40
Can 'Ngah 'Ngai Càn Da Boc Plình
Boc Plình da pì doi: “Alòng beq, alòng jàn Au beq.”
“Capoch xam bàu xa-ŏch ca Jê-ru-sa-lem beq,
wa anoi 'noh bìac tajêh poh da haq khoi hêq;
tôiq lôi haq khoi jah baxŏng;
haq khoi chìuq pòq baiq phàn bìac baxa enh tì Chuaq ca rìm tôiq lôi da haq.”
 
I bàu creo:
“Pèh mòiq toq trong
ta đùng wang wê ca Chuaq beq;
khua pađèu trong caiq ca Boc Plình
bèn ta đùng wang wê beq.
Rìm nòi taneh thòng jah dèch tŏc;
rìm bôi wang wa bôi go jah 'nhùa 'noh;
nòi taneh adùq adìq jah broq loh tamang,
nòi 'nhèq 'neq jah wìa thòng laih lang.
Jò aih can 'ngah 'ngai da Chuaq jah pa'noh loh, rìm ngai jah ngan hnoq,
hacùng Chuaq khoi doi 'màng aih.”
 
I bàu capoch: “Cachech beq!”
I bàu tèo: “Au phai cachech 'màng leq?”
 
“Con mangai tìah ca nhat,
can lem da wì haq tìah ca nhat wa riang ta đùng.
Nhat croh,
riang taclah jò hòi Chuaq hlôi cwa.
Joq 'nàng 'màng aih,
con mangai bu dàng nhat aih.
Nhat croh, riang taclah,
mahaq bàu da Boc Plình bèn ŏi raq hloi hloi.”
 
Cabô anoi 'noh bàu lem ca Siôn,
tŏc ta bôi wang ha'nhèq beq!
Ô mangai anoi 'noh bàu lem lình ca Jê-ru-sa-lem,
cachech beq, paq crè!
Doi ca 'bài phôq Juđa:
“Cô Boc Plình da pì!”
10 Ngan cô, Chuaq Boc Plình yŏc cwìang itai lam trùh,
Haq 'noh dèh tì đòiq wèq cwìang.
Cô, bìac baha Haq ŏi ti Haq,
bìac tabroq chao ŏi jang ngìa Haq.
11 Haq ban dèh jàn tìah ca mangai ban trìu;
gop dèh con trìu ŏi ta ca'mình wa chong ta achong;
'nong trìu can 'nang am con ùq lam xam manoh habùat.
 
12 Cabô khoi yŏc capiang tì tŏng diac raxìq,
yŏc hada wêh 'bài lòp plình?
Cabô yŏc cađap tŏng blo taneh?
Cabô khoi yŏc kìq kìq wang, wa kìq go?
13 Cabô ma jah patô trong ca Yiang da Boc Plình,
wa broq mangai tah bàu, đòiq hnài Haq?
14 Haq khoi bòch cabô đòiq loq?
Cabô khoi hnài ca Haq trong hadrah lem jang,
hnài Haq bìac loq 'nì wa patô ca Haq trong loq 'nì?
15 Cô, 'bài jàn ùh crài cleq ca mòiq catôh diac catôh ta thùng, tìah ca mòiq pliang blo clìh ta kìq; Cô, Haq dèch 'bài pleo diac bu dàng dèch ngè 'yoh.
16 Rôm Liban ùh tàu long ùnh đòiq bùh,
'bài ngè rôm ŏi ta aih ùh tàu đòiq broq ngè tadreo bùh.
17 Jang ngìa Chuaq rìm jàn dìq dŏng tìah ca ùh i;
Haq ngan wì 'màng ca bìac dech 'ngwan.
 
18 Pì alìah Boc Plình tìah ca cabô?
Yŏc dua 'mù leq achùa ca Haq?
19 Jò mangai thòq tùh dua 'mù,
wì thòq yŏc wang lom dua 'mù wa tùh 'bài caxi bac xam 'bac.
20 Mangai pa ùh nui i ca wang 'bac tùh dua 'mù,
wì ràih long ùh hìaq bùc;
wì chaq thòq ragài thê pùng
broq ca wì mòiq toq dua 'mù xam long cajap ùh tacro.
 
21 Pì 'nhòq loq 'mòh?
Pì 'nhòq tàng 'mòh?
Wì 'nhòq hnài pì enh jò baxèm 'mòh?
Enh jò broq loh crŏng taneh pì 'nhòq 'nì 'mòh?
22 Boc Plình ha'ngui ŏi enh 'nhèq ca gwiang crŏng taneh cô;
'bài jàn ta crŏng taneh tìah ca lìp.
Haq hlìa 'bài lòp plình bu dàng hlìa bai prình
broq traiq đòiq ŏi.
23 Haq jêh đac 'bài cwan
wa broq ca 'bài cwan hadrah ta crŏng taneh loh 'ngwan.
24 Wì neo jah pìt, neo rai, neo loh riah ta taneh,
èh Boc Plình hlôi hòi cwa,
hi khoi wì tajòi 'mòi hŏnh;
cô mòiq toq cayeo wenh 'nong đac wì
tìah ca hri.
 
25 Chuaq hadròih doi:
“Pì achùa Au wa cabô? Cabô ma dàng Au?”
26 Blèch mat 'ngoc ngan beq.
Cabô ma broq loh 'bài halŏng cô?
Aih Boc Plình ma broq ca rìm ngè loh tiaq dèh sôq wì haq,
wa hiniq am ca wì dìq dŏng;
ùh i ca ngè leq thìuq,
ma jah 'màng aih cwìang itai Haq càn caiq.
 
27 'Màng aih, Ô Jacôp, gleq ìh doi,
Ô Is-ra-ên, gleq ìh capoch 'màng cô:
“Trong au khoi hlèp khoi ca Chuaq,
wa bìac hadrah da Boc Plình, mat Haq pi ngan au”?
28 Ìh ùh loq 'mòh?
Ùh tàng 'mòh?
Boc Plình rìh hloi hloi;
Haq Chuaq, ma broq loh crŏng taneh;
ùh tagah ùh lep;
can loq 'nì Haq ùh i cabô jah nui loq.
29 Haq am padren dêh ca mangai tagah lep,
wa ca mangai thìuq can tadêh, Haq 'mùt tam tadêh.
30 'Nhac ca wì gu 'yoh xôq loh ca tagah lep,
wa 'bài gu radam xôq catŏih cro,
31 mahaq mangai leq ngèh gòm Chuaq
èh jah padren neo;
wì haq jah pan ha'nhèq tìah ca chìm cliang;
cadàu ùh lep,
cadiang lam ùh tagah.