39
Ê-xê-chia Patô Dèh Dìq Ngè Canaq
Ta jò aih, Mê-rô-đac Ba-la-đan bùa Ba-bi-lôn, con Ba-la-đan thê 'ràng thò wa ngè tabàih dèch am ca bùa Ê-xê-chia taiq haq hìa tàng bùa ùh hrŏc khoi jah brêh. Bùa Ê-xê-chia lem bùi ca 'bài mangai 'ràng bàu, haq am lam ngan dèh ta hnem bùa, nòi đòiq ngè canaq, wang 'bac, dahwèq xua thùm, hnem đòiq ranac tajêh, wa rìm 'bài dahwèq ta kho. Dìq dŏng ca ngè ta hnem bùa wa ta taneh Diac bùa, ùh i ngè leq ma bùa Ê-xê-chia ùh am ca 'bài mangai 'ràng bàu ngan hnoq.
Êsai, mangai capoch thai Boc Plình, tajòi 'mòi lam trùh yòng jang ngìa bùa Ê-xê-chia bòch: “ 'Bài mangai aih capoch cleq, wa wì trùh enh leq?”
Ê-xê-chia tèo: “Wì trùh enh gùng hangai, aih enh Diac Ba-bi-lôn.”
Êsai bòch hòm: “Wì khoi ngan hnoq cleq ta hnem bùa?”
Ê-xê-chia tèo: “Wì khoi ngan hnoq dìq dŏng rìm ngè ta hnem au. Ùh i ca ngè leq ta hnem au ma au ùh patô ca wì haq ngan hnoq.”
Êsai doi ca bùa Ê-xê-chia: “Tamàng bàu Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: Cô, hì ta ngìa cô èh, dìq dŏng ca ngè ta hnem bùa, rìm ngè ma boc yaq ìh khoi don đòiq ta kho trùh hì cô, jah 'ràng cwa dìq ta Diac Ba-bi-lôn, pi ŏi i toq xìt cleq, Chuaq doi. I 'nah ngai con calô ìh ma loh enh ìh, jah 'bìq rùp lam broq cwan pah ta hnem bùa Ba-bi-lôn.”
Ê-xê-chia tèo Êsai: “Bàu Chuaq ma ìh neo anoi aih lem.” Ma jah 'màng aih bùa Ê-xê-chia hèm: “Ta 'nhòng au jah i bàu joq 'nàng wa can catèm.”