13
Bàu Tanap Pulùch
Oh daq phai hloi hloi loq waq ca dabau tìah ca oh, tìah ca daq. Apaq hèt đìh yŏc mangai tamoi, taiq nhò broq 'màng aih, 'nah ngai khoi đìh yŏc 'bình plình mahaq cla wì ùh 'nì. Apaq hèt ca 'bài mangai ma ŏi tù, xa-ŏch ca wì haq dìq, 'màng ca pì hadai ŏi tù ti wì haq, wa hadai hmàng ca mangai 'nang chìuq wì baxa pani taiq pì hadai i chac hamac troi wì haq.
Rìm ngai phai ngan ha'nhèq bìac ta'nèp ŏng mai, wa wèq nòi cùi da ta'nèp lem xriu, ma jah 'màng aih Boc Plình joq 'nàng hadrah baxa mangai tango wa mangai tango anang. Apaq i manoh loq ham ca 'bac jèn, mahaq khòh i manoh lem bùi dìq ca hiniq ma 'nang i, ma jah 'màng aih, Boc Plình khoi doi:
“Au ùh jò leq hangai ca ìh.
Au ùh jò leq cađac ìh!” 13:5 RAH 31:6.
'Màng aih, bèn jah cajap manoh doi:
“I Chuaq jùp đò au, au ùh yùq cleq.
Con mangai 'nhòng cô broq cleq ca au ma jah?” 13:6 BCP 118:6,7.
Pì phai hmàng ca 'bài mangai khoi 'nong trong wa anoi hnài bàu Chuaq ca pì. Ngan ma ro wì haq caq ŏi 'màng leq, èh pì tiaq troi manoh lùi wì haq. Chuaq Jêxu Crich, hì hnèh, hì cô, trùh hloi hloi, ùh i jò leq tablòq.
Apaq đòiq bàu hnài ùh troq padô 'nùt pì, ma jah 'màng aih nhò bìac am dech manoh jah cajap, aih ma lem, ùh xài tiaq ranenh caq jam loq ùh caq jam, bìac ma ùh broq lòiq cleq ca mangai. 10 Bèn mangai lùi canòm Chuaq Jêxu khoi i ca'bŏng tadreo, nòi aih wì ma patìh ta hnem traiq cùh waiq ùh khòh caq.
11 'Màng aih, mahem da ngè tadreo wì pajàu ha'nhèq 'ràng mùt ta nòi hadròih đòiq tadreo thai ca tôiq lôi, khoi èh chac da ngè tadreo aih 'ràng bùh enh gùng ca phôq. 12 Taiq 'màng aih, đòiq yŏc mahem 'nheo hreo tôiq lôi bèn, chac cla Chuaq Jêxu Crich hadai khoi chìuq wì baxa enh gùng ca ngo phôq. 13 'Màng aih bèn phai loh enh gùng ca panàt phôq ti Chuaq Jêxu, wiang chìuq bìac jù lê pajùm ca Haq. 14 Ma jah 'màng aih ta cô ùh i ca phôq leq jah ŏi hloi hloi, mahaq bèn ti chaq mòiq phôq dang ngìa èh.
15 'Màng aih, canòm ca Chuaq Jêxu Crich, bèn khòh manè apôi Boc Plình hloi hloi xam bàu capoch, aih tìah ca ngè tadreo am ca Haq. 16 Apaq hèt ca broq bìac lem wa loq jùp đò mangai 'noiq, ma jah 'màng aih bìac 'màng aih tìah ca ngè tadreo broq lem manoh Boc Plình.
17 Oh daq phai loq iu bàu wì ma 'nong trong ca pì wa broq troq troi bàu hnài da wì haq, ma jah 'màng aih wì haq wèq ban mahua yiang pì. Wì haq aih mangai ma ep anoi hlài bìac da pì enh ngìa ca Chuaq. Am ca wì haq broq bìac cô xam manoh bùi, ùh hìaq mamùc, tàng wì haq mango, èh hadai ùh lòiq cleq ca pì.
18 Waiq khàn am ca nhèn oq, đòiq nhèn nui wèq dèh manoh loq jah lem hreo, wa caq ŏi lem ta rìm trong. 19 Au hadai xìn oh daq waiq khàn am ca au đòiq au jah renh trùh ti pì.
20 Waiq xìn Boc Plình da can catèm, Haq ma khoi broq Chuaq Jêxu Crich jah rìh hlài enh nòi cachìt, Haq Mangai Ban Trìu càn caiq, wa nhò mahem da Haq jah broq wêh jao hloi hloi, 21 ta'mroq am ca pì jah tôm gêh ta rìm bìac broq lem, nhò Chuaq Jêxu Crich broq troq manoh tiaq Haq enh waq đòiq Haq jah 'ngah 'ngai hloi hloi. Amen.
22 Ôi oh daq, au xìn pì bùi manoh nhàn yŏc bàu pariaq cô, taiq au achìh toq 'biaq raq hêq.
23 Ti-mô-thê, oh daq bèn khoi jah loh enh hnem tù. Tàng haq renh trùh, au hadai lam ti haq hmàih ca pì.
24 Au gòi bàu bòch hmàih dìq ca 'bài mangai craq wèq tagop pì wa dìq ca mangai hadròih. 'Bài con caiq ŏi ta Diac I-ta-li gòi bàu hmàih ca pì.
25 Waiq xìn bìac am dech ŏi hloi ti dìq ca pì. Amen.

13:5 13:5 RAH 31:6.

13:6 13:6 BCP 118:6,7.