Bàu Lem tiaq
Luca
Achìh Bìac Chuaq Jêxu Broq wa Hnài
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Luca.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Luca mangai Hilap. Haq khoi achìh Sech cô đòiq paro ca mangai Hilap, can rìh da mangai Yothaiq 'màng leq. Haq hadai achìh bàu patô ca mangai đŏc waq ca loq xinoi da Chuaq Jêxu enh miq Haq hlài trùh Ađam. (Ngan 3:23–38).
Ùh i hiniq Luca ta sech cô, mahaq bèn loq joq 'nàng cla Luca khoi achìh sech cô. Haq hadai achìh Sech Bìac Yiang Hadròih. Luca mangai 'bacsi sì. Bàc yàng haq lam pajùm ca Paulô. Cla haq broq mangai achìh bàc bàu da Paulô. Sech cô khoi achìh ta'ne hanam 59-63 Atìq C.
Bàu Anoi:
Luca achìh loh bìac can rìh Chuaq Jêxu. Luca patô Chuaq Jêxu loq waq rìm mangai. Ta bàu alìah haq achìh bìac mangai pa wa nan xa. Bèn jah ngan hnoq bàu bùi jò Luca achìh bìac xa-ông ca Chuaq Jêxu, bìac ngèh canòm wa bìac dèch claih khoi ca crŏng taneh tôiq lôi cô.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Baxèm: 1:1–4
2. Chuaq Jêxu loh ca crŏng taneh: 1:5—2:52
3. Chuaq Jêxu padon broq dèh bìac broq: 3:1—4:13
4. Bìac Broq ta gùng Ga-li-lê: 4:14—9:9
5. 'Bài yàng Chuaq Jêxu wìh hlài enh gùng Ga-li-lê: 9:10–50
6. Bìac Broq da Chuaq Jêxu ŏi ta gùng Juđia: 9:51—13:21
7. Bìac Broq da Chuaq Jêxu ŏi dudan Jôđan: 13:22—19:27
8. Chuaq Jêxu broq ngè tadreo xam chac Haq, èh Haq ta'blêq: 19:28—24:53
1
Thò Achìh Am ca Thê-ô-phi-lu
I bàc ngai khoi achìh dìq ca bìac da Chuaq Jêxu Crich, bìac ma khoi broq gêh ŏi ta'ne nhèn, tiaq mangai ma enh jò baxèm khoi hnoq wa mangai anoi hnài Bàu Chuaq khoi anoi hlài ca nhèn. 'Màng aih, ôi Thê-ô-phi-lu mangai broq cwan càn, jò au khoi bòch ngan thù wa khoi loq ma ro dìq ca bìac aih joq 'nàng, au hèm khòh achìh hlài đòiq patô ca ìh, waq ca ìh jah cajap manoh loq bàu ma wì khoi hnài ìh, aih bàu joq 'nàng.
Bàu Loq Adroi Bìac Xa-ông Jon 'Baptit
'Nhòng Hêrôt broq bùa Diac Juđia, i mòiq ngai broq pajàu Boc Plình ŏi ta 'bôq A-bi-ja, hiniq haq Xa-cha-ri. Mai haq Ê-li-sa-bet, xinoi Arôn. Wa haq mangai caq ŏi ta-atoq enh ngìa ca Boc Plình, ùh i nòi leq jah trech, dìq ca manoh dì tiaq bàu thê wa bàu hnài da Chuaq. Wa haq ùh i ca con, ma jah 'màng aih Ê-li-sa-bet xon. Wa dìq khoi bàc hanam.
Hì aih, khoi trùh lù da 'bôq Xa-cha-ri broq pajàu enh ngìa ca Boc Plình. Wì pàih panàih troq ca haq mùt Hnem Cùh Waiq, nòi đòiq bùh jreo i hòi xua thùm. 10 'Nang jò haq bùh, dìq ca mangai tagop pajùm enh gùng waiq khàn.
11 I 'bình plình loh mahno ca Xa-cha-ri. Haq yòng pah 'ma ca ca'bŏng bùh jreo i hòi xua thùm. 12 Xa-cha-ri hnoq, haq lèt wa yùq crè. 13 Mahaq 'bình plình doi ca haq: “Xa-cha-ri apaq yùq, ma jah 'màng Boc Plình khoi tàng bàu waiq khàn ìh. Mai ìh Ê-li-sa-bet cô èh haq xa-ông mòiq toq con calô. Ìh phai hiniq ca haq Jon. 14 Ìh jah bùi lem dìq jaq, bàc ngai jah lem bùi jò xa-ông ca haq. 15 Ma jah 'màng aih haq jah padèch enh ngìa ca Chuaq wa haq ùh jò leq ôq alac, mahaq jah ùc bình Yiang Hadròih jò haq ŏi ta cliac miq haq. 16 Haq jah broq ca con caiq Is-ra-ên bàc ngai wìh hlài tiaq Chuaq, aih Boc Plình da wì haq. 17 Cla haq lam adroi ca Chuaq, yŏc manoh xam yiang i cwìang itai tìah ca Êli, đòiq thê dìq ca baq yŏc manoh hatroq ca con caiq, wa thê mangai ùh loq iu tawìh caq ŏi xam manoh ta-atoq, đòiq padon manoh con mangai gòm Chuaq lam trùh.”
18 Xa-cha-ri bòch 'bình plình: “ 'Màng leq au jah loq bìac aih? Ma jah 'màng aih au khoi craq, mai au khoi bàc hanam.”
19 'Bình plình padreo bàu hlài ca haq doi: “Au cô Gap-ri-ên ma yòng enh ngìa ca Boc Plình. Haq thê au lam trùh ti ìh, doi ca ìh bàu lem cô. 20 Cô èh, ìh 'bìq làu, ùh jah capoch trùh jò jah hnoq bìac aih trùh, taiq ìh ùh lùi bàu au, aih bàu jah xìt jò troq.”
21 Wì mangai pajùm gòm Xa-cha-ri hamàih, ma jah 'màng aih haq ŏi dùnh ta Hnem Cùh Waiq. 22 Jò haq loh, haq ùh jah capoch cleq ca wì. Wì loq haq khoi hnoq bìac mahno ta Hnem Cùh Waiq. Haq yŏc tì patìah ca wì taiq haq xôq ŏi làu.
23 Trùh hì khoi hêq ca broq bìac ta Hnem Cùh Waiq, haq hlài ta hnem haq. 24 Khoi ca aih, mai haq Ê-li-sa-bet ŏi jiang. Padam khê haq ùh loh enh hnem. 25 Ê-li-sa-bet doi: “Cô xôq ramŏt Chuaq khoi broq am ca au. Haq loq xa-ŏch ca au waq ca au ùh hìaq camaih enh ngìa ca phù cròng, taiq cô èh au jah xa-ông con.”
'Bình Plình Bahìa Bìac Xa-ông Chuaq Jêxu
26 Ta khê ma tadràu, Boc Plình thê 'bình plình Gap-ri-ên lam trùh ta phôq Na-xa-ret, gùng Ga-li-lê, 27 trùh ti mòiq ngai gu cadrì adrùh xriu hiniq haq Mari, khoi rùp bàu broq mai mòiq ngai gù radam hiniq haq Jôsep, xinoi bùa Đawit. 28 'Bình Plình mùt nòi gu cadrì ma ŏi, doi: “Ô mangai jah xôq ramŏt, Chuaq ŏi ti ìh.”
29 Mari tàng bàu aih haq lèt dìq jaq, hèm ta manoh 'nì bàu aih enh doi cleq. 30 'Bình Plình doi ca haq: “Ô Mari apaq yùq, taiq Boc Plình enh am xôq ca ìh. 31 Cô èh, ìh jah ŏi jiang, xa-ông mòiq toq Con Calô, ìh hiniq ca Haq Jêxu. 32 Haq jah padèch ha'nhèq, jah creo Haq Con Calô Boc Plình ma Yi Ha'nhèq. Boc Plình jah am ca Haq gèq bùa Đawit boc yaq da Haq. 33 Haq jah broq Bùa wì con caiq Jacôp, rìh halình hloi hloi, Diac Haq ùh jò leq lùch.”
34 Mari doi ca 'bình plình: “Au cô 'nhòq i ŏng, broq 'màng leq jah i bìac aih.”
35 'Bình Plình padreo bàu hlài ca haq: “Yiang Hadròih jah loh ŏi ti chac ìh. Cwìang itai Boc Plình jah wawenh ca ìh. 'Màng aih Con Hadròih jah xa-ông phai creo Haq Con Boc Plình. 36 Hadai khòh loq: Ê-li-sa-bet, oh daq ìh, hadai khoi ŏi jiang con calô ta cliac 'nhac ca jò haq khoi craq, haq ma wì doi mangai xon. Manàiq haq khoi ŏi jiang tadràu khê. 37 Ma jah 'màng aih ùh i bìac cleq Boc Plình ma ùh broq jah.”
38 Mari doi: “Au cô hapŏng 'yoh Chuaq. Xìn bìac aih trùh ca au tiaq bàu ìh doi!” Khoi èh 'bình plình loh lam.
Mari Lam Hmàih ca Ê-li-sa-bet
39 Toq leq hì atìq ca aih Mari dahôiq lam trùh mòiq nòi gùng rôm wang ŏi ta phôq cròng Juđa, 40 mùt hnem Xa-cha-ri, bòch hmàih Ê-li-sa-bet. 41 Jò Ê-li-sa-bet tàng bàu haq, con haq hatrêh ta cliac. Ê-li-sa-bet jah 'bình Yiang Hadròih. 42 Haq dêh bàu doi: “Ìh jah xôq ramŏt yi hnao ta dìq dŏng ca gu cadrì. Con ìh ta cliac hadai jah xôq! 43 Xôq ramŏt dìq jaq ca au ma jah 'màng aih au jah miq Chuaq trùh hmàih? 44 Ngan cô, jò au tàng bàu ìh bòch hmàih ca au, tajòi 'mòi con ta cliac au lem bùi hatrêh. 45 Xôq ramŏt ca gu cadrì ma khoi lùi bàu Chuaq khoi doi ca haq taiq bìac aih jah broq gêh.”
Bàu Calêu Da Mari
46 Mari doi:
“Mahua Yiang au manè apôi Chuaq!
47 Manoh au lem bùi ŏi ta Boc Plình, Haq Chuaq ma dèch au.
48 Ma jah 'màng aih Haq
khoi hnoq au mangai hapŏng 'yoh 'yit.
Pàng cô ta èh rìm ca 'nhòng jah doi au mangai i xôq ramŏt,
49 Taiq Boc Plình ma i cwìang itai yi ha'nhèq dŏng khoi broq bìac càn am ca au.
Hiniq Haq Hadròih.
50 Haq xa-ŏch ca wì ma iu Haq,
enh 'nhòng cô trùh 'nhòng 'noiq.
51 Tì cŏng Haq khoi broq bìac càn caiq.
Haq khoi hnan đac wì ma padèch dèh manoh thê wì cadàu lam lac.
52 Haq khoi broq mangai i cwìang cađac dèh gèq nòi wèq,
Haq dèch atŏc mangai ùh nèn.
53 Haq broq ca wì mangai pangot jah i dahwèq caq,
hnan wì mangai can padrŏng lam tì dech.
54 Haq jùp đò Is-ra-ên hapŏng 'yoh Haq.
Haq hmàng pa'noh manoh loq xa-ŏch.
55 'Màng ca Haq khoi doi ca boc bèn, Ap-ra-ham,
wa con xau Ap-ra-ham trùh rìm 'nhòng.”
56 Mari ŏi ti Ê-li-sa-bet piq khê, khoi èh, haq hlài dèh ta hnem haq.
Xa-ông ca Jon 'Baptit
57 Khoi trùh hì xa-ông, Ê-li-sa-bet xa-ông mòiq ngai con calô. 58 Dìq ca oh daq, plài haten ca haq, hnoq Chuaq khoi pa'noh bìac xa-ŏch ca Ê-li-sa-bet. Wì lem bùi pajùm ca haq.
59 Trùh hì rahem, jò broq lè cat akia ca con nga cô, wì enh hiniq ca haq Xa-cha-ri tiaq hiniq baq haq, 60 mahaq miq haq doi: “Ùh jah. Ep hiniq ca haq Jon.”
61 Wì rahen: “ 'Bài 'bôq ìh ùh i cabô hiniq aih.”
62 Wì broq patìah ca baq haq, bòch haq enh am hiniq leq. 63 Xa-cha-ri thê wì yŏc ca haq mòiq capiac long ban 'yoh. Haq achìh 'màng cô: “Hiniq haq Jon.” Cabô ji hamàih. 64 Tajòi 'mòi hacùng haq tapèh, jah capoch. Haq manè pôi Boc Plình. 65 Dìq ca wì ŏi ti hnem haten ca aih yùq crè. Wì hatùang bìac cô jàp ca gùng rôm wang Juđia. 66 Rìm ngai tàng bìac cô dìq hèm ta manoh, ùh 'nì con nga cô jah 'màng leq cô èh, taiq joq 'nàng cwìang tì da Chuaq ŏi ti haq.
Bàu Manè Pôi da Xa-cha-ri
67 Xa-cha-ri baq con nga aih jah 'bình Yiang Hadròih. Haq capoch bàu loq adroi doi:
68 “Manè pôi Chuaq, Boc Plình da Is-ra-ên,
ma jah 'màng aih Haq khoi lam hmàih ca bèn, rŏt dèch hlài mangai jàn Haq.
69 Haq khoi dèch am ca bèn mòiq Ngai i cwìang itai jah dèch bèn,
trùh enh xinoi Đawit, hapŏng Boc Plình.
70 Tìah ca bàu Chuaq,
nhò 'bài mangai capoch thai Boc Plình khoi anoi calah nèh.
71 Haq jah dèch bèn claih enh mangai ma tagit bèn,
dŏih bèn claih enh tì wì ma git ca bèn.
72 Haq pa'noh manoh xa-ŏch trùh ti boc yaq bèn,
hmàng hlài bàu wêh jao hadròih,
73 tìah ca bàu pachac Haq khoi doi ca Ap-ra-ham boc yaq bèn.
74 Haq jah dèch bèn claih enh mangai ma ta'blêq ca bèn,
đòiq bèn jah patìh bìac Haq ùh hìaq yùq crè ca wì.
75 Đòiq dìq ca 'nhòng rìh bèn jah hadròih wa ta-atoq enh ngìa ca Boc Plình ma ha'nhèq.
 
76 “Ôi con 'yoh, wì jah creo ca con: Mangai capoch thai Boc Plình, aih Boc Plình ma Yi Ha'nhèq,
taiq con lam adroi ca Chuaq padon am trong ca Haq.
77 Đòiq am ca con jàn Haq
manoh loq 'nì bìac dèch claih nhò baxŏng tôiq lôi wì.
78 Boc Plình broq bìac cô taiq Haq xa-ŏch ca bèn.
Jah i can 'ngah daxroq enh Diac Plình padon xreo enh 'nhèq ca bèn,
79 xreo 'ngah ca wì ma ha'ngui nòi clam clôiq,
ti yàp cachìt, đòiq 'ràng jèn bèn lam trong catèm.”
80 Con 'yoh aih yòng càn, manoh tadêh, ŏi nòi đùng hawit trùh hì pa'noh dađeh ca jàn Is-ra-ên.