Bàu Lem tiaq
Jon
Achìh Bìac Chuaq Jêxu Broq wa Hnài
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq sech cô: Jon.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Jon mangai achìh sech cô. Adroi nèh haq mangai hŏc tiaq Chuaq Jêxu. Haq achìh tiaq bàu ta Sech Bìac Baxèm. Haq achìh hiniq can 'ngah wa can rìh. Haq hadai bahmàng mangai bìac nan xa da Chuaq Jêxu. Hiniq Jon: “Chuaq Loq Xa-ŏch;” “Chuaq am dech.”
Jon khoi canao loq can rìh da mangai Yothaiq èh bàc yàng achìh hlài bìac aih. Bàc bàu haq achìh aih taiq i mangai ngan hnoq bìac aih broq loh. Sech cô khoi achìh hanam 85 Atìq C.
Bàu Anoi:
Jon achìh sech cô taiq haq enh dìq ca mangai canao loq ca Chuaq Jêxu wa jah dèch claih: “Mahaq khoi achìh bìac cô waq ca pì lùi Chuaq Jêxu, Haq Chuaq Crich, Con da Boc Plình, wa nhò manoh lùi aih, oh daq jah rìh ta hiniq Haq”. (Jon 20:31).
Rìm 'Nat:
1. Bàu Baxèm: 1:1–18
2. Bìac Baxèm Broq da Chuaq Jêxu: 1:19–51
3. Bìac Broq da Chuaq Jêxu: Bàu Halac wa Bàu Hnài: 2:1—11:57
4. Bìac nan xa da Chuaq Jêxu: 12:1—19:42
5. Can Rìh Hlài: 20:1–29
6. Bàu gleq achìh: 20:30–31
7. Bàu Pulùch: 21:1–25
1
Bàu Wìh Wìa Chac Hamac
Calah baxèm i Bàu, Bàu cô ŏi ti Boc Plình. Bàu cô raq Boc Plình. Enh jò baxèm Haq khoi ŏi pajùm ti Boc Plình. Calah baxèm, Haq khoi broq rìm hiniq, enh gùng ca Haq, ùh i ca cleq ma wìa đeh. Haq raq xèm can rìh wa can rìh cô aih can 'ngah am ca con mangai. 'Ngah cô xreo ŏi ti clam, clam ùh ta'blêq ca 'Ngah.
I mòiq ngai Boc Plình thê lam trùh, hiniq haq Jon. Mangai aih trùh anoi hlài ca wì bìac Can 'Ngah, đòiq dìq dŏng mangai leq tàng haq, èh jah lùi. Haq ùh xài Can 'Ngah cô, mahaq haq lam anoi hlài ca wì bìac Can 'Ngah.
Can 'Ngah cô, Haq Can 'Ngah joq 'nàng khoi trùh crŏng taneh, jah xreo 'ngah rìm ngai. 10 Haq khoi ŏi ta crŏng taneh ma cla Haq khoi broq, mahaq mangai ŏi crŏng taneh ùh canao loq ca Haq. 11 Haq khoi trùh dèh ta gùng, mahaq con mangai ùh đìh yŏc Haq. 12 Mahaq mangai leq ma nhàn yŏc Haq, aih lùi hiniq Haq, Haq am ca wì cwìang wìh wìa con caiq Boc Plình. 13 Wì aih ùh xài xa-ông nhò mahem, ùh xài tiaq trong chac hamac, ùh xài tiaq trong manoh con mangai ma enh, mahaq Boc Plình ma xa-ông.
14 Bàu cô khoi wìh wìa chac hamac ŏi ta'ne bèn, bình halùih bìac am dech wa bàu joq 'nàng. Bèn khoi ngan hnoq 'ngah 'ngai lem lình enh Haq, joq 'nàng 'ngah lem loh enh Con Mòiq trùh enh nòi Baq.
15 Jon ta'mon hlài bìac Haq. Jon creo doi 'màng cô: “Aih Mangai au khoi doi, Haq trùh atìq ca au. Haq yi càn ca au, ma jah 'màng aih Haq i adroi ca au.” 16 Bìac am dech khoi ùc bình ŏi enh dalam ca Haq, Haq khoi ùc bình ca bèn dìq dŏng, am dech rai èh rai bàc. 17 Joq 'nàng 'màng aih, Ranenh khoi am ca bèn nhò Môise, mahaq Chuaq Jêxu Crich khoi am ca bèn bìac am dech wa bàu joq 'nàng. 18 Ùh i cabô ma khoi hnoq Boc Plình enh gùng ca Con Mòiq ŏi dèh ti manoh Baq. Haq raq khoi patô am ca bèn loq ca Baq.
Bàu Anoi Hlài Da Jon 'Baptit
(Mat 3:1–12; Mŏc 1:2–8; Luc 3:15–17)
19 Cô bàu Jon anoi hlài jò mangai Yothaiq thê 'bài pajàu wa mangai Lêwi enh Jê-ru-sa-lem lam trùh bòch haq: “Ìh cabô?” 20 Jon anoi hlài ma ro, ùh cadoc hangah cleq, haq doi: “Au ùh xài Crich.”
21 Wì bòch haq: “Ta 'màng aih, ìh cabô? Ìh Êli ùh xài?”
Haq doi: “Ùh xài.”
“Ìh ajoq Mangai capoch thai Boc Plình nhèn ma gòm ùh?”
Jon tèo: “Ùh xài.”
22 Wì bòch tam haq: “Ta 'màng aih, ìh cabô? Doi beq, đòiq nhèn anoi hlài ca wì ma thê nhèn bòch ìh. Cla ìh doi dađeh cabô?”
23 Haq tèo: “Au bàu mangai creo ta đùng hawit phai broq ma jang trong Chuaq.” 1:23 Êsai 40:3. 'Màng ca pajàu Êsai khoi doi.
24 Wì ma lam bòch Jon, aih mangai Pha-ri-si khoi thê trùh. 25 Wì bòch haq: “Gleq ma jah ìh 'baptem tàng ìh ùh xài Crich, loq Êli, loq Mangai capoch thai Boc Plình aih?”
26 Jon doi: “Au broq 'baptem xam diac, mahaq i Mòiq Ngai yòng ŏi ta'ne pì, pì ùh loq ca Haq. 27 Haq trùh ta cô atìq ca au, mahaq au ùh đang đòiq dŏih caxi jai Haq.”
28 Wì anoi bìac cô ŏi ta 'Bê-tha-ni pah tau cròng diac Jôđan, nòi Jon ma 'baptem.
29 Trùh hì ma atìq, Jon hnoq Chuaq Jêxu lam trùh ti haq. Haq doi: “Tau, Trìu Con Boc Plình, aih Haq ma pòq yŏc dìq dŏng tôiq lôi con mangai crŏng taneh. 30 Mangai cô, aih Haq ma au khoi doi ca pì. Haq trùh ta cô atìq ca au. Haq broq càn yi hnao ca au, ma jah 'màng aih, au 'nhòq i, Haq khoi i. 31 Adroi, au ùh loq ca Haq, mahaq manàiq cô au khoi trùh ta cô broq 'baptem xam diac đòiq patô Haq ca jàn Is-ra-ên.”
32 Jon anoi hlài 'màng cô hòm: “Au khoi hnoq Yiang Hadròih tìah ca chìm trù, loh enh plình jràp ŏi ti Haq. 33 Adroi au ùh loq ca Haq, mahaq Chuaq ma thê au broq 'baptem xam diac, Haq doi ca au: ‘Jò ìh hnoq Yiang Hadròih loh, jràp ŏi ti mangai leq, Mangai aih raq broq 'baptem xam Yiang Hadròih.’ 34 Au khoi hnoq 'màng cô, ma jah au anoi hlài, Mangai cô Haq Con Calô Boc Plình.”
Mangai Hŏc Tiaq ma Adroi Baxèm
35 Hì da èh, jò Jon yòng ti baiq ngai, mangai hŏc tiaq haq, 36 haq hnoq Chuaq Jêxu lam ti trong, haq doi ca wa: “Ngan tau, Trìu Con Boc Plình!”
37 Baiq ngai mangai hŏc tiaq tàng bàu aih, hi lam tiaq Chuaq Jêxu. 38 Chuaq Jêxu wìh hlài ngan wa tiaq Haq, bòch: “Chôp chaq cleq?”
Wa tèo: “Rabi,” aih Thài, “Ìh ŏi ta leq?”
39 Haq doi: “Lam ngan beq!”
'Màng aih, wa lam hnoq nòi Haq ŏi. Jò aih khoi jah pôn jò chìu. 'Màng aih wa ŏi hlài ti Haq trom hì aih.
40 Wa baiq ngai ma tàng Jon doi wa tiaq Chuaq Jêxu, mòiq ngai aih Anrê, oh Simôn Pêtrô. 41 Bìac baxèm haq broq, aih haq lam chaq dèh daq, aih Simôn. Haq doi: “Bèn khoi hnoq Mangai Mêsi” Aih hiniq, Crich. 42 Haq 'ràng Simôn trùh ti Chuaq Jêxu.
Chuaq Jêxu ngan haq, èh doi ca haq: “Ìh Simôn, con Jon, pàng cô ta èh jah creo hiniq ìh, Sêpha.” (Aih Pêtrô, i hiniq hmu).
43 Loh hì atìq, Chuaq Jêxu enh lam Ga-li-lê chaq hnoq Philip, Haq doi: “Lam tiaq Au beq.”
44 Philip haq mangai 'Bêt-sai-đa, aih phôq da Anrê wa Pêtrô. 45 Philip glàm Nê-tha-nên, doi ca haq: “Nhèn khoi hnoq Mangai ma Môise khoi achìh ta sech Ranenh, wa wì mangai capoch thai Boc Plình hadai khoi achìh, aih Chuaq Jêxu ŏi Na-xa-ret con Jôsep.”
46 Nê-tha-nên padreo bàu doi: “Ma i hiniq cleq lem jah loh enh Na-xa-ret?”
Philip doi: “Lam ngan beq!”
47 Chuaq Jêxu hnoq Nê-tha-nên lam trùh ti Haq, Chuaq Jêxu doi: “Ngan cô, mòiq ngai Is-ra-ên joq 'nàng, mangai ma ùh i bìac amòng cleq ŏi enh dalam manoh haq.”
48 Nê-tha-nên doi ca Haq: “Gleq Ìh ma loq ca au?”
Chuaq Jêxu tèo: “Jò Philip 'nhòq creo ìh, Au khoi hnoq ìh ŏi ti yàp long pŏc.”
49 Nê-tha-nên doi: “Ôi Thài, Ìh joq Con Calô Boc Plình. Ìh Bùa Diac Is-ra-ên.”
50 Chuaq Jêxu doi: “Ma jah 'màng aih, Au khoi anoi ca ìh, Au hnoq ìh ŏi ti yàp long pŏc, èh ìh i manoh lùi Au. Ìh jah hnoq ca bìac yi càn, yi hnao bìac aih!” 51 Chuaq Jêxu doi ca haq: “Joq 'nàng, Au anoi ca pì, pì jah hnoq ‘plình tapèh, 'bình plình jah tŏc loh ti’ 1:51 BB 28:12. Con Mangai.”

1:23 1:23 Êsai 40:3.

1:51 1:51 BB 28:12.