2
Ban Ŏng Mai ta Cana
Piq hì atìq, i wì ban ŏng mai ŏi ta phôq Cana, ŏi ta gùng Ga-li-lê. I miq Chuaq Jêxu ŏi ta aih. Wì pachùh Chuaq Jêxu wa mangai hŏc tiaq Haq trùh caq hiniang ban ŏng mai. Jò alac nho khoi dìq, miq Chuaq Jêxu doi ca Haq: “Wì pi i ca alac nho.”
Chuaq Jêxu doi: “Ôi miq, hiniq aih ùh xài bìac miq leq, 'nhòq trùh jò da Au broq bìac.”
Miq Haq doi ca wì hapŏng ma patìh caq ôq hì aih: “Haq thê pì broq cleq, pì phai iu bàu Haq.”
Jang aih i tadràu toq padrì broq xam hmu, mòiq toq đòiq jah 80 trùh 120 lìt diac đòiq 'nheo tì tiaq lè da mangai Yothaiq.
Chuaq Jêxu doi ca wì: “Ùc bình diac rìm padrì beq.” Wì ùc trùh angah haq.
Chuaq Jêxu doi: “Manàiq cô gôch beq, 'ràng ca mangai ma wèq 'bài mangai patìh.”
Wì gôch 'ràng ca haq. Jò mangai ma wèq mangai patìh ôq thù toq 'biaq diac ma khoi wìh wìa alac plì nho, (haq ùh 'nì alac cô khoi i enh leq, mahaq 'bài mangai patìh ma gôch diac aih loq), haq ma wèq mangai patìh creo ca mangai con ŏng, 10 doi: “Jò wì caq ôq ban ŏng mai, baxèm adroi, wì padon alac nho jìang. Khoi ca wì ôq bàc, wì am alac nho ùh jìang, mahaq da ìh khoi wèq alac nho yi jìang trùh manàiq.”
11 Ta Cana gùng Ga-li-lê Chuaq Jêxu broq teo halac baxèm, aih patô bìac 'ngah 'ngai lem lình Haq. Wì mangai hŏc tiaq lùi Haq.
12 Khoi èh, Haq lam ta phôq Ca-bê-na-um ti miq Haq, wì oh Haq wa mangai hŏc tiaq Haq. Wì ŏi ta aih toq 'biaq hì.
Chuaq Jêxu Hnan Wì Mangai Padro Loh Khoi Enh Hnem Cùh Waiq
(Mat 21:12–13; Mŏc 11:15–17; Luc 19:45–46)
13 Hì Lè Lam Cwa mangai Yothaiq trùh. Chuaq Jêxu tŏc phôq Jê-ru-sa-lem. 14 Ŏi ta Hnem Cùh Waiq Haq hnoq mangai tech 'bo, trìu, chìm trù, wa mangai halìh 'bac ha'ngui ti aih. 15 Chuaq Jêxu caxenh caxi broq long roi, jêh hnan wì, thê wì dìq dŏng loh enh gùng ca Hnem Cùh Waiq; trìu, 'bo hadai. Haq ùc cađac 'bac wì ma halìh, ùc đac ca'bŏng wì. 16 Haq doi ca wì ma tech chìm trù: “ 'Ràng 'noh enh gùng beq, apaq broq hnem Baq Au loh hnem padro.” 17 Wì mangai hŏc tiaq Haq hmàng hlài bàu khoi achìh: “Dài Au loq waq ca hnem Chuaq dìq ca jaq, aih tìah ca ùnh ta manoh broq nan xa ca Au.” 2:17 BCP 69:9.
18 Wì mangai Yothaiq bòch Haq: “Ìh i ca teo halac leq đòiq patô ca nhèn hnoq, Ìh i cwìang đòiq broq bìac cô?”
19 Chuaq Jêxu padreo bàu doi: “Raliang Hnem Cùh Waiq cô beq, piq hì èh, Au jah broq hlài!”
20 Wì mangai Yothaiq doi: “Wì broq gêh Hnem Cùh Waiq hadròih cô dìq 46 hanam, Ìh broq hlài piq hì 'mòh?” 21 Mahaq Haq anoi hnem hadròih, aih chac Haq. 22 'Màng aih, atìq ca Haq cachìt rìh hlài, mangai hŏc tiaq hmàng hlài bàu aih. Wì lùi bàu Sech Hadròih, wa bàu Chuaq Jêxu khoi doi.
23 Jò Chuaq Jêxu ŏi ta Jê-ru-sa-lem, aih jò Lè Lam Cwa, i bàc mangai tiaq Chuaq ma jah 'màng aih wì khoi hnoq teo halac Haq ma broq. 24 Mahaq Chuaq Jêxu ùh canòm ca wì haq, ma jah 'màng aih Haq loq ca manoh dìq ca mangai, 25 ùh nhet ca mangai leq anoi hlài ca Haq con mangai 'màng leq, taiq Chuaq Jêxu khoi loq adroi i bìac cleq enh trom manoh mangai.

2:17 2:17 BCP 69:9.