4
Apaq Tiaq Bìac Crŏng Taneh
Bìac tarahen tagìq tagìa ta pì trùh enh leq? Ma ùh xài loh enh nòi ham enh 'nang tajêh ta'miaq ta phàn chac hamac cla pì raq 'mòh? Pì ham enh mahaq ùh jah cleq. Pì jêh cađac mangai wa git 'bŏn mahaq ùh jah cleq. Pì tajêh wa tarahen mahaq pì xôq ùh jah cleq taiq ùh waiq xìn. Pì waiq xìn Boc Plình, mahaq ùh jah nhàn yŏc cleq taiq waiq xìn ùh troq đòiq toq broq bùi ta manoh ham enh cla.
Ô! Mangai tango anang tau! Pì ma ùh loq, broq bua ti crŏng taneh, aih tajraq hlài ca Boc Plình 'mòh? 'Màng aih mangai leq enh broq bua ca crŏng taneh haq wìa mangai tagit ca Boc Plình. Loq pì xoh bàu Sech Hadròih capoch 'ngwan 'mòh? “Yiang Hadròih ma ŏi ta manoh bèn loq waq ca bèn loh ca tarènh.” Mahaq Haq am ca bèn bìac am dech bàc, taiq 'màng aih Haq doi:
“Boc Plình tajraq hlài ca mangai loq catèh,
mahaq hnhu am bìac am dech ca mangai loq paha'neq dađeh.” 4:6 BR 3:34.
'Màng aih iu tiaq bàu Boc Plình beq. Tajraq hlài ca can kiac Satan, èh haq wia hangai ca pì. Thia haten ca Boc Plình beq, Haq jah trùh haten ca pì. Ôi mangai i tôiq, 'nheo tì cla hreo beq, cabô i baiq manoh, broq hreo dèh manoh beq. Phai loq mango, ta-oih wa hmoi rayoih. Phai halìh enh do loh crò, halìh enh manoh bùi wìa mango. 10 Paha'neq dađeh jang ngìa Chuaq beq, èh Haq jah dèch pì tŏc.
Apaq Hadrah ca Dabau
11 Ôi oh daq, apaq capoch 'mèq ca dabau. Cabô capoch 'mèq dèh oh daq cla, loq hadrah dèh oh daq cla, aih capoch 'mèq ca Ranenh wa hadrah Ranenh. Mahaq tàng ìh hadrah Ranenh, ìh ùh xài mangai broq tiaq Ranenh, mahaq mangai hadrah Ranenh. 12 Toq i mòiq Boc Plình hnhu am Ranenh wa hadrah, Haq dèch jah wa jêh đac jah. 'Màng aih, ìh cabô ma hùa hadrah mangai 'noiq?
13 Ôi oh daq, pì doi: “Hì cô loq hì da èh bèn lam trùh ta phôq tau, ŏi ta aih mòiq hanam, padro baxen ti chaq lòiq.” 14 Mahaq hì da èh loh 'màng leq, pì ùh jah loq! Ma jah 'màng aih can rìh da pì 'màng leq? Aih bu dàng hòi diac i mòiq rahyàc, hi khoi èh hech đac. 15 Pagah pì khòh doi: “Tàng Chuaq enh, èh bèn rìh wa bèn jah broq bìac cô bìac tau.” 16 Mahaq pì khoi yŏc bàu catèh, èh padèch dađeh! Padèch dađeh 'màng aih ngang dù. 17 'Màng aih, mangai loq broq bìac lem mahaq ùh broq, aih broq tôiq.

4:6 4:6 BR 3:34.