2
Chuaq Jêxu Jah Xa-ông Loh
Jò aih, Sêsa Âu-gut-tô bùa Diac Rôma, wa bàc Diac ma 'noiq, 'noh ranenh thê dìq dŏng mangai rìm nòi, ep achìh dèh hiniq ta sô rèn con jàn. Cô yàng baxèm wì achìh 'mùt dèh hiniq ta sô rèn con jàn, patep jò tình trùang Cwi-ri-ni-u wèq cwìang taneh Diac Siri. Dìq dŏng ca jàn hlài dèh ta gùng đòiq achìh 'mùt dèh hiniq ta sô rèn con jàn.
Ma jah 'màng aih Jôsep, xinoi Đawit, haq hadai lam enh phôq Na-xa-ret gùng Ga-li-lê, loh ta gùng Juđia, trùh 'Bêt-lê-hem phôq da Đawit, đòiq achìh dèh hiniq wa hiniq Mari, mangai khoi jap bàu yŏc haq, 'nang ŏi jiang. Jò wa ŏi ta 'Bêt-lê-hem, khoi trùh jò Mari xa-ông. Haq xa-ông Con Ramua, yŏc mù ta'màn dèh Con, ta'ngùi ta atong nhat, ma jah 'màng aih ta hnem tamoi ŏi đò pi i nòi ca wì haq.
Mangai Ban Trìu wa 'Bình Plình
Ta gùng aih i 'bài mangai ban trìu ŏi ta đùng, rìu damang gòm dèh trìu. Ta'ngàc i 'bình plình da Chuaq lam trùh patô dađeh ca wì. 'Ngah 'ngai Chuaq xreo wawenh ca wì. Wì yùq crè dìq jaq. 10 'Bình plình doi: “Apaq yùq, ma jah 'màng aih, cô au anoi ca pì Bàu Lem, aih can bùi càn wa Bàu Lem jah am ca rìm ngai. 11 Mang cô ta 'Bêt-lê-hem khoi xa-ông Mangai Dèch con mangai, Haq Crich, Haq Chuaq. 12 Cô èh teo đòiq pì jah loq ca Haq: Pì jah hnoq Con Nga, ta'màn xam mù cùi ta atong nhat.”
13 Ta'ngàc jò aih, i bàc 'bình plình ma 'noiq loh mahno dađeh pajùm ca 'bình plình aih. Wì anoi bàu manè Boc Plình:
14 “ 'Ngah ca hiniq Boc Plình enh 'nhèq ca Plình,
catèm ŏi crŏng taneh, am xôq ramŏt ca mangai lem manoh Haq.”
15 Atìq ca wì 'bình plình hlài dèh ta plình, wì mangai ban trìu adràc dabau: “Beq bèn lam mùt ta phôq 'Bêt-lê-hem, ngan bìac ma neo i troi Chuaq khoi am ca bèn loq.”
16 Wì hôiq haiq loh lam cadàu mùt ta phôq, chaq hnoq Mari, Jôsep, wa Con Nga cùi ta atong nhat. 17 Jò wì mangai ban trìu hnoq 'màng aih, wì ta'mon hlài rìm bàu 'bình plình ma khoi anoi ca wì bìac Con Nga cô. 18 Rìm ngai dìq hamàih jò wì tàng 'bài mangai ban trìu ta'mon hlài. 19 Mari hmàng đòiq rìm bìac cô ta manoh. 20 Wì mangai ban trìu hlài dèh ta trìu, manè padèch Boc Plình dìq ca bìac wì ma khoi tàng, khoi hnoq. Bìac cô khoi i joq 'nàng troi bàu 'bình plình khoi doi ca wì.
21 Trùh hì rahem, hì phai cat akia, wa haq hiniq am Con Nga aih Chuaq Jêxu, ma jah 'màng aih 'bình plình khoi am ca Con Nga hiniq cô adroi ca jò Mari ŏi jiang.
Lè Jao Am Chuaq Jêxu ta Hnem Cùh Waiq
22 Jò bìac hruah da Mari tiaq ranenh Môise hnài khoi gêh, wa haq 'ràng Chuaq Jêxu tŏc ta phôq Jê-ru-sa-lem đòiq jao am ca Boc Plình, 23 tiaq bàu khoi achìh ta sech ranenh Chuaq: “Dìq con calô ramua, ep jao am ca Boc Plình,” 2:23 LEA 13:2,12. 24 wa am tadreo tiaq ranenh Boc Plình hnài: “Baiq toq trù gùng loq baiq toq trù clôi tiaq ranenh Chuaq hnài.” 2:24 Lêwi 12:8.
Bàu Manè Da Si-mê-ôn
25 Wop jò aih, i mòiq ngai hiniq haq Si-mê-ôn rìh ŏi ta Jê-ru-sa-lem. Craq aih mangai ta-atoq, i manoh lem, loq iu bàu Boc Plình. Haq 'nang gòm Boc Plình 'ràng trùh Can Alòng ca mangai Is-ra-ên. I Yiang Hadròih ŏi ti haq. 26 Yiang Hadròih khoi mahno ca haq, haq 'nhòq cachìt adroi ca hnoq Mangai Crich da Boc Plình. 27 Hì aih Yiang Hadròih 'ràng haq mùt ta Hnem Cùh Waiq, adrình ca jò Mari wa Jôsep 'ràng Chuaq Jêxu trùh, đòiq broq bìac ranenh ma khoi thê broq. 28 Si-mê-ôn hnoq Con Nga, ca'mình mùt dèh ta chac, rai manè pôi Boc Plình xam bàu waiq khàn:
29 “Waiq Chuaq, manàiq cô xìn am hapŏng Ìh jah cachìt catèm,
tiaq bàu Ìh khoi doi,
30 Ma jah 'màng aih mat au khoi hnoq bìac dèch claih da Ìh.
31 Ìh khoi padon Mangai aih am ca rìm ngai jah hnoq.
32 Mangai aih Can 'Ngah, đòiq xreo dìq ca phù cròng,
wa đòiq jah broq 'ngah 'ngai ca jàn Is-ra-ên, aih jàn Ìh.”
33 Jôsep wa Mari dìq jaq hamàih ca rìm bàu Si-mê-ôn anoi bìac Chuaq Jêxu. 34 Si-mê-ôn waiq xôq ramŏt am ca wì, èh doi ca Mari, miq Chuaq Jêxu: “I bàu khoi pajaq, Con Nga cô broq bàc ngai ta Is-ra-ên catŏih cro, mahaq broq bàc ngai ma 'noiq jah dèch claih, mahaq èh Con Nga cô 'bìq bàc ngai tajraq hlài. 35 Èh manoh ìh mango dìq ca jaq tìah ca chang gùm bìt manoh, đòiq dìq ca bìac ta manoh wì haq jah mahno loh.”
Bàu Anna
36 Hadai jò aih i mòiq ngai gù cadrì capoch thai Boc Plình hiniq haq Anna, con Pha-nu-ên xinoi Ase, khoi craq. Haq mangai hadrô taiq ŏng haq khoi cachìt atìq ca wa yŏc dabau tapèh hanam. 37 Manàiq haq khoi 84 hanam, haq ŏi yôt ta Hnem Cùh Waiq, rôn ca acaq, waiq khàn dahì damang broq bìac Boc Plình. 38 Wop jò Si-mê-ôn đang capoch ca Mari, Anna trùh baxèm manè Boc Plình, hi khoi, anoi bìac Chuaq Jêxu am ca rìm ngai ma 'nang gòm Boc Plình dèch mangai Jê-ru-sa-lem.
39 Jôsep wa Mari broq gêh rìm bìac tiaq ranenh Boc Plình ma thê wì ep broq. Khoi èh, hlài Ga-li-lê ta phôq Na-xa-ret phôq cla wì. 40 Chuaq Jêxu yòng càn, tadêh tadon, bình halùih bìac rabiaq wa xôq ramŏt Boc Plình ŏi ti Haq.
Chuaq Jêxu Jò Mòiq Jàt Baiq Hanam
41 Rìm hanam trùh hì Lè Lam Cwa, miq baq Chuaq Jêxu lam ta Jê-ru-sa-lem. 42 Jò Haq khoi jah 12 hanam, Haq hadai tiaq dèh miq baq tŏc phôq Jê-ru-sa-lem broq lè. 43 Jò lè khoi gêh, miq baq Haq hlài dèh ta gùng, mahaq Chuaq Jêxu ŏi ta Jê-ru-sa-lem, miq baq haq ùh 'nì. 44 Wa xoh dèh Haq hadai lam ti wì ma hlài, lam xèq hì aih, wa men ti chaq Haq ta oh daq canao, 45 mahaq ùh hnoq Haq. Wa wìh hlài Jê-ru-sa-lem chaq hòm. 46 Atìq ca piq hì, wa chaq hnoq Haq ta Hnem Cùh Waiq 'nang ha'ngui ta'ne 'bài thài ranenh, rai tamàng, rai bòch. 47 Mangai leq tàng, wì hamàih dìq jaq ca can khôn rabiaq wa bàu Haq tèo wì. 48 Jò wa chaq hnoq Haq, wa hamàih. Miq Haq bòch: “Con ôi, gleq Con ma broq 'màng cô? Ngan cô, ma baq Con khoi xalep dìq jaq ti chaq Con.”
49 Haq doi ca wa: “Miq baq chaq broq cleq ca Au? Chôp 'nhòq 'nì Au phai broq bìac Baq Au 'mòh?” 50 Mahaq wa ùh 'nì bàu aih Haq doi cleq.
51 Khoi èh, Haq tiaq wa hlài ta phôq Na-xa-ret, loq iu bàu dèh miq baq. Miq Haq wèq dìq bàu aih ta manoh. 52 Chuaq Jêxu khôn rabiaq rai bàc, chac hamac rai càn, lem manoh ca Boc Plình wa ca con mangai.

2:23 2:23 LEA 13:2,12.

2:24 2:24 Lêwi 12:8.