Nahum
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq Nahum i hiniq: “Alòng”. Jò 'bài hanam da Jôna, Jàn Ni-ni-we khoi cađac dèh manoh broq tôiq, èh bìac hadrah raliang piang jah rong đò. Ùh dùnh dàng leq atìq ca aih jàn Ni-ni-we tawìh broq bìac ngang dù, broq bìac dìq jaq 'mèq 'mac, wa manoh catèh.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Nahum rìh ŏi ta phôq Encôt, mahaq ùh 'nì aih nòi leq. Ta dìq 3 'nat Nahum anoi 'noh bàu adroi bìac tacro da phôq Ni-ni-we khoi loh hanam 612 A.C. 'Màng aih, Nahum khoi jah anoi 'noh bàu aih ta'ne hanam 663-612 A.C.
Bàu Anoi:
Bàu yi nhet dìq, aih bìac hadrah da Boc Plình taiq bìac padit padiang wì broq, bìac cùh waiq dua 'mù, wa bìac broq ngang dù. Diac lem jang wa ta-atoq da Boc Plình jah ta'blêq. Diac leq ngang dù èh joq 'nàng tacro, tìah ca Diac A-si-ri. Nahum patô 'noh Diac Boc Plình ma i cwìang itai dìq dŏng.
Rìm 'Nat:
1. Can nòih da Boc Plình tajraq hlài ca Ni-ni-we: 1:1–15
2. Ni-ni-we tacro: 2:1–13
3. Nan xa ca Ni-ni-we: 3:1–19
1
Boc Plình Lem Lình Dìq Jaq
Bàu Chuaq genh trap ca Ni-ni-we. Cô Sech achìh hlài bìac mahno hnoq ca Nahum, mangai Êncôt.
Chuaq Boc Plình loq tarènh wa jêh chao;
Chuaq Haq Yiang jêh chao wa bình can nòih xrông.
Chuaq jêh chao 'bài mangai tajraq hlài ca Haq,
wa nòih ca mangai tagit ca Haq.
Chuaq xòi nòih wa i cwìang càn;
mahaq Haq ùh jò leq ùh baxa mangai i tôiq.
Trong lam da Chuaq ŏi ta cayeo wawenh wa bahùt,
'bài yùc aih blo ti jènh Haq.
Haq lech ca diac raxìq broq diac raxìq loh croh;
Haq broq diac cròng xŏt.
Basan wa Catmên dìq croh dŏng;
riang long ta wang Liban hadai loh ca hŏnh.
'Bài wang tadroq taiq nen Haq,
'bài go hech hoch;
plì taneh wa crŏng taneh xam jàn ma ŏi ta crŏng taneh
dìq yùq crè.
Cabô dràng yòng jò can nòih da Haq?
Cabô dràng yòng jang can nòih cheo da Haq?
Can nòih Haq ta-ùc loh tìah ca ùnh;
'bài hmu 'bìq padah enh ngìa ca Haq.
 
Chuaq joq 'nàng lem lình,
Haq đôn hagao ta hì ranàc,
wa canao loq ca 'bài mangai canòm ca Haq.
Haq am diac càn raliang đac nòi ŏi wì,
wa hnan đac mangai
ma tagit ca Haq mùt ta bìac clam clôiq.
Pì hatình broq bìac leq tajraq hlài ca Chuaq,
Haq raliang đac dìq dŏng;
bìac xalep pi trùh hòm yàng baiq.
10 Mangai git Haq cràm tìah ca hila raxù,
wa tawò tawùang tìah ca mangai bù,
èh 'bìq ùnh cheo đac tìah ca hri ta đùng tamang.
11 Enh nòi ìh loh mòiq ngai pađim tình trong dù
đòiq tajraq hlài ca Chuaq,
mangai tah bàu ngang dù.
12 Mahaq Chuaq doi:
“ 'Nhac ca wì haq bàc wa dêh,
èh xôq 'bìq jêh đac dŏng loh ca hù hnhung.
Ô jàn Au, 'nhac ca Au khoi đòiq ca pì xa camaih,
pàng cô pì pi xa camaih hòm.
13 Manàiq Au goh đac long ech wì haq khoi enh pì,
wa hràt đac caxi ma càt pì.”
 
14 Chuaq doi bàu cô ca lình A-si-ri:
“Pì pi i ca con xau đòiq broq nôi.
Au raliang đac dua 'mù pùng padì,
dua 'mù tùh khoi enh hnem tadreo can kiac da pì,
Au broq ralùng đòiq catùh pì,
taiq pì dìq jaq ramòt.”
 
15 Cô, ta 'bài bôi wang
i teo jènh da 'bài mangai 'ràng bàu lam trùh hatình,
aih bàu lem wa anoi 'noh bìac catèm!
Ô Juđa, broq 'bài lè beq,
am dèh bàu waiq xìn beq;
ma jah 'màng aih mangai ngang dù pi lam làn pì hòm,
wì haq khoi cachìt dŏng.