24
Chuaq Jêxu Rìh Hlài
(Mat 28:1–10; Mŏc 16:1–8; Jon 20:1–10)
Hì gàu tùang lè, bu 'ngah, 'bài con cadrì aih yŏc dahwèq xua thùm wì ma khoi padon đòiq 'ràng ta ralùng Chuaq. Hnoq hmu khoi cadro ŏi pah kenh ca 'mang ralùng, wì mùt, mahaq pi hnoq hanang Chuaq Jêxu. Wì 'nang hèm 'nì 'màng leq cô. Wop jò aih, wì hnoq baiq ngai con calô i eo ca'bla yòng enh ngìa ca wì haq. Wì yùq crè cadrat, cùp gàu ta taneh. Mahaq wa bòch wì: “Hagleq pì ma chaq Mangai 'nang rìh ta nòi mangai cachìt? Haq pi ŏi ta cô. Haq khoi rìh hlài. Pì phai hmàng jò ŏi ta Ga-li-lê, Haq doi ca pì 'màng leq. Haq khoi doi: ‘Con Mangai phai 'mùt ta tì wì mangai i tôiq, chìuq wì tiang đình Haq ta long pagat, trùh hì piq, Haq rìh hlài.’ ” Wì hmàng hlài bàu Chuaq Jêxu khoi doi nèh.
Wì drah hlài anoi ca 11 ngai sùq đô wa 'bài mangai ma 'noiq. 10 Ta wì gù cadrì aih, i Mari Ma-đò-len, Jô-an-na, wa Mari miq Jacò, xam 'bài gu cadrì 'noiq lam ti wì, khoi wiang anoi bìac aih ca 'bài sùq đô. 11 Mahaq 'bài sùq đô ùh lùi. Wì doi: Bàu aih bàu lìq làn. 12 Mahaq Pêtrô yòng cadàu lam ngan ralùng. Haq ki ngan hnoq toq bai habùac xom ŏi jang aih. Khoi ca aih haq hlài ta hnem rai hamàih ta manoh ca bìac khoi loh.
Ta Trong Em-ma-ut
(Mŏc 16:12–18; Mat 28:16–20; Jon 20:19–23; BYH 1:6–8)
13 Hì aih raq, i baiq ngai, mangai hŏc tiaq lam ta trong trùh plài Em-ma-ut, enh Jê-ru-sa-lem trùh ta aih 12 kê sôq. 14 Wa hatùang ca dabau dìq ca bìac ma khoi loh. 15 Wa 'nang hatình ca dabau, èh Chuaq Jêxu thia haten ca wa haq, hadai lam mòiq trong ca wa. 16 Mahaq Chuaq broq ca mat wa haq ùh canao ca Haq.
17 Chuaq bòch wa: “Jò chôp ma lam ti trong, chôp 'nang anoi ca dabau bìac cleq?”
Wa yòng, i hadrò mango dìq jaq. 18 Ta wa baiq ngai, i mòiq ngai hiniq haq Clê-ô-pa, tèo Haq: “Joq toq Ìh raq mangai ŏi enh hangai trùh Jê-ru-sa-lem, ma ùh 'nì ca bìac neo loh baiq piq hì cô 'mòh?”
19 Chuaq bòch hòm: “Bìac cleq aih?”
Wa tèo: “Aih bìac ma trùh ca Chuaq Jêxu Mangai Na-xa-ret. Haq Mangai Capoch Thai Boc Plình, i cwìang itai enh bàu capoch trùh bìac broq, enh ngìa ca Boc Plình wa enh ngìa dìq ca mangai jàn. 20 Ùh 'nì hagleq 'bài pajàu càn wa 'bài craq hadrah Yothaiq ma rùp Haq tiang đình Haq ta long pagat. 21 Nhèn ngèh enh Haq jah dèch claih 'bài mangai Is-ra-ên. Bìac cô trùh khoi piq hì cô. 22 Mahaq 'bài mangai cadrì ŏi ti nhèn anoi hlài, broq ca nhèn hamàih dìq jaq. Jò xrŏih xroq wì lam ngan ralùng, 23 ùh hnoq hanang Haq. Wì haq hlài doi ca nhèn: I 'bình plình mahno loh doi: Haq khoi rìh hlài. 24 Khoi ca aih, ta nhèn hadai i toq 'biaq ngai lam ta ralùng, hnoq rìm bìac tìah ca wì mangai cadrì khoi doi, mahaq ùh hnoq Haq.”
25 Chuaq Jêxu doi: “Ô chôp ma awàt ma ùh lùi bàu 'bài mangai capoch thai Boc Plình khoi anoi! 26 Ma ùh joq Crich phai chìuq nan xa 'màng aih, men jah mùt ta bìac 'ngah 'ngai lem Haq 'mòh?” 27 Khoi èh, Haq baxèm enh Môise, trùh 'bài mangai capoch thai Boc Plình, capoch patô ca wa bàu ma anoi Haq ŏi ta Sech Hadròih.
28 Jò wa lam ten trùh plài Em-ma-ut, wa hnoq tìah ca Haq enh lam yi hangai. 29 Mahaq wa padràng Haq, doi: “Xìn Ìh mùt ŏi đò ti ma, ma jah 'màng aih plình khoi xèq.” 'Màng aih Haq hi mùt ta hnem ŏi đò ti wa xèq aih.
30 Jò 'nang ha'ngui acaq ti wa, Haq yŏc 'benh manè Boc Plình, hi khoi goh 'benh am ca wa. 31 Jò aih mat wa tapèh. Tajòi 'mòi wa canao ca Chuaq. Wop jò aih raq Haq hnhung hnhaiq. 32 Wa doi ca dabau: “Jò lam ti trong ìq, Haq capoch tùang ca ba, èh khoi anoi paro Sech Hadròih ca ba, tàng manoh ba tôq, tìah ca ùnh cheo joq ùh?”
33 Tajòi 'mòi wa padinh yòng drah hlài Jê-ru-sa-lem, hnoq wì 11 ngai sùq đô 'nang ha'ngui pajùm ti 'bài mangai 'noiq. 34 Wì doi ca wa: “Joq Chuaq khoi rìh hlài! Haq mahno ca Simôn.” 35 Èh wa aih hadai anoi hlài bìac wa ma glàm ti trong jò wa lam, wa 'màng leq wa haq jah canao Chuaq jò Haq goh 'benh.
Chuaq Jêxu Mahno dađeh ca Wì Sùq Đô
36 Mangai hŏc tiaq 'nang capoch ca dabau bìac aih, cla Chuaq Jêxu yòng ta'ne wì haq. Chuaq doi: “Catèm am ca pì!”
37 'Bài mangai hŏc tiaq crè yùq dìq jaq, ma jah 'màng aih, wì xoh wì khoi hnoq kiac cachŏc. 38 Mahaq Chuaq doi: “Gleq pì ma yùq crè? Hagleq pì i manoh ra'ngòt 'màng aih? 39 Ngan jènh, tì, Au cô beq, joq 'nàng Au! Pì bèq beq, ngan beq! Kiac cachŏc ùh i ca akia, ùh i ca xech, ùh i ca caxènh, mahaq Au i!”
40 Rai capoch 'màng aih, Haq rai dèch jènh tì am ca wì ngan. 41 Mahaq wì xôq 'nhòq lùi taiq wì haq rai lem bùi, rai hamàih. Chuaq bòch: “Ta cô pì i cleq caq ùh?” 42 Mangai hŏc tiaq am ca Haq mòiq ha'nech ca croh. 43 Haq yŏc caq hloi enh ngìa ca wì.
44 Hi khoi Haq doi: “Cô bìac Au khoi doi ca pì jò Au ma ŏi ti pì: Aih rìm bìac ma khoi achìh anoi Au ta sech Ranenh Môise, ta sech 'bài mangai capoch thai Boc Plình, wa ta sech Calêu Plình, phai jah xìt joq 'nàng.”
45 Jò aih Haq pèh manoh wì, waq ca wì jah loq ca Sech Hadròih. 46 Haq doi: “Sech Hadròih khoi achìh: Crich phai chìuq jìq xa 'màng aih. Trùh hì piq, Haq jah rìh hlài enh mangai cachìt. 47 Phai canòm ca hiniq Haq đòiq lam anoi hlài ca rìm Diac, cađac dèh manoh broq tôiq, đòiq jah baxŏng tôiq, baxèm enh Jê-ru-sa-lem. 48 Pì mangai đòiq anoi hlài rìm bìac aih. 49 Èh Au jah am ca pì bìac Baq Au ma khoi hùaq. Phàn pì, pì ŏi gòm ta phôq trùh jò pì jah nhàn yŏc cwìang itai enh 'nhèq.”
Chuaq Tŏc ta Plình
(Mŏc 16:19–20; BYH 1:9–11)
50 Khoi ca aih, Chuaq 'nong wì mangai hŏc tiaq lam trùh plài 'Bê-tha-ni. Haq dèch tì Haq, am xôq ramŏt ca wì. 51 'Nang jò am xôq ramŏt, Haq loh khoi ca wì hi jah dèch tŏc ta plình. 52 Mangai hŏc tiaq cùh waiq Haq, hi khoi hlài phôq Jê-ru-sa-lem, rai manè, lem bùi dìq jaq. 53 Wì haq hloi hloi ŏi ta Hnem Cùh Waiq, manè apôi Boc Plình.