6
Boc Plình Patùc Jàn Haq
Manàiq nhet tamàng bàu Chuaq doi beq:
“Thê ìh yòng, rahen hlài ca 'bài wang,
wa broq ca 'bài go tamàng bàu ìh!
 
“Ô 'bài wang, wa 'bài xèm ma cajap da taneh,
tamàng bàu anoi hlài da Chuaq beq!
Ma jah 'màng aih Chuaq i bàu ta'mòq tôiq ca jàn Haq,
wa Haq rahen ca Is-ra-ên.
 
“Ô jàn Au, Au khoi broq 'mèq cleq ca pì?
'Màng leq Au khoi broq ca pì xalep? Tèo hlài Au beq.
Au khoi 'nong pì loh khoi ca Taneh Aicàp,
khoi rŏt hlài pì loh khoi enh hnem broq hapŏng,
hi khoi thê Môise,
Arôn wa Mi-ri-am ajènh trong ca pì.
Ô jàn Au, hmàng hlài
trong da Balac bùa Moap ma khoi tình,
wa bàu da Ba-la-am con calô Bêô tèo hlài haq beq.
Hmàng hlài bìac Au khoi broq enh Sitim trùh Gingan,
đòiq pì jah loq joq 'nàng bìac ta-atoq da Chuaq!”
Boc Plình enh Jàn Haq 'Màng Leq?
Au 'ràng dèch am ngè leq đòiq hi yòng jang ngìa Chuaq
wa hacùn cràng jang ngìa Boc Plình enh 'nhèq dìq dŏng?
Au khòh trùh jang ngìa Haq dèch am ngè tadreo bùh,
xam 'bo con jap hanam 'mòh?
Chuaq lem manoh đòiq nhàn yŏc bình ngŏng toq trìu calô,
loq bình ngŏng diac cròng xam dàu 'mòh?
Au khòh dèch am con ramua au taiq bìac au broq tôiq,
wa plì da chac hamac au taiq tôiq lôi mahua yiang au 'mòh?
Ô con mangai! Haq khoi pa'noh ca ìh bìac leq ma lem; Chuaq thê ìh broq bìac lem jang, enh can xa-ŏch xam manoh loq waq, wa cadiang lam ti Chuaq xam manoh loq paha'neq dađeh ajoq?
Tàng pì i manoh rabiaq, èh phai loq crè yùq ca Chuaq!
Bàu Haq anoi 'noh dìq ca mangai ta Jê-ru-sa-lem:
“ 'Bài lù lình raliang đac 'nang trùh ta phôq; Chuaq thê wì trùh.
10 Ô hnem ngang dù, 'màng leq Au jah hèt ca kho hang atùng,
wa ranac tŏng ùh trùh maneh đang ca hanip da ìh?
11 'Màng leq Au ma jah baxŏng tôiq ca 'bài kìq jŏng
wa 'bài plì kìq 'nùt da pì.
12 Tiaq 'bài mangai can da phôq cô bình halùih bìac ngang dù,
jàn haq capoch bàu amòng,
ta hacùng wì haq i rapet loq alùan.
13 Taiq 'màng aih Au jêh pì, broq ca pì habau hlàc,
wa broq ca pì loh ca wang wê taiq nen tôiq lôi pì.
14 Pì caq mahaq ùh panàc, padùc pì xôq tìah ca 'nhòq caq cleq;
pì atech mahaq ùh jah i lòiq;
phàn bìac cleq pì ma lah đòiq,
èh Au phùq ca pla chang.
15 Ìh rai adrech mahaq ùh jah gat;
ìh padit dàu ôliu mahaq ùh jah yŏc dàu;
ìh len plì nho mahaq ùh jah ôq diac nho.
16 Taiq pì ŏi wèq ranenh da Ômri,
wa broq tiaq bìac broq da hnem Ahap,
pì cadiang lam ta trong pađim da wì haq;
taiq 'màng aih Au broq ca pì loh ca wang wê,
jàn pì 'bìq palèu,
wa pì jah pòq can camaih da jàn Au.”