24
Dìq Crŏng Taneh 'Bìq Hadrah
Chuaq raliang đac crŏng taneh loh ca wang wê wang wot;
Haq broq hađah crŏng taneh
wìa 'mèq 'mac
wa broq ca 'bài jàn pac lac.
Pajàu hadai tìah ca mangai jàn racù,
hapŏng calô hadai tìah ca gù craq calô,
hapŏng cadrì hadai tìah ca gù craq cadrì,
mangai rŏt hadai tìah ca mangai tech,
mangai am wai hadai tìah ca mangai bòch wai,
cla craq dòih hadai tìah ca mangai pòq dòih.
Crŏng taneh jah 'bìq raliang đac,
wa loh ca wang wê wang wot;
Ma jah 'màng aih Chuaq khoi doi bàu aih.
 
Crŏng taneh loh ca croh crenh wa hŏnh hit,
jàp cròng ta crŏng taneh hadai hŏnh hit,
'bài gù craq hadai loh ca hŏnh hit dŏng.
Taneh 'bìq mangai jàn broq amùa,
taiq wì haq ùh iu ranenh,
tablàq hlài ca trong hnài,
cađac trong wêh jao hloi hloi.
Taiq 'màng aih bìac baxa khoi lŏn taneh,
mangai jàn ŏi ta crŏng taneh ep pòq tôiq.
Taiq nen aih mangai jàn ta crŏng taneh 'bìq bùh cheo,
ŏi xrong hlài toq 'biaq ngai.
Alac neo xŏt xìt, long nho hŏnh hit,
rìm ngai khoi i manoh lem bùi dìq loh ca hràng.
'Bài mangai blai clùng pi blai hòm,
bàu 'bài mangai ta-ùang khoi dìq,
atêh broc khoi pat.
Wì pi ŏi rai ôq alac nho rai calêu hòm;
'bài mangai gìan ca alac doi alac jìang aih xang.
10 Phôq manhài khoi tacro,
rìm hnem dìq clenh 'mang, ùh i cabô jah mùt.
11 Wì cachech ti trong ta phôq chaq alac nho;
rìm bìac lem bùi khoi loh ca mango chàu;
bìac bùi ta crŏng taneh loh ca hnhung đac.
12 Ta phôq loh ca wang wê,
'mang phôq khoi 'bìq raliang đac.
13 'Bài jàn ta crŏng taneh jah tìah ca jò wì ra'nhùn long ôliu,
wa tìah ca jò mot plì nho atìq ca mùa kech plì.
 
14 Enh nòi diac raxìq wì dêh bàu calêu,
manè can rahù rahình da Chuaq.
15 'Màng aih ô mangai jàn ŏi pah mat mahì loh, padèch Chuaq beq.
Ô jàn ŏi ti kenh diac raxìq, calêu padèch hiniq Chuaq beq,
Haq Boc Plình da Is-ra-ên.
16 Enh nòi pulùch da crŏng taneh nhèn khoi tàng bàu calêu:
“ 'Ngah 'ngai ca Chuaq Ta-atoq.”
 
Mahaq au doi: “Au lep tagah, au lep tagah.
Nan xa ca au!
'Bài mangai blàq blènh,
'bài mangai blàq blènh xôq blàq blènh dìq jaq!”
17 Ô mangai jàn ta crŏng taneh, bìac ramòt,
wa ralùng jrùq, wa gùi 'nang gòm pì.
18 Mangai leq mot claih ca bàu ramòt jah clìh ta ralùng jrùq;
tàng heo tŏc ti ngah ralùng,
èh 'bìq hlech gùi.
 
Ma jah 'màng aih 'bài 'mŏc diac ta plình dìq khoi pèh,
'bài driah crŏng taneh dìq tadroq.
19 Crŏng Taneh loh ca padah hech hoch loh tang ha'nech,
taneh tadroq dìq jaq.
20 Taneh cachình 'màng ca mangai bù;
tadai 'màng ca wŏng,
taiq pòq trap tôiq lôi;
haq tacro, èh pi nui jah yòng hòm.
 
21 Ta hì aih Chuaq baxa
'bài lình plình ŏi ta plình
wa 'bài bùa ŏi ta crŏng taneh.
22 Wì 'bìq gop ŏi mòiq nòi ta ralùng jrùq
wa 'bìq clêh 'màng ca mangai ŏi tù.
Jah dùnh hì atìq èh 'bìq baxa.
23 Jò aih mat khê
wa mat mahì loh ca camaih;
ma jah 'màng aih Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình jah wèq cwìang
ta bôi wang Siôn wa ta Jê-ru-sa-lem;
'ngah 'ngai ca-ah ca-iang Haq ŏi jang ngìa 'bài gu craq Haq.