3
Broq Rìm Bìac Lem
Ep bahmàng hlài ca 'bài con caiq Chuaq phai dì tiaq 'bài craq wa loq iu bàu 'bài mangai wèq cwìang, wa i manoh padon đòiq broq rìm bìac lem, apaq capoch 'mèq mangai 'noiq, mahaq khòh i manoh loq catèm, habùat, wa phai paha'neq dađeh ca rìm ngai.
Ma jah 'màng aih bèn adroi cô nèh hadai awàt, ùh loq dì tiaq, 'bìq padô 'nùt, broq hapŏng ca rìm bìac ham enh wa lem bùi rìh tiaq trong ngang dù, can rìh bình halùih bìac 'mèq wa manoh ta'mrua bèn loq git ca dabau. Mahaq jò Boc Plình, Chuaq ma dèch bèn, mahno dèh can loq waq wa can xa-ŏch ca con mangai, Haq dèch bèn ùh xài nhò canòm ca bìac ta-atoq cla bèn khoi broq, mahaq tiaq dèh manoh xa-ŏch da Haq, nhò Yiang Hadròih 'nheo hreo manoh bèn wa hnhu am ca bèn can rìh ma neo. Haq am Yiang Hadròih loh 'bình halùih ŏi ti bèn, nhò Chuaq Jêxu Crich, Mangai Dèch Claih bèn. 'Màng aih bèn jah doi ta-atoq nhò bìac am dech da Haq, bèn jah wìa con caiq hatìa da Haq ta bìac ngèh gòm can rìh hloi hloi. Cô bàu đang ca lùi joq 'nàng; au enh ìh anoi ro rang bàu cô waq ca mangai khoi lùi Boc Plình phai panim broq bìac lem, bìac aih i lòiq ca mangai.
Mahaq ìh phai wia hangai ca bìac tarahen lìq làn, bìac ta'mon ca xinoi, bìac tarahen bàu trong ranenh da mangai Yothaiq, ma jah 'màng aih bìac aih ùh i ca lòiq cleq wa dech 'ngwan. 10 Atìq ca bèn lech hnài mangai enh broq talah aih, mòiq baiq yàng, khoi ca aih wia hangai ca haq, 11 ma jah 'màng aih bèn loq mangai 'màng aih khoi i manoh lam lac, ŏi broq tôiq, èh cla haq jah ta'mòq tôiq ca dađeh.
Bàu Hmàih Pulùch
12 Trùh jò au thê A-tê-ma loq Ti-chi-cò trùh ti ìh, èh ìh phai ma renh trùh Ni-cô-bô-li ti au, ma jah 'màng aih au khoi tình ŏi ta aih cwa jò ralìm. 13 Phai jùp đò Xêna thài ranenh wa A-pô-lô jò wì haq loh lam đòiq ùh hìaq thìuq cleq. 14 Dìq ca oh daq da bèn hadai phai hŏc broq bìac lem đòiq jùp đò mangai 'noiq jò nan tùng, 'màng aih wì ùh hìaq i can rìh ma ùh loh plì.
15 Dìq dŏng 'bài mangai ma ŏi ti au ta cô gòi bàu bòch hmàih ìh. Xìn gòi bàu hmàih ca 'bài mangai ma loq waq nhèn ta manoh lùi.
Waiq xìn bìac am dech ŏi ti dìq ca pì. Amen.