2
Apaq Gen Can
Ôi oh daq, pì khoi lùi Chuaq Jêxu Crich 'ngah 'ngai da bèn, èh apaq gen can mangai leq. Tàng i mòiq ngai xràng canhàng wang, caxùnh eo lem, mùt nòi tagop pì, i hòm mangai pa caxùnh cwàn eo hyah hyai hadai mùt dìq, èh pì ngan mangai caxùnh eo lem, doi: Ha'ngui jang cô nòi yi wìa, mahaq doi ca mangai pa: Yòng jang 'mat raq, loq ha'ngui jang long thòt au, 'màng aih i joq pì khoi lah đac dabau wa yŏc manoh hèm 'mèq hadrah ùh?
Ôi oh daq au dìq jaq loq waq, tamàng cô: Boc Plình khoi ràih mangai pa ta crŏng taneh đòiq broq ca wì haq loh wìa padrŏng can ta manoh lùi wa wìa mangai hatìa da Diac Plình Haq khoi hùaq am ca mangai loq waq ca Haq? Mahaq pì khìn đac mangai pa! Pì ma ùh loq 'bài mangai can padrŏng loq padit padiang, khoi èh hua pì trùh nòi hadrah 'mòh? Ma ùh xài wì capoch ha'nhèq đùng hiniq Chuaq Jêxu pì ma iu padèch 'mòh?
Tàng pì joq 'nàng iu wèq gêh tôm ranenh khoi jah padèch ha'nhèq, tiaq khoi achìh ta Sech Hadròih: “Pì phai loq waq ca mangai haten hatìa tìah ca cla beq, aih pì khoi broq bìac lem.” 2:8 Lêwi 19:18. Mahaq tàng pì gen can wì, aih èh broq tôiq, Ranenh jah ta'mòq tôiq ca pì tiaq mangai broq ùh troq ca Ranenh. 10 Ma jah 'màng aih mangai leq wèq gêh Ranenh, mahaq broq ùh troq mòiq nà Ranenh raq, èh hadai i tôiq tìah ca khoi broq ùh troq dìq dŏng. 11 Ma jah 'màng aih Boc Plình khoi doi: “Apaq broq tôiq tango,” 2:11 LEA 20:14; RAH 5:18. èh hadai doi “apaq broq tôiq jêh đac mangai.” 2:11 LEA 20:13; RAH 5:17. 'Màng aih tàng pì ùh i broq tôiq tango, mahaq broq tôiq jêh đac mangai, aih pì khoi broq ùh troq Ranenh.
12 'Màng aih pì khòh rabiaq trong bìac broq wa bàu capoch, ma jah 'màng aih pì ep chìuq hadrah tiaq ranenh Chuaq, aih Ranenh 'ràng trùh ca pì bìac ùh tawac ùh pakènh. 13 Mangai hadrah ma ùh loq xa-ŏch èh haq 'bìq hadrah ùh i can xa-ŏch leq. Can xa-ŏch jah ta'blêq ca bìac hadrah.
Manoh Lùi wa Bìac Broq
14 Ôi oh daq, tàng cabô doi dađeh i manoh lùi, mahaq ùh i ca bìac broq lem, èh i lòiq cleq ùh? Manoh lùi 'màng aih i jah dèch mangai aih ùh? 15 Tàng i oh daq leq ùh i ca eo cwàn caxùnh, thìuq dahwèq caq, 16 wa i mòiq ngai ta pì doi ca wì haq: “Lam ma catèm beq, 'nhìa ma hatôq, caq ma panàc beq”, mahaq ùh am ca wì dahwèq cleq ma chac hamac nhet, èh i ca lòiq cleq? 17 Manoh lùi hadai 'màng aih. Tàng i manoh lùi mahaq ùh broq bìac lem, èh manoh lùi 'màng aih bu dàng khoi cachìt.
18 Mahaq i 'nah ngai doi: “Ìh i manoh lùi, phàn au i bìac broq lem.”
Ìh patô ca au manoh lùi da ìh ùh i ca bìac broq lem beq, èh au patô ca ìh manoh lùi tiaq bìac broq lem da au. 19 Ìh lùi i mòiq toq Boc Plình raq hêq. Ìh lùi aih joq. Can kiac Satan hadai lùi 'màng aih wa yùq tarìt.
20 Ô mangai blùng, ìh enh loq manoh lùi ùh i ca bìac broq lem aih 'ngwan ùh? 21 Ap-ra-ham boc bèn, jò dèch am Isac con cla haq ta ca'bŏng tadreo, aih ma ùh nhò bìac broq, Boc Plình jah doi haq ta-atoq 'mòh? 22 'Màng aih èh, pì hnoq manoh lùi pajùm ti bìac broq da haq, wa nhò bìac broq, manoh lùi jah gêh tôm. 23 'Màng aih jah broq xìt Bàu Sech Hadròih: “Ap-ra-ham lùi Boc Plình, èh jah doi, haq mangai ta-atoq,” 2:23 BB 15:6. wa khoi jah doi haq bua da Boc Plình. 24 Nhò nen aih pì loq wì nhò bìac broq lem jah doi ta-atoq, ùh xài toq manoh lùi hi hêq.
25 Ji 'màng aih dìq, Rahap gu cadrì adroi nèh mangai tango yŏc 'bac, cadoc baiq ngai lam rinh ngan trong, wa 'noh wa lam trong 'noiq, aih ma ùh nhò bìac broq, jah doi haq ta-atoq 'mòh? 26 Chac hamac ùh i ca mahua yiang aih cachìt, manoh lùi ùh i ca broq bìac lem, hadai cachìt 'màng aih.

2:8 2:8 Lêwi 19:18.

2:11 2:11 LEA 20:14; RAH 5:18.

2:11 2:11 LEA 20:13; RAH 5:17.

2:23 2:23 BB 15:6.