình da wì haq caxùnh eo gòh ngùi;
ta hì 'noh lình,
'bài xê tajêh da haq ca-ah tìah ca ùnh,
chang jaoq khoi tajòi 'mòi hi padon tajêh poh.
'Bài xê axêh padon tajêh cadàu jàp jìa ti trong phôq,
cadàu lam cadàu hlài ta 'bài xàn rùng,
wì haq 'ngah tìah ca 'bài hadreo
ùnh renh tìah ca camlet!
 
Haq hmàng hlài dèh ca 'bài mangai dêh tanuq da haq,
wì cadiang lam mahaq catŏih;
cadàu trùh ti panàt phôq,
đòiq yòng ta'blêq.
'Bài 'mang tàt diac dìq 'bìq tapèh dŏng,
wa hnem bùa raliang ralàc dŏng dìq?
Phôq Ni-ni-we 'bìq wì yŏc dŏng cùng hang
wa 'bìq 'nong lam khoi dèh ca Diac;
'bài mangai cadrì ma patìh ca haq tùc dèh rada,
hràng tìah ca chìm trù hnem.
'Nhac ca phôq Ni-ni-we khoi dùnh tìah ca 'bau càn i diac bàc,
mahaq manàiq jàn da haq cadàu mot.
'Nhac ca i bàu creo doi:
“Yòng jang 'mat raq, yòng jang 'mat raq!”
Mahaq ùh i ca cabô wìh hlài!
Ta'miaq yŏc wang,
ta'miaq yŏc 'bac beq;
ma jah 'màng aih wì haq bàc cùng hang canaq 'bac,
dahwèq canaq 'bac bàc pi nui rèn.
10 Wì haq khoi 'bìq raliang wa 'bìq tablah!
Manoh wì haq hech hoch; cucràng wì haq tahatùq;
ca'nam loh ca jìq hadrò bah boi.
 
11 Còp baco hlari manàiq ta leq,
nòi con baco hlari acaq, nòi baco hlari calô,
baco hlari cadrì lam hlài,
nòi con baco hlari baxùh ma ùh loq yùq crè ca cabô manàiq ta leq?
12 Baco hlari calô hich hanùm dèh ca con,
rùp hanùm ca baco hlari can,
còp haq bình ca dahwèq caq,
pù haq bình ca hanùm haq rùp jah.
 
13 Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi:
“Cô, Au tajraq hlài ca ìh.
Au bùh đac xê tajêh ìh ta ùnh,
chang jah lŏn 'bài baco hlari radam da ìh;
'Bài hanùm ìh ma ahlài Au raliang đac dìq,
wa ìh pi jah tàng bàu da 'bài mangai
'ràng bàu hòm”.