41
Boc Plình Parông Diac Is-ra-ên
“Ô 'bài pleo diac raxìq, hatenh ŏi jang ngìa Au beq;
'bài jàn phai yŏc padren neo beq;
wì haq phai thia haten wa capoch;
bèn phai thia haten ca dabau đòiq jah hadrah.
 
“Cabô khoi broq ca mòiq ngai yòng tŏc enh pah mat mahì loh,
Haq yŏc bìac ta-atoq creo ca mangai trùh ti jènh Haq?
Chuaq phùq phàn 'bài jàn ŏi jang ngìa haq,
am ca haq wèq cwìang 'bài bùa,
phùq wì bu dàng blo am ca chang gùm bùa Siru,
bu dàng manùh 'bìq cayeo hlôi am ca panenh haq.
Bùa Siru hnan wì ta trong haq 'nhòq lah lam trùh,
haq xôq ùh troq cleq.
Cabô khoi broq gêh bìac aih?
Cabô khoi creo ca 'bài xinoi mangai enh jò baxèm?
Aih Au, Chuaq, Yiang baxèm
wa atìq lùch. Cla Au raq.”
 
'Bài pleo diac raxìq hnoq wa crè,
nòi pulùch da crŏng taneh dìq tarìt tariang.
Wì dìq thia haten wa trùh.
Mangai leq ji jùp đò dèh mangai ma haten hatìa,
wa doi dèh ca oh daq: “Cajap manoh beq.”
'Màng aih, thòq long parông thòq wang,
thòq yŏc tamoh broq mem parông thòq atèm,
anoi bìac henh: “Henh khoi lem”.
Hi khoi yŏc đình dŏng đòiq haq cajap,
ùh hìaq tadroq.
 
“Mahaq, ô Is-ra-ên hapŏng Au,
ô Jacôp, mangai Au khoi ràih,
xinoi da Ap-ra-ham, bua Au.
Au khoi ràih yŏc ìh enh nòi pulùch da crŏng taneh,
creo ca ìh enh 'bài mùm taneh,
wa doi: ‘Ìh hapŏng Au’,
Au khoi ràih ìh, ùh cađac ìh.
10 Apaq crè, i Au ŏi ti ìh;
paq hlè lèt, taiq Au Boc Plình ìh.
Au am tam padren ca ìh, Au joq 'nàng jùp đò ìh,
Au joq 'nàng hnhè tì pah 'ma ta-atoq dèch ìh.
 
11 “Cô 'bài mangai ma loh nòih ca ìh,
wì jah loh ca camaih.
'Bài mangai ma yòng tajraq hlài ca ìh
wì jah loh ca hù hnhung wa cachìt lùch.
12 Ìh ti chaq 'bài mangai ma tajraq hlài ca ìh
mahaq chaq ùh hnoq;
mangai ma tajêh poh ca ìh
jah 'bìq cachìt lùch wa pi ŏi i.
13 Ma jah 'màng aih Au Chuaq Boc Plình ìh,
rùp tì pah 'ma ìh
wa doi ca ìh: paq crè,
Au jah jùp đò ìh.
14 Ô hadrùng Jacôp,
ô 'bài mangai Is-ra-ên apaq crè.
Au jah jùp ìh.” Chuaq doi 'màng aih,
aih Chuaq Hadròih da Is-ra-ên, Chuaq Rŏt Dèch Hlài ìh.
15 “Cô, Au broq ìh tìah ca ranac
hin neo i màn baiq pah.
Ìh jùq 'bài wang wa padit loh ca 'yêq,
broq ca 'bài go loh tìah ca manùh.
16 Ìh jah dè wì, cayeo jah hlôi đac wì,
mòiq toq cayeo wenh broq ca wì tac mac;
mahaq ìh jah lem bùi ta Chuaq
wa jah catèh dađeh ta Chuaq Hadròih da Is-ra-ên.
 
17 “ 'Bài mangai pa wa thìuq chaq diac ôq
mahaq ùh jah diac ôq,
rapet wì croh taiq wì croh ranŏng;
Mahaq Au Chuaq jah rùp bàu wì;
Au Boc Plình da Is-ra-ên, Au ùh hìaq cađac wì.
18 Au broq diac cròng hìu loh enh bôi wang ngùn,
wa broq diac plôh loh ta nòi thòng.
Au broq ca nòi wang wê loh ca i 'bau diac càn,
taneh croh loh i diac tamŏc.
19 Au broq ta đùng wang wê hon 'bài long hùang nam,
long a-kê-si-a, long preo, long ôliu.
Au pìt long ralŏng,
long clàm wa long 'bat.
20 đòiq rìm ngai ngan hnoq wa loq,
hèm wa loq ca tì Chuaq khoi broq bìac aih.
Chuaq Hadròih da Is-ra-ên
khoi broq loh bìac aih.”
 
21 Chuaq doi: “Anoi bìac tình ca dua 'mù da pì beq.”
Bùa da Jacôp doi: “Đòiq wì pa'noh bìac wì jah broq beq!
22 Đòiq wì haq ta'mon 'noh hlài ca bèn loq bìac khoi loh calah nèh,
đòiq nhèn jah loq ca bìac 'nah ta ngìa cô èh,
đòiq loq bìac ma padon trùh.
23 Capoch 'noh bìac ma padon trùh tangìa èh beq,
đòiq nhèn loq ca pì dua 'mù i cwìang càn.
Am xôq loq am ranàc beq,
đòiq nhèn hadai ngan hnoq wa hamàih.
24 Cô, pì ùh loh cleq, bìac pì broq hadai 'ngwan;
cabô ma ràih pì haq ramòt.
 
25 “Au thê Siru trùh enh pah 'ngeo ca mat mahì loh, mangai aih khoi lam trùh;
haq creo dang hiniq au enh pah mahì loh,
haq jôiq 'bài cwan ramua 'màng ca jôiq enh 'nhèq ca taneh capùa,
ùh crài cleq ca thòq mŏt taneh ma jôiq taneh nhin.
26 Cabô khoi pa'noh ca bèn bìac aih enh jò baxèm?
Cabô khoi capoch enh jò adroi?
Au Boc Plình khoi doi đòiq pì doi, ‘Au capoch troq!’
Joq 'nàng ùh i ca dua 'mù leq loq anoi 'noh,
ùh i ca dua 'mù leq patìn,
ùh i ca dua 'mù leq lah tàng bàu pì.
27 Au raq Chuaq adroi dŏng ma doi ca Siôn: ‘Ngan beq!’ Bìac jùp đò 'nang trùh.
Au jah thê mòiq ngai 'ràng bàu lem trùh ta Jê-ru-sa-lem.
28 Mahaq ùh i ca dua 'mù leq doi ca pì bìac aih.
Ùh i dua 'mù leq tèo bàu bòch aih.
29 Joq 'nàng dìq dŏng dua 'mù aih amòng,
'ngwan wa broq loh hnhung tìah ca cayeo hlôi.”