7
Tajêh Poh ca Phôq Jê-ru-sa-lem
Ta 'nhòng Acha, con Jôtham, xau Ôxia, Bùa diac Juđa, i Rêxin bùa gùng Siri, wa Pêca con Rê-ma-lia, bùa Is-ra-ên, tŏc jêh phôq Jê-ru-sa-lem, mahaq jêh ùh 'blêq.
Jò mangai 'ràng bàu aih ca hnem Đawit: “Siri pajùm ca Ep-ra-im.” Jò manàiq Acha wa jàn haq tarìt tariang ta manoh, tìah ca long ta wang jò cayeo hlôi.
Chuaq doi ca Êsai: “Ìh wa con ìh Sê-a-ja-sup lam đìh yŏc Acha ti nòi trong ma lùch jang ngo 'bau diac ma 'nhèq, ti trong caiq lam trùh ta đùng taneh da wì ma rùh bai broq taboc. Èh doi ca Acha: ‘Wèq dađeh oq, ŏi hatenh oq, apaq crè, manoh ìh paq hŏnh taiq nen baiq apŏt long calôq cheo loh nhòi, aih can nòih da Rêxin, Siri wa con calô Rê-ma-lia. Ma jah 'màng aih Siri, Ep-ra-im wa con calô da Rê-ma-lia wiang chaq trong raliang đac ìh, wì doi: “Beq bèn tŏc jêh Juđa, broq ca haq crè crep, tablah yŏc gùng haq, yŏc con calô Ta-bê-ên tŏc broq bùa ta aih.” Chuaq Boc Plình doi 'màng cô:
“ ‘Bìac aih ùh loh,
bìac aih ùh jah trùh!
Ma jah 'màng aih gàu da Siri Đamat,
gàu da Đamat Rêxin.
Ŏi 65 hanam òn,
Ep-ra-im jah 'bìq raliang piang, pi jah creo aih mòiq jàn.
Gàu Ep-ra-im, aih Sa-ma-ri,
gàu Sa-ma-ri aih con calô Rê-ma-lia.
Tàng pì ùh lùi,
èh pì ùh jah yòng cajap.’ ”
Bìac Xa-ông ca Em-ma-nu-ên
10 Chuaq doi ca Acha mòiq yàng hòm, doi: 11 “Xìn Chuaq Boc Plình am mòiq bìac patò halac beq, jrùq dàng Ralùng Hanang, ha'nhèq dàng ca plình.”
12 Mahaq Acha doi: “Au ùh waq xìn, au hadai ùh waq thù Chuaq!”
13 Êsai doi: “Ô hnem Đawit tamàng cô! Pì khoi broq manhài ca wì mangai 'noiq, pì enh broq manhài hòm ca Boc Plình au 'mòh? 14 Taiq 'màng aih, Boc Plình jah am ca pì mòiq patò halac: Cô èh, i mòiq ngai gù cadrì adrùh jah ŏi jiang, xa-ông mòiq toq Con Calô, khoi èh wì hiniq ca Con Calô aih Em-ma-nu-ên. 15 Con Nga aih jah caq sùa côq wa diac xùt, jò haq loq cađac trong dù wa ràih trong lem. 16 Mahaq, adroi ca jò Con 'Yoh loq cađac trong dù wa ràih trong lem, diac da baiq toq bùa ìh ma git aih, jah 'bìq cađac ràh. 17 Chuaq jah ùc ca ìh, ca jàn ìh, ca taneh boc yaq ìh, 'bài hì ranàc, bìac ranàc cô 'nhòq lah i 'màng aih enh jò Ep-ra-im talah ca Juđa, aih Chuaq 'ràng bùa A-si-ri trùh ta'blêq ca ìh.”
Can Nan Xa Jah Loh ca Juđa
18 Ta hì aih, Chuaq hôch creo ca 'bài roi ta cròng diac Aicàp, wa 'bài xùt ta gùng A-si-ri. 19 Roi wa xùt aih jah trùh jràp ta nòi thòng jrùq, ta 'bài còp hmu, ta xèm hila wa ta 'bau diac. 20 Ta hì aih Chuaq yŏc deo got xàc ŏi pah tau diac, aih bùa A-si-ri đòiq got dŏng xàc gàu, xàc pŏih, wa xàc mùm. 21 Ta hì aih mòiq ngai jah ban dèh mòiq toq 'bo adrùh wa baiq toq trìu, 22 Nhò 'bo trìu aih loh diac tôh bàc, èh mangai ban jah caq sùa côq; ma jah 'màng aih dìq dŏng mangai ma ŏi xrong hlài ta gùng aih, jah ban dađeh xam sùa côq wa diac xùt. 23 Ta hì aih, đam taneh anàh pìt 1.000 xèm nho, đang ca tech jah 1.000 capiac 'bac, nòi aih loh ca hon hila, brech breo. 24 Mangai leq enh lam ta aih ep wê panenh rang, taiq jàp ca gùng i toq hila, brech breo. 25 Hadai pi i ca cabô lam trùh dèh ta 'bài go, nòi wì khoi lah abèq caq, taiq crè ca hila, brech breo, mahaq toq am ca 'bo acaq ta aih, wa trìu lam ta aih.