7
Mangai Capoch Thai Boc Plình 'Bìq Nan Xa
Nan xa ca au! Taiq au tìah ca mangai kech plì jò padrang,
tìah ca mangai mot nho ta jò kech plì nho,
mahaq ùh i mòiq ayùm plì nho đòiq caq;
mòiq pliang plì pŏc ma manoh au ngèh enh yôt, xôq ùh i.
Mangai loq iu Boc Plình da gùng cô khoi hnhung;
mangai lem jang ta con mangai hadai pi hnoq.
Wì haq dìq achop đòiq broq ta-ùc mahem;
mangai leq ji tang hlàm axan dèh oh daq.
Tì wì haq cachang ca broq bìac dù.
Mangai wèq cwìang bòch hang,
mangai tình hiniq bòch baha,
'bài cwan càn bình halùih manoh ham,
wì haq pajùm ca dabau tình trong pađim.
Mangai yi lem ta wì haq bu dàng xèm hila cađê,
mangai yi jang ta wì haq yi 'mèq ca pagia hila.
Hì 'bài mangai ma gòm rap pì khoi doi,
aih hì baxa pì khoi trùh,
jò aih jò wì haq crè lèt.
Paq lùi mangai ŏi haten ca ìh,
wa paq lùi bua ìh;
wèq oq, paq hloh bàu capoch ca gu cadrì
ma cùi ta ca'bŏng ìh.
Taiq con calô broq camaih dèh ca baq,
con cadrì tajraq hlài dèh ca miq,
con mai tajêh dèh ca yaq,
mangai tagit ca ìh, aih mangai ta hnem cla ìh.
Boc Plình Broq Xèm Da Can Rìh Wa Can 'Ngah
Mahaq au, au ngèh gòm Chuaq,
ngèh gòm Boc Plình da bìac dèch claih au;
Boc Plình au tamàng bàu au.
Ô mangai tagit ca au,
paq lem bùi taiq nen au.
'Nhac ca au tacro,
au xôq jah yòng hlài;
'nhac ca au ha'ngui ta nòi clam clôiq,
Chuaq jah broq can 'ngah ca au.
Au pòq can nòih da Chuaq taiq au khoi broq tôiq ca Haq,
trùh jò Haq wiang ti au ta bìac hadrah au,
èh Haq 'ràng au trùh ta can 'ngah
wa au hnoq bìac ta-atoq da Haq.
10 Mangai tagit ca au jah hnoq
bìac aih wa jah camaih.
Mangai cadrì khoi doi ca au:
“Chuaq Boc Plình ìh ŏi ta leq?”
Mat au hnoq bìac 'mèq au ngèh enh trùh ca haq;
haq 'bìq jôiq 'met ta tràp ti trong lam.
 
11 Hì broq hlài panàt phôq jah trùh,
aih hì parùng acang.
12 Ta hì aih wì jah trùh ta ìh
enh A-si-ri wa enh Diac Aicàp,
enh Aicàp trùh cròng diac U-phra-tê,
enh diac raxìq cô trùh diac raxìq tau,
enh wang cô trùh wang 'noiq.
13 Mahaq taneh da mangai jàn jah loh ca wang wê,
ma jah 'màng aih jàn broq bìac dù.
14 Ô Chuaq, yŏc long dùi da Ìh đòiq wèq ban dèh jàn,
aih calùh trìu da Ìh ŏi ta rôm ta wang Catmên;
ta dùng tamang i plì. Đòiq wì haq caq dahwèq ta Basan wa Ga-la-at,
tìah troi calah nèh beq.
 
15 “Au jah pa'noh ca wì haq bìac halac,
troi ta 'bài hì wì haq loh khoi enh taneh Aicàp.”
 
16 'Bài Diac 'noiq hnoq bìac aih,
wì jah camaih dèh ca padren dêh;
wì đòiq tì ti hacùng wa don wì jah clìch.
17 Wì haq jah liah blo taneh troi bìh,
wa tarìt tariang loh khoi dèh ca trom
tìah ca 'bài ngè moq ta crŏng taneh.
Wì haq dìq jaq yùq crè lam trùh ta Chuaq Boc Plình bèn
wa tarìt tariang ŏi jang ngìa Haq.
18 I Boc Plình leq tìah ca Ìh?
Haq lêh ca'naih bìac ngang dù
wa cađac bìac broq tôiq da jàn
ma ŏi xrong hlài da cùng hang Haq.
Haq ùh đòiq dèh manoh nòih trùh hloi hloi,
taiq Haq bình halùih ca bìac loq waq.
19 Haq ŏi xa-ŏch ca nhèn,
jôiq 'met đac bìac ngang dù nhèn ti jènh Haq
wa hwenh đac dŏng tôiq lôi nhèn ta diac raxìq.
20 Ìh jah pa'noh dèh manoh loq wèq bàu ca Jacôp,
wa bìac loq waq ca Ap-ra-ham,
aih bìac Ìh khoi hùaq am ca boc yaq nhèn
enh 'bài hì calah nèh.