Thò Da
Jacò
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Thò cô i bàu tiaq manoh hèm da mangai Yothaiq, wa khoi achìh jò Tagop Hadròih xam mangai yi bàc mangai Yothaiq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Mangai achìh Jacò. Jacò cô oh da Chuaq Jêxu pah miq. Jò baxèm can rìh Chuaq Jêxu, Jacò ùh lùi Haq broq Mêsi – Mangai Dèch Claih. Èh haq lùi joq 'nàng hi broq craq gàu da Tagop Hadròih da Jê-ru-sa-lem.
Sech cô khoi achìh hanam 48 Atìq C., joq 'nàng adroi hanam 50 Atìq C.
Bàu Anoi:
Jacò achìh thò gòi ca mangai 'bìq padit padiang wa parai pariang bàc gùng. Haq loq enh parông manoh wì haq ta bìac nan xa, wa 'màng leq wì haq phai rìh tiaq Chuaq rìm tang hì. Bàu cô anoi hnài bìac manoh lùi joq 'nàng wa can rabiaq joq 'nàng.
Rìm 'Nat:
1. Bìac 'Bàt Thù wa Bìac Padô 'Nùt: 1:1–18
2. Tamàng Bàu Hnài wa Broq Tiaq: 1:19–27
3. Paq Gen Can: 2:1–13
4. Manoh Lùi wa Bìac Broq: 2:14–26
5. Palùa Tàt Rapet Capoch: 3:1–12
6. Baiq Toq Can Rabiaq: 3:13–18
7. Pa'yèp Trong Lam Da Crŏng Taneh: 4:1–17
8. Pa'yèp ca Mangai Padrŏng Can Ma Padit padiang: 5:1–6
9. Bàu Parông: 5:7–20
1
Bàu Bòch Hmàih
Au Jacò, hapŏng da Boc Plình wa da Chuaq Jêxu Crich,
Gòi bàu bòch hmàih 12 hadròng hadrech khoi pac lac.
Con Caiq Chuaq Chìuq Xalep
Ôi oh daq, jò pì glàm bàc baxa thù, pì phai ngan dìq ca bìac aih tìah ca bìac bùi lem beq, ma jah 'màng aih pì loq bìac baxa thù manoh lùi broq loh can dràng cajap, wa can dràng cajap jah broq pì i manoh craq tôm gêh ùh thìuq bìac lem leq. Tàng ta oh daq i mangai leq thìuq khôn rabiaq, waiq xìn Boc Plình beq, Haq hnhu am ùh hìaq trech, Haq hnhu am rùng rai ca rìm ngai. Mahaq ep yŏc manoh lùi waiq xìn, apaq ra'ngòt, ma jah 'màng aih mangai ma ra'ngòt, wì tìah ca cato diac raxìq lai laq, 'bìq cayeo broq tadroq 'nong lam ta cô 'nong lam ta tau. Mangai 'màng aih apaq xoh dađeh jah nhàn yŏc cleq enh Boc Plình, aih mangai baiq manoh, haq ùh cajap manoh dìq ca trong dađeh.
Oh daq leq pahamoq, catèh dèh bìac Chuaq ma padèch pì beq, 10 wa mangai can padrŏng hadai catèh hlài phàn ma hamoq da cla beq, ma jah 'màng aih mangai can padrŏng jah hnhung đac tìah ca riang nhat. 11 Mat mahì tŏc tôq dêh, nhat croh, riang hadrùih, can lem loh ca 'mèq; mangai can padrŏng hadai jah taclah hnhung 'màng aih ta bìac cla broq.
Padô 'Nùt wa Bìac Am Dech
12 Xôq ramŏt am ca mangai chìuq padô 'nùt, ma jah 'màng aih jò khoi chìuq nui bìac baxa thù, èh jah nhàn yŏc cadoh can rìh Boc Plình khoi hùaq am ca mangai loq waq ca Haq.
13 Jò 'nang 'bìq padô 'nùt, apaq doi: Aih Boc Plình padô 'nùt au, ma jah 'màng aih Boc Plình ùh padô 'nùt cabô, bìac dù hadai ùh jò leq jah padô 'nùt Haq. 14 Mahaq tang ngai mòiq 'bìq padô 'nùt taiq bìac ham enh ma parông dađeh. 15 Khoi èh, manoh enh ŏi jiang, xa-ông loh tôiq lôi; tôiq lôi jah gêh, xa-ông loh can cachìt.
16 Ôi oh daq au loq waq, apaq 'bìq padô 'nùt. 17 Rìm bìac am dech lem lình wa bìac hnhu am gêh tôm dìq loh enh 'nhèq enh Baq 'ngah 'ngiang. Ta Haq ùh i ca bìac tablòq leq, hadai ùh i ca bìac ta'mroq hlài leq. 18 Haq tiaq manoh enh cla Haq, khoi yŏc bàu da bìac joq 'nàng xa-ông hlài bèn, waq ca bèn jah wìa tìah ca plì baxèm ta 'bài mangai Haq ma broq loh.
Broq Tiaq Bàu Boc Plình
19 Ôi oh daq au loq waq, pì khòh loq bìac cô: Rìm ngai ep renh tamàng, mahaq adia ca capoch, adia ca nòih, 20 ma jah 'màng aih can nòih da con mangai ùh broq gêh bìac ta-atoq da Boc Plình enh. 21 'Màng aih, cađac dŏng rìm bìac amùa wa rìm bìac ngang dù ma ŏi hlài beq, paha'neq manoh nhàn yŏc bàu Chuaq khoi pìt ta manoh oh daq, aih bàu jah dèch mahua yiang pì.
22 Mahaq broq tiaq bàu aih beq, apaq toq tamàng dech, èh 'nùt dađeh. 23 Ma jah 'màng aih, tàng i mangai toq tamàng bàu mahaq ùh broq tiaq, aih tìah ca mangai ngan dèh hadrò cla ta gùang, 24 hnoq, hi khoi lam đac, tajòi 'mòi haq hèt haq mangai 'màng leq. 25 Mahaq mangai leq ngan ma ro ranenh ma khoi gêh tôm, aih ranenh da bìac ùh tawac pakènh, èh haq ŏi broq tiaq, ùh xài tamàng khoi èh hèt, mahaq dìq ca manoh broq, èh mangai aih chaq jah xôq ramŏt ta bìac cla haq broq.
26 Tàng mangai doi dađeh tiaq Chuaq mahaq ùh pagàt dèh rapet cla, mangai aih 'nùt hlài dèh manoh cla, bìac tiaq Chuaq da mangai 'màng aih 'ngwan. 27 Đaoq lem hreo wa hadròih jang ngìa Boc Plình Baq bèn, aih: Thia hmàih ca mangai lac wa mangai hadrô ta jò wì haq nan xa, wa wèq dađeh claih ca bìac amùa da crŏng taneh.