Thò Gòi Ca Mangai
Hêbru
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Ta 'nhòng hanam 33 Atìq C. trùh hanam 100 Atìq C., Tagop Hadròih khoi 'bìq padit padiang bàc dìq jaq. Phàn bàc mangai đŏc sech Hêbru cô, aih mangai Yothaiq. Taiq wì haq khoi 'bìq padit padiang, wì loq enh tawìh tiaq ranenh Yothaiq calah nèh. Mangai achìh sech Hêbru parông hnài wì haq apaq broq 'màng aih, mahaq rùp cajap tiaq Chuaq Jêxu, Haq Chuaq dèch claih.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Bèn ùh 'nì cabô achìh sech cô, mahaq i mangai hnài hèm Luca achìh, loq 'Ba-na-ba, loq A-pô-lô achìh. Sech cô khoi jah achìh adroi phôq Jê-ru-sa-lem 'bìq raliang hanam 70 Atìq C.
Bàu Anoi:
Bàu anoi hnài cô patô Chuaq Jêxu Crich Haq wèq cwìang yi ha'nhèq dìq dŏng. Haq Mangai Ta'ne Boc Plình wa con mangai. Haq raq khoi wìa bìac mahno gêh tôm da Boc Plình am ca jàn crŏng taneh. Chù: yi lem wa yi càn khoi jah achìh 15 yàng ta thò.
Rìm 'Nat:
1. Bìac Mahno Da Crich Yi Ha'nhèq Dìq Dŏng: 1:1–4
2. Chuaq Jêxu Crich Yi Ha'nhèq 'Bình Plình: 1:5—2:18
3. Chuaq Jêxu Crich Yi Ha'nhèq ca Môise: 3:1—4:13
4. Chuaq Jêxu Crich Yi Ha'nhèq Dìq ca Pajàu Arôn: 4:14—7:28
5. Ngè Tadreo Da Chuaq Jêxu Yi Ha'nhèq Dìq dŏng: 8:1—10:39
6. Bàu Xìn Mangai Xôq Rùp Cajap Manoh Lùi: 11:1—12:29
7. Bàu Pulùch: 13:1–25
1
Chuaq Jêxu Crich Con Hatìa da Boc Plình
Boc Plình khoi yŏc 'bài mangai capoch thai Haq calah nèh đòiq doi ca boc yaq bèn bàc yàng, bàc trong, mahaq ta 'bài hì atìq lùch cô, Boc Plình yŏc dèh Con đòiq doi hnài ca bèn, aih Con Haq khoi pajaq broq wìa Con Hatìa đòiq wèq cwìang dìq dŏng rìm bìac wa nhò Con aih Haq khoi broq loh plình crŏng taneh. Con cô can 'ngah Boc Plình wa dua 'mù da Haq, wèq dìq dŏng rìm hiniq nhò bàu da cwìang itai, wa jò Haq khoi 'nheo tôiq lôi bèn, Haq ha'ngui ta gèq bùa pah 'ma Boc Plình ma enh 'nhèq dìq dŏng, Haq khoi wìa yi ha'nhèq ca 'bình plình dàng leq, èh Haq i tìang 'bang padèch ha'nhèq yi hnao ca tìang 'bang 'bình plình dàng aih.
Ma jah 'màng aih Boc Plình ma lah doi ca mòiq 'bình plình leq:
“Ìh Con Au.
Hì cô Au khoi xa-ông ca Ìh” 1:5 BCP 2:7.?
Hadai ùh lah doi:
“Au broq Baq Haq,
Haq broq Con Au.” 1:5 2Sam 7:14; 1NB 17:13.?
Mahaq jò Haq 'ràng dèh Con Mòiq Haq mùt ta crŏng taneh, Haq doi:
“Thê dìq ca 'bình plình da Boc Plình phai cùh waiq Con.” 1:6 RAH 32:43.
Anoi trùh 'bình plình Haq i doi:
“Boc Plình broq 'bình plình tìah
ca cayeo broq hapŏng tìah ca pla ùnh.” 1:7 BCP 104:4.
Mahaq anoi trùh Con, Haq doi:
“Ôi Boc Plình, gèq bùa da Ìh ŏi hloi hloi;
Long wèq cwìang da bùa,
aih long wèq cwìang ta-atoq jah wèq cwìang da Taneh Diac Ìh.
Ìh loq waq bìac ta-atoq, git ca bìac dù;
'Màng aih Boc Plình, Haq Boc Plình da Ìh,
khoi xùt dàu lem bùi ca Ìh, Yi hnao ca 'bài mangai bua da Ìh.” 1:9 BCP 45:6,7.
10 Boc Plình hadai doi:
“Ôi Chuaq, baxèm adroi dŏng dìq Ìh khoi broq tanam xèm da crŏng taneh;
Plình hadai khoi loh enh capiang tì Ìh.
11 Plình crŏng taneh jah raliang đac, mahaq cla Ìh jah i hloi hloi.
Plình crŏng taneh èh loh ca cùn tìah ca eo dùnh.
12 Ìh canua đac plình wa crŏng taneh tìah ca eo yôh.
Khoi èh plình crŏng taneh jah halìh òn ma neo,
Mahaq Ìh xôq hloi hloi;
'Bài hanam da Ìh ùh jò leq lùch.” 1:12 BCP 102:25–27.
13 Boc Plình ùh lah doi ca 'bình plình:
“Ha'ngui ti pah 'ma Au beq,
Gòm Au rùp mangai ma tagit
ca Ìh đòiq broq long thòt enh 'neq ca jènh Ìh.” 1:13 BCP 110:1.
14 Ma jah 'màng aih dìq ca 'bình plình, wì haq 'bài yiang broq hapŏng da Boc Plình. Aih ùh xài Boc Plình khoi thê wì loh lam đòiq patìh 'bài mangai ma jah nhàn yŏc bìac dèch claih 'mòh?

1:5 1:5 BCP 2:7.

1:5 1:5 2Sam 7:14; 1NB 17:13.

1:6 1:6 RAH 32:43.

1:7 1:7 BCP 104:4.

1:9 1:9 BCP 45:6,7.

1:12 1:12 BCP 102:25–27.

1:13 1:13 BCP 110:1.