58
Wì Haq Rôn Ca Acaq
“Cachech bàu dêh, paq àt oq!
'Noh bàu dêh tanam tanuiq tìah ca ken.
Patìn ca jàn Au loq dèh ca bìac blàq blènh da wì haq,
wa patìn ca hnem Jacôp loq dèh ca tôiq lôi da hnem aih!
Rìm hì, wì ti chaq Au,
wa enh loq ca trong Au,
tìah ca mòiq jàn khoi broq trong ta-atoq
'nhòq lah cađac dèh ranenh da Boc Plình!
Wì xìn Au hadrah ta-atoq,
wa lem bùi thia haten ca Boc Plình.
Wì bòch: ‘Nhèn rôn ca acaq gleq Chuaq ùh blèch ngan?
Nhèn paha'neq dađeh gleq Chuaq ùh loq trùh?’
 
“Cô, ta hì rôn ca acaq, pì xôq chaq dèh trong pì ma enh,
wa padit padiang 'bài mangai ma abroq ca pì.
Cô, pì rôn ca acaq aih đòiq chaq bìac tarahen,
wa ta'miaq, cadop tì tajêh dabau.
Pì rôn ca acaq 'màng hì cô,
bàu pì creo ùh jah trùh nòi ha'nhèq.
Axài aih bìac rôn ca acaq ma Au ràih,
aih hì wì paha'neq dađeh ùh?
Axài cùp gàu 'màng ca long blùm,
hlech bai briang wa blo taneh broq tìah ca jùang?
Pì doi aih rôn ca acaq,
aih hì troq manoh Chuaq ùh?
 
“Bìac rôn ca acaq 'ma Au ràih,
aih ma ùh xài đòiq goh đac 'bài caxi mem ngang dù,
dŏih 'bài caxi càt da long ech,
ca'naih 'bài mangai ma 'bìq padit padiang jah pi tawac,
goh đac dìq long ech 'mòh?
Ma ùh xài đòiq axong 'benh ca mangai pangot,
ahlài dèh ta hnem 'bài mangai pa,
caxùnh am ca wì eo cwàn jò hnoq wì rahòng,
wa blèch ngan dèh 'bài oh daq mòiq cliac mòiq xech, 'mòh?
Èh can 'ngah ìh jah 'ngah 'màng ca jò daxroq,
habau ìh jah renh brêh;
bìac ta-atoq ìh jah lam enh ngìa ca ìh,
can 'ngah 'ngai da Chuaq jah wèq ban ìh.
Èh ìh waiq xìn, Chuaq rùp bàu;
ìh creo, Haq tèo: I Au cô!
 
“Tàng ìh cađac long ech khoi ca ìh,
ùh patô tì wa ùh capoch bàu ngang dù.
10 Tàng ìh i manoh ban mangai pangot,
wa broq panàc ca mangai pa hamoq,
èh can 'ngah ìh jah xreo 'ngah ta nòi clam clôiq,
wa bìac clam clôiq ìh jah 'ngah 'ngai tìah ca 'ne hì.
11 Chuaq jah hloi hloi patô trong ca ìh;
broq ca ìh panàc jò ŏi ta nòi croh pađang càn;
broq ca caxènh ìh hagao,
ìh jah tìah ca wia hloi hloi i diac pùc,
tìah ca diac tamŏc ùh lah xŏt.
12 Jàn ta'ne ìh jah broq hlài nòi ma tapŏt calah nèh;
ìh jah broq hlài xèm panàt da 'bài 'nhòng adroi.
Wì jah doi ìh mangai ha'naoq hlài bìac raliang,
wa ha'naoq hlài trong phôq am ca jàn ma ŏi.”
 
Wèq Hì Sabat
13 “Tàng ìh wèq dèh jènh ùh hìaq broq ùh troq ca hì Sabat,
ùh hìaq dì dèh manoh ta hì hadròih da Au;
tàng ìh ngan hì Sabat hì lem bùi,
hì hadròih da Chuaq hì đang ca iu;
tàng ìh padèch hì aih, ùh lam dèh trong crài,
ùh broq tiaq dèh manoh crài, ùh capoch dèh bàu crài.
14 Èh ìh jah lem bùi ta Chuaq,
Au am ca ìh jah tŏc còi 'bài bôi ha'nhèq ta crŏng taneh;
Au ban ìh xam xôxech da Jacôp, boc ìh,”
taiq hacùng Chuaq khoi doi 'màng aih.