Thò Da Paulô Gòi Ca
Phi-lê-môn
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Phi-lê-môn mòiq ngai lùi Chuaq. Haq hadai i mòiq ngai hapŏng, hiniq Ô-nê-sim, khoi yŏc atùng dahwèq hi cadàu khoi ca Phi-lê-môn. Haq 'bìq jêh cachìt tiaq ranenh Rôma jò aih. Mahaq Ô-nê-sim khoi glàm Paulô, èh nhò bàu hnài da Paulô, Ô-nê-sim khoi lùi Chuaq. Manàiq cô haq bùi manoh wìh hlài ta craq haq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Paulô achìh thò cô hanam 60 Atìq C.
Bàu Anoi:
Paulô achìh thò cô đòiq bòch xìn Phi-lê-môn nhàn yŏc Ô-ni-sim tìah ca oh daq lùi tiaq Chuaq, ùh xài tìah ca hapŏng. Hiniq haq: “I lòiq”. Manàiq cô haq i lòiq bàc am ca dìq Phi-lê-môn wa Paulô – brong 11.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao: 1–3
2. Bàu Manè wa Waiq Khàn: 4–7
3. Bàu Xìn Da Paulô Am ca Ô-nê-sim: 8–21
4. Bàu Pulùch: 22–25
1
Bàu Bòch Hmàih
Au Paulô, 'bìq tù taiq Chuaq Jêxu Crich, pajùm Ti-mô-thê oh daq da bèn,
Gòi thò ca daq Phi-lê-môn mangai nhèn loq waq, hadai broq bìac tìah ca nhèn, hadai gòi bàu hmàih ca Aphi daq cadrì da bèn, wa Achip, mangai broq bìac pajùm ca nhèn, hadai gòi bàu bòch hmàih Tagop Hadròih ma loq tagop ta hnem ìh.
Waiq xìn Boc Plình, Baq bèn wa Chuaq Jêxu Crich hnhu bìac am dech, wa can catèm ca oh daq.
Manoh Lùi wa Can Loq Waq da Phi-lê-môn
Au hloi hloi manè apôi Boc Plình jò au waiq khàn am ca ìh, taiq au khoi tàng wì doi, manoh lùi ìh nòi Chuaq Jêxu, wa can loq waq da ìh ca mangai hadròih. Au waiq xìn Chuaq jùp ìh axong manoh lùi da ìh ca mangai 'noiq đòiq jah loq 'nì dìq dŏng bìac lem ma bèn i ŏi enh dalam Chuaq Jêxu Crich. Ôi daq, can loq waq da ìh khoi 'ràng hlài ca au bìac lem bùi càn wa bìac alòng, taiq ìh khoi broq ca manoh mangai hadròih jah lem bùi.
'Màng aih, au xìn ìh broq mòiq bìac ma ìh phai broq, 'nhac ca bìac aih au i cwìang nhò Chuaq Jêxu Crich thê ìh broq, mahaq au ùh broq 'màng aih, thai jang aih au xìn ìh yŏc manoh cliac loq waq ca au Paulô khoi craq, manàiq 'nang 'bìq tù taiq Chuaq Jêxu Crich, 10 au xìn ìh jùp Ô-nê-sim, con au ŏi ti Chuaq, ma jah 'màng aih au ajèn haq trùh ti Chuaq jò au ŏi tù. 11 Adroi cô nèh, haq ùh i lòiq cleq ca ìh, mahaq manàiq cô haq i lòiq ca ìh, hadai i lòiq ca au hòm.
12 Au gòi haq hlài ta ìh, tìah ca au gòi dèh manoh cliac au dìq. 13 Au ma enh haq ŏi ta cô ti au đòiq haq thai ìh jùp bìac au jò au 'nang ŏi tù taiq au anoi hnài Bàu Lem. 14 Mahaq taiq au 'nhòq 'nì ìh hèm 'màng leq, au ùh broq cleq, đòiq bìac lem da ìh tiaq ìh enh waq, ùh xài tiaq au thê ìh. 15 Au hèm Ô-nê-sim khoi loh lam hangai ca ìh ùh dùnh đòiq ìh jah nhàn haq ŏi hloi ti ìh, 16 ùh ngan haq tìah ca hapŏng dìch hòm, mahaq yi hnao ca hapŏng dìch, ìh ngan haq tìah ca oh daq loq waq ma au loq waq dìq jaq, mahaq ìh phai loq waq yi bàc ca au hòm ma jah 'màng aih haq hapŏng dìch ìh wa hadai khoi jah wìa con caiq Chuaq dìq.
17 'Màng aih tàng ìh ngan au bua ìh, hadai broq mòiq bìac ca ìh, au xìn ìh nhàn haq tìah ca nhàn cla au dìq. 18 Mahaq tàng haq i broq bìac cleq ùh troq ca ìh, loq pòq dòih ìh bìac cleq, ìh tình ca au. 19 Au Paulô, cla tì au ma achìh bàu cô, au jah ca'naih hlài da ìh; phàn ìh ma pòq au cla dađeh ma aih ùh ràu trùh. 20 Òq daq, au xìn ìh jùp au broq bìac cô, taiq bèn hadai ŏi ta Chuaq, đòiq broq manoh au jah bùi ŏi ti Chuaq Jêxu Crich. 21 Au achìh thò ca ìh, au loq ìh mangai loq dì tiaq, wa loq ìh broq yi hnao ca bàu au ma achìh ta thò cô.
Bàu Hmàih Pulùch
22 Khoi èh, xìn ìh padon ca au mòiq nòi ŏi đò, ma jah 'màng aih au ngèh enh, nhò bàu oh daq waiq khàn, au renh jah hlài ti pì.
23 Ê-phap-ra gòi bàu bòch hmàih ìh. Haq hadai 'nang ŏi tù ti au. 24 Mŏc, A-ri-tac, Đêma, wa Luca broq bìac pajùm ca au hadai gòi bàu bòch hmàih ìh.
25 Waiq xìn bìac am dech da Chuaq Jêxu Crich ŏi ti pì. Amen.