3
Jop Hràng Rayoih
Atìq ca bìac aih, Jop capoch bàu hanip dèh hì xa-ông ca haq. Jop doi:
“Ngèh enh ca hì xa-ông ca au jah hnhung đac.
Ngèh enh ca mang ma doi: ‘Mòiq toq con calô ma hadràp, khoi pi i.’
Ngèh enh hì aih loh ca clam clôiq!
Waiq xìn Boc Plình paq am i ca hì aih,
paq i 'ngah xreo ta hì aih!
Waiq xìn can clam wa 'mù gam da can cachìt rùp haq,
đòiq yùc gam glàp enh 'nhèq ca haq,
waiq xìn yàp clam habàu broq ca haq crè crep.
Waiq xìn can clam habàu rùp yŏc đac mang aih;
paq am haq pajùm ca 'bài hì ma 'noiq da hanam;
apaq 'mùt haq ta sôq hì da 'bài khê.
Ngèh enh mang aih ùh i ca mangai jah hadràp;
ùh i ca atêh lem bùi.
Ngèh ca mangai ma loq hanip hì, hanip mang;
mangai rabiaq ca padrìu can nòih da Lê-wia-than ta diac raxìq.
Waiq dìq ca halŏng xroq paq 'ngah, đòiq haq gòm 'ngah,
mahaq ùh i ca 'ngah, paq am haq hnoq 'ngah da ngah daxroq.
10 Taiq mang aih ùh clenh pù con nga da miq au,
đòiq ca au xa-ông glàm bàc bìac nan xa cô.
 
11 “Gleq au ùh cachìt đac jò neo loh enh cliac?
Gleq ùh pat đac hihèm jò bu clìh enh cliac miq?
12 Gleq ma i baiq toq cucràng wèq yŏc au,
wa tôh đòiq am au ùq?
13 Tàng ùh i ca mang aih, jò cô au khoi jah catèm,
jah cùi wa padài,
14 ŏi ti 'bài bùa wa cwan tah bàu da crŏng taneh,
wì ma khoi ha'naoq hlài 'bài hnem ma khoi raliang đac am ca dađeh;
15 Loq ŏi ta 'bài con bùa i bàc wang,
'bac đòiq bình ca hnem.
16 Gleq ùh catùh đac au, 'màng ca con nga ralàih,
'màng ca con nga ùh rìh đòiq hnoq 'ngah.
17 Ŏi ta aih mangai ngang dù pi jah broq raliang,
wa 'bài mangai leq tagah jah padài;
18 Ŏi ta aih 'bài mangai 'bìq rùp hadai jah catèm,
pi hìaq ŏi tàng hòm bàu mangai wèq hnem tù jùq jàm.
19 Ta nòi aih mangai pa wa mangai padrŏng can,
jah ŏi pajùm mangai hapŏng dìch jah ùh tawac ùh pakènh jah claih khoi enh craq haq.
 
20 “Gleq ma am ca mangai xalep jah hnoq 'ngah,
wa am can rìh ca mangai i manoh loq pagau pagùa?
21 Mangai 'màng aih ngèh ca cachìt, mahaq ùh jah cachìt;
ngèh ca jah cachìt yi hnao ca jah ngè canaq 'bac;
22 Wì haq lem bùi dìq jaq jò chaq glàm ralùng hanang.
23 Gleq i can 'ngah jah am ca mangai
leq ùh 'nì dèh ca trong cla ep tiaq,
wa 'bìq Boc Plình dudan pôn pah xam bìac nan xa?
24 Jò hnoq dahwèq acaq, aih broq ca au hràng rayoih,
wa bàu au crò hmoi 'màng ca diac plôh loh.
25 Ma jah 'màng aih bìac au ma crè, khoi trùh ca au;
bìac au ma ramòt hadai khoi ùc 'noh ca au;
26 Au ùh i ca bìac catèm, ùh jò leq jah hatenh.
Au ùh jah padài, toq i can manhài wa bìac nan xa.”