3
Chuaq Jêxu Capoch Tùang ca Ni-cô-đem
I mòiq ngai, mangai Pha-ri-si, hiniq haq Ni-cô-đem. Haq mòiq ngai ta 'bài mangai ma wèq cwìang ŏi ta mangai Yothaiq. Damang haq lam trùh ti Chuaq Jêxu, doi 'màng cô: “Nhèn loq ca Ìh Mangai Thài hnài trùh enh Boc Plình, ma jah 'màng aih ùh i ca mangai leq jah broq teo halac ma Ìh khoi broq, tàng Boc Plình ùh ŏi ti Haq.”
Chuaq Jêxu padreo hlài bàu, doi ca haq: “Au doi ca ìh bàu joq 'nàng: Tàng con mangai ùh xa-ông hlài, haq ùh jah hnoq Diac Boc Plình.”
Ni-cô-đem bòch Haq: “Mangai khoi craq, broq 'màng leq ma jah xa-ông hlài? Ma jah mùt hlài dèh ta cliac miq đòiq jah xa-ông hlài yàng ma baiq 'mòh?”
Chuaq Jêxu tèo haq: “Au doi ca ìh bàu joq 'nàng: Tàng mangai leq ùh canòm ca diac wa Yiang Hadròih ma xa-ông, ùh i cabô jah mùt Diac Boc Plình. Cleq ma xa-ông tiaq chac hamac, aih loh chac hamac. Cleq ma xa-ông tiaq Yiang Hadròih, aih loh yiang. Apaq hamàih ta manoh Au doi ca ìh, ìh phai xa-ông hlài. Cayeo enh hlôi ta leq, hi hlôi. Ìh tàng atêh, mahaq ùh 'nì cayeo trùh enh leq wa hadai ùh 'nì cayeo hlài ta leq. Mangai jah Yiang Hadròih xa-ông hadai 'màng aih.”
Ni-cô-đem padreo hlài bàu doi: “Broq 'màng leq ma jah broq bìac cô?”
10 Chuaq Jêxu tèo: “Ìh broq boc thài hnài wì Is-ra-ên, mahaq ìh ùh 'nì tàng bàu cô 'mòh? 11 Au doi ca ìh bàu joq 'nàng: Nhèn capoch bàu ma nhèn khoi loq. Nhèn anoi hlài bìac nhèn khoi hnoq, mahaq pì ùh lùi bàu nhèn. 12 Tàng Au doi ca pì bìac ŏi ta crŏng taneh cô, mahaq pì ùh lùi, ùh dùh dèh Au doi ca pì bìac ŏi ta Diac Plình, pì jah lùi 'màng leq? 13 Ùh i ca mangai leq khoi tŏc ta Diac Plình, enh gùng ca Haq ma khoi loh enh Diac Plình, aih Con Mangai. 14 'Màng ca Môise khoi atua bìh ŏi ta nòi đùng hawit 'màng leq, Con Mangai hadai chìuq atua 'màng aih, 15 waq ca mangai leq loq lùi canòm ca Haq i can rìh hloi hloi dalam Haq.
16 “Taiq Boc Plình loq waq ca mangai ŏi crŏng taneh trùh 'mòi Haq khoi am ca wì Con Mòiq da Haq, waq ca mangai leq lùi canòm ca Con aih, ùh hnhung, mahaq jah i can rìh hloi hloi. 17 Ma jah 'màng aih, Boc Plình thê Con Mòiq da Haq trùh ta crŏng taneh, ùh xài thê Haq hadrah ta'mòq tôiq, mahaq waq ca wì canòm Haq đòiq jah dèch. 18 Mangai leq khoi lùi canòm Haq ùh 'bìq hadrah ta'mòq tôiq. Mangai leq ùh lùi Haq, mangai aih khoi 'bìq hadrah ta'mòq tôiq adroi, taiq haq ùh chìuq lùi canòm hiniq Con Mòiq da Boc Plình. 19 Bìac hadrah ta'mòq tôiq aih 'màng cô: Can 'Ngah khoi trùh xreo crŏng taneh, mahaq wì loq enh can clam yi hnao ca Can 'Ngah taiq bìac wì broq aih ngang dù. 20 Mangai ma leq broq dù, haq git ca 'ngah, ùh enh trùh ti 'ngah, yùq wì hnoq haq broq dù. 21 Mahaq mangai ma leq broq tiaq bàu joq 'nàng, haq lam trùh ti 'Ngah, waq ca wì jah hnoq bìac haq khoi broq, aih bìac Boc Plình enh.”
Jon 'Baptit Anoi Hlài Hòm
22 Khoi ca aih, Chuaq Jêxu wa mangai hŏc tiaq Haq lam ta gùng Juđia. Haq ŏi ta aih pajùm ca wì ma broq 'baptem. 23 I Jon hadai broq 'baptem ŏi ta Ênôn haten Salim taiq i bàc diac ŏi ta aih. Bàc ngai adràc dabau trùh chìuq 'baptem. 24 Jò aih Jon 'nhòq 'bìq rùp clêh ta tù. 25 I mòiq ngai, mangai Yothaiq tarahen ca mangai hŏc tiaq Jon bìac ranenh lè broq hreo. 26 Wì trùh ti Jon doi: “Thài, jò ìh ŏi pah tau cròng diac Jôđan, i Chuaq Jêxu ŏi ti ìh. Ìh khoi anoi hlài bìac Haq. Manàiq cô Haq broq 'baptem wa mangai dìq dŏng lam trùh ti Haq.”
27 Jon doi: “Ùh i ca mangai leq jah nhàn yŏc bìac cleq tàng Boc Plình ùh am ca haq. 28 Pì khoi tàng au doi: ‘Au ùh xài Crich, mahaq Boc Plình khoi thê au lam adroi ca Haq.’ 29 Mangai leq ban mai, haq aih con ŏng. Mangai bua con ŏng yòng toq tamàng jò leq tàng bàu con ŏng, èh jò aih dìq jaq lem bùi. Taiq 'màng aih, au lem bùi joq 'nàng. 30 Haq phai rai èh rai padèch ha'nhèq. Au phai rai èh rai ha'neq.”
31 Haq ma khoi loh enh 'nhèq trùh ta cô, Haq yi ha'nhèq ca rìm ngai. Mangai leq loh enh crŏng taneh, haq mangai crŏng taneh wa capoch bàu crŏng taneh. Haq ma khoi loh enh plình, Haq yi ha'nhèq, yi hnao rìm ngai. 32 Haq anoi hlài bìac Haq ma khoi hnoq, bàu Haq ma khoi tàng, mahaq ùh i ca mangai lùi bàu Haq. 33 Mahaq tàng mangai leq ma khoi lùi bàu Haq, wì jah anoi hlài Boc Plình aih i joq 'nàng. 34 Ma jah 'màng aih, Haq ma Boc Plình thê trùh ta cô capoch bàu Boc Plình taiq Boc Plình am ca Haq Yiang Hadròih bình halùih. 35 Baq loq waq ca Con, èh khoi jao am dìq dŏng rìm bìac ca Con. 36 Mangai ma leq lùi canòm Con Mòiq da Boc Plình i can rìh hloi hloi. Mahaq mangai leq ùh iu tiaq Haq, ùh jah hnoq can rìh, mahaq can nòih Boc Plình ŏi hloi ti mangai aih.