2
Wèq Cajap Bìac Khoi Tàng
'Màng aih, bèn ep wèq cajap tam bìac bèn ma khoi tàng, èh đòiq ùh hìaq lam lac ca bàu joq 'nàng. Ma jah 'màng aih, tàng rìm bàu 'bình plình ma khoi capoch aih bàu joq 'nàng, èh dìq ca tôiq lôi wa dìq ca bìac ùh dì tiaq aih 'bìq baxa, èh broq 'màng leq bèn ma claih ca bìac baxa tàng bèn ngan bìac dèch claih ma càn cô ùh loh cleq? Bìac dèch claih aih ma baxèm Chuaq doi ca wì ma tàng Haq, khoi èh wì anoi hlài ca bèn, Boc Plình hadai khoi broq cajap bàu cô xam bàc teo halac, bàc bìac halac wa bàc trong halac ma 'noiq, wa bìac hnhu am enh Yiang Hadròih đòiq axong ca rìm ngai tiaq manoh Haq enh.
'Màng aih, crŏng taneh bèn ma đang anoi trùh, Boc Plình ùh đòiq 'bình plình wèq cwìang. Mahaq i mòiq brong ta Sech Hadròih khoi achìh:
“Con mangai cacleq Chuaq ma hmàng trùh?
Con da mangai cabô Chuaq ma lo ca haq?
Chuaq khoi đòiq haq yi ha'neq ca 'bình plình toq 'biaq,
Am ca haq côi cadoh bùa 'ngah 'ngai đang ca padèch.
Chuaq khoi đòiq rìm bìac enh 'neq ca jènh haq.” 2:8 BCP 8:4–6.
Jò Haq khoi broq ca rìm bìac enh 'neq ca con mangai, 'màng aih, èh ùh i bìac cleq ùh enh 'neq ca haq. Mahaq manàiq cô bèn 'nhòq hnoq rìm bìac enh 'neq ca con mangai. Mahaq bèn hnoq Chuaq Jêxu ma khoi enh 'neq ca 'bình plình toq 'biaq, taiq Haq khoi chìuq nan xa trùh cachìt jah côi cadoh 'ngah 'ngai, èh nhò bìac am dech da Boc Plình, Haq chìuq cachìt thai rìm ngai.
10 Nhò Boc Plình i rìm hiniq ma khoi broq loh am ca Haq, wa jò Haq enh 'ràng bàc con caiq trùh ta nòi 'ngah 'ngai, aih bìac dìq jaq hatroq, èh Haq am Chuaq Jêxu Crich ma broq xèm bìac dèch dŏih jah wìa lem rìm trong nhò chìuq nan xa đòiq jah dèch claih bàc ngai. 11 Ma jah 'màng aih Yiang Hadròih ma broq ca mangai jah hadròih, wa 'bài mangai jah wìa hadròih pajùm mòiq toq Baq, 'màng aih Chuaq Jêxu ùh camaih creo ca wì aih oh daq. 12 Haq doi:
“Au jah doi anoi hiniq Baq ca oh daq Au.
Ta'ne mangai tagop Au jah calêu manè hiniq Baq.” 2:12 BCP 22:22.
13 Haq doi hòm:
“Au jah lùi canòm ca Haq,” 2:13 Êsai 8:17.
Doi hòm:
“Au ŏi ta cô pajùm con caiq Boc Plình ma khoi hnhu am ca Au.” 2:13 Êsai 8:18.
14 'Màng aih èh, con caiq Boc Plình i chac wa mahem, ma jah Chuaq Jêxu Crich hadai yŏc chac wa mahem 'màng aih, Haq chìuq cachìt đòiq jah raliang đac kiac ma wèq cwìang can cachìt, aih can kiac Satan, 15 èh dèch dŏih rìm ngai, taiq enh adroi nèh wì hloi hloi ep broq hapŏng dìch ca bìac yùq crè can cachìt. 16 Bèn loq, Chuaq Jêxu ùh xài jùp đò 'bình plình, mahaq jùp đò ca xinoi Ap-ra-ham. 17 Taiq 'màng aih Haq phai chìuq broq tìah ca oh daq ta rìm bìac, waq ca enh ngìa Boc Plình, Haq jah broq Pajàu Ha'nhèq loq xa-ŏch, jah wèq dèh bàu ta bìac patìh ca Boc Plình, cachìt thai ca bèn đòiq ca'naih dòih tôiq lôi. 18 Ma jah 'màng aih cla Haq khoi chìuq nan xa jò 'bìq padô 'nùt, 'màng aih Haq jah jùp đò mangai ma 'nang 'bìq padô 'nùt.

2:8 2:8 BCP 8:4–6.

2:12 2:12 BCP 22:22.

2:13 2:13 Êsai 8:17.

2:13 2:13 Êsai 8:18.