49
Bìac Dèch Claih Trùh Dìq Crŏng Taneh
Ô 'bài pleo diac raxìq, tamàng au beq!
Ô 'bài jàn ŏi nòi hangai, halang don oq.
Chuaq khoi creo ca au jò au ŏi raq ta cliac miq,
Haq ràu hiniq au jò au ŏi raq ta pù con nga dèh miq.
Haq broq ca hacùng au 'màng ca pla chang gùm hin,
wèq au ta 'mù tì Haq.
Broq au 'màng ca rang hin,
cadoc au ta cachùi rang Haq.
Haq doi ca au: “Ô Is-ra-ên, ìh hapŏng au,
hiniq Au jah padèch nhò ìh.”
Mahaq au tèo: “Au khoi broq bìac 'ngwan,
khoi 'noh padren 'ngwan wa ùh i ca lòiq.
Mahaq Chuaq ta-atoq ca au,
Boc Plình am baha ca au.”
 
Manàiq, Chuaq, Haq khoi yŏc au broq hapŏng Haq jò au ŏi raq ta cliac miq,
đòiq au 'nong Jacôp wìh hlài ta Haq wa gop dŏng Is-ra-ên am ca Haq;
Taiq au jah padèch ŏi jang ngìa Chuaq,
wa Boc Plình padren dêh da au.
Haq doi ca au:
“Ìh broq hapŏng Au đòiq payòng hlài 'bài hadròng hadrech Jacôp,
wa wèq jàn Is-ra-ên
ma jah 'nong ahlài, aih bìac 'yoh;
èh hòm Au jah broq ca ìh broq can 'ngah ca 'bài Diac 'noiq,
đòiq 'ràng bìac dèch claih da Au trùh nòi pulùch da crŏng taneh.”
 
Chuaq, Haq Chuaq ma rŏt dèch hlài Is-ra-ên, Chuaq Hadròih da wì haq,
doi ca haq ma 'bìq con mangai khìn đac,
'bìq 'bài jàn ngan ramòt,
aih hapŏng da 'bài mangai wèq cwìang:
“ 'Bài bùa jah padinh yòng jò hnoq Haq;
'bài cwan hacùn cràng cùh waiq, taiq nen Chuaq,
Yiang xìt wèq dèh bàu,
Chuaq Hadròih da Is-ra-ên khoi ràih ìh.”
 
Chuaq doi 'màng cô:
“Au khoi tèo bàu ìh ta jò troq,
khoi jùp đò ìh ta hì dèch claih.
Au jah wèq ban ìh,
'mùt ìh broq wêh jao ca jàn,
đòiq payòng hlài gùng cô
wa axong am taneh ŏi clôi broq xôxech;
Đòiq doi ca 'bài mangai 'bìq tù: ‘Loh beq!’
Wa doi ca 'bài mangai ma ŏi ta nòi clam clôiq: ‘Loh ta nòi 'ngah beq!’
 
“Wì jah aban ti trong caiq,
đùng nhat wì haq jah ŏi ta bôi wang ngùn.
10 Wì haq pi hìaq pangot pi hìaq croh ranŏng,
hòi tôq wa mat mahì pi hìaq jraq wì haq;
ma jah 'màng aih Chuaq ma xa-ŏch ca wì haq jah 'nong wì haq,
'ràng wì haq trùh haten ca diac tamŏc.
11 Au broq rìm bôi wang Au wìa trong caiq,
wa 'bài trong caiq da Au jah dèch tŏc tam.
12 Cô, 'bài mangai jah trùh enh nòi hangai;
'bài mangai tau jah trùh enh pah 'ngeo ca mat mahì loh,
wa enh pah mat mahì mùt,
wa 'bài mangai 'noiq trùh enh gùng Sinim.”
 
13 Ô plình brêu bàu bùi beq!
Ô taneh lem bùi beq!
Ô bôi wang hloh bàu calêu beq!
Ma jah 'màng aih Chuaq Haq alòng dèh jàn,
Haq hadai xa-ŏch ca 'bài mangai 'bìq nan xa.
Boc Plình Rùp Bàu Am ca Jê-ru-sa-lem
14 Mahaq Jê-ru-sa-lem khoi doi: “Chuaq khoi cađac au,
Chuaq khoi hèt ca au.”
 
15 “Mangai miq hèt am dèh ca con ùq,
ùh xa-ŏch dèh ca con haq ma xa-ông 'noh 'mòh?
'Nhac ca mangai miq hèt dèh ca con,
Au ùh jò leq hèt ca ìh.
16 Cô, Au khoi grau hiniq ìh ta capiang tì Au;
'bài panàt phôq ìh jah ŏi yôt jang ngìa Au.
17 Con caiq ìh renh jah hlài;
jàn ma tajêh ca ìh jah wia hangai ca ìh.
18 Blèch mat ngan dudan beq;
dìq dŏng 'bài mangai cô tagop dabau lam trùh ta ìh!”
Chuaq doi: “Joq 'nàng troi Au ma rìh hloi,
wì haq bu dàng caxi kìang wang
wa ngè anì bac ti ranŏng tìah ca con mai neo.
 
19 “ 'Bài nòi raliang ralŏc, hech hoch,
gùng ma 'bìq raliang da ìh aih,
manàiq loh ca i bàc mangai ŏi chit chach.
'Bài mangai ma lŏn ìh jah wia hangai ca ìh.
20 'Bài con caiq ìh i atìq ca jò ma hnhung ca 'bài ma 'noiq,
jah anoi ti don ìh:
‘Taneh cô chit hrìn,
chaq òn ca au nòi đòiq au ŏi ta cô.’
21 Èh ìh jah anoi dèh ta manoh:
‘Cabô ma xa-ông ca au 'bài con cô?
Au khoi hnhung dŏng con caiq;
au khoi xon,
'bìq rùp 'nong lam khoi dèh ca Diac wa lam lac?
'Màng aih cabô ma ban 'bài con cô?
Ta meh au khoi ŏi mòiq ngai,
'bài con cô trùh enh leq?’ ”
22 Chuaq doi 'màng cô:
“Cô, Au hnhè tì ta 'bài diac,
tàp cò ta 'bài jàn.
Manàiq wì ca'mình 'bài con calô ìh,
wa xùi con cadrì ìh ti plêh wì lam trùh.
23 'Bài bùa jah broq baq ban ìh;
'bài mai bùa jah broq miq ban oh ìh.
Wì cùp hadrò ti taneh jang ngìa ìh,
liah blo ta jènh ìh;
ìh jah loq Au Chuaq;
'bài mangai ma ngèh gòm Au ùh ep camaih.”
 
24 Cabô jah yŏc cùng hang da mangai dêh padren ùh?
Loq mangai ta-atoq 'bìq rùp broq hapŏng jah dŏih ùh?
25 Mahaq Chuaq doi 'màng cô:
“ 'Bài mangai ma 'bìq mangai dêh padren rùp aih, èh jah claih,
dahwèq da mangai ngang dù aih èh 'bìq ta'miaq yŏc hlài.
Ma jah 'màng aih Au jah ta'blêq ca mangai ma tajraq hlài ca ìh,
Au raq ma dèch con caiq ìh jah claih.
26 Au broq ca mangai ma padit padiang ìh caq dèh xech cla,
bù dèh ca mahem cla, tìah ca bù ca alac jìang;
dìq ca ngè i hihèm loq ca Au, Chuaq Dèch Claih ìh,
wa Chuaq Rŏt Dèch Hlài ìh,
Chuaq i Cwìang Itai da Jacôp!”