3
Khòh Padràng Rapet
Ôi oh daq, ŏi ta pì apaq i bàc ngai padèch dađeh yòng broq thài hnài, ma jah 'màng aih mangai broq thài hnài ep chìuq hadrah yi trap. Ma jah 'màng aih dìq dŏng ca bèn broq tôiq xam bàc trong. Tàng i mangai leq ùh broq tôiq ta bàu capoch cla, aih mangai khoi lem tôm gêh, nui padràng dìq dèh ca chac hamac cla.
Bèn 'mùt khàp jang hacùng axêh waq ca haq dì tiaq, khoi èh men jah wèq wech palaoq dìq ca chac haq. Ngan 'bài bong beq: 'Nhac ca càn dàng leq, cayeo dêh 'nong lam ta leq, mòiq toq blênh 'yoh raq nui wech ta'mroq haq tiaq manoh mangai ma rùp wèq blênh wech. Hadai 'màng aih, rapet 'nhac ca 'yoh, mahaq jah catèh bìac càn. Ngan beq, 'nhac ca rôm càn dàng leq mahaq toq xìt ùnh raq bùh cheo dìq. Rapet hadai tìah ca ùnh; aih nòi apùq bàc tôiq ngang dù ŏi ta'ne 'bài phàn chac bèn, broq ùh hadròih dìq ca chac cla, bùh cheo ca 'nhòng mangai; cla rapet raq khoi 'bìq 'bau ùnh bùh cheo.
Dìq ca ngè rìh ta crŏng taneh, 'bài chìm, ngè ma moq ti taneh, 'bài ngè ŏi ta diac raxìq dìq jah con mangai padràng hnài thê wì haq iu tiaq. Mahaq rapet, ùh i ca cabô jah padràng haq thê iu tiaq. Aih ngè dù, haq bình halùih can nŏc ma broq cachìt.
Nhò rapet bèn jah manè padèch Chuaq, Baq bèn, èh hadai xam rapet bèn waiq hanip con mangai ma khoi jah broq tiaq dua 'mù Boc Plình. 10 Pajùm mòiq hacùng mahaq loh xam bìac manè padèch wa waiq hanip! Ôi oh daq, ùh khòh broq 'màng aih. 11 Pajùm mòiq toq tamŏc jah loh xam diac nhim wa diac xang 'mòh? 12 Ôi oh daq, long pŏc i loh plì ôliu loq long nho i loh plì pŏc ùh? Tamŏc diac xang hadai ùh jah loh diac nhim hòm.
Khôn Rabiaq Enh Plình
13 Ta pì i ca mangai khôn rabiaq wa 'nì loq ùh? Nhò trong caq ŏi lem da cla, khòh pa'noh loh can khôn rabiaq nhò can habùat beq. 14 Mahaq tàng pì i bìac tagrình git wa bìac pagau pagùa ta manoh cla, èh apaq padèch dađeh, wa apaq capoch amòng tajraq hlài ca bìac joq 'nàng. 15 Can khôn rabiaq aih ùh xài loh enh 'nhèq, mahaq loh enh crŏng taneh, enh chac xech wa enh can kiac dù. 16 Ma jah 'màng aih nòi leq i bìac tagrình tagìq tagìa, èh nòi aih toq i bìac manhài wa rìm bìac dù.
17 Mahaq bìac khôn rabiaq ma loh enh 'nhèq adroi dŏng lem hadròih, atìq hatroq, i manoh habùat, loq iu, bình halùih manoh loq xa-ŏch, loh plì lem, ùh i ca manoh loq gen can wa ùh i ca bìac baiq manoh. 18 Mangai broq ca mangai 'noiq trah hatroq rai adrech can catèm, èh jah gich plì ta-atoq.