3
Bìac Broq Da Jon
(Mat 3:1–12; Mŏc 1:1–8; Jon 1:19–28)
Hanam ma 15, 'nhòng bùa Sêsa Ti-bê-ri, jò 'Bônti Philat broq tình trùang cròng Juđia, Hêrôt broq bùa cròng Ga-li-lê. Philip oh bùa aih broq tình trùang cròng I-tu-rê wa tình Tra-cô-nit. Li-sa-ni-a broq tình trùang cròng A-bi-len. Jò Anne wa Caiphe broq pajàu ha'nhèq, i bàu Boc Plình doi ca Jon, con Xa-cha-ri, ŏi ta nòi đùng hawit. Jon lam jàp dìq ca gùng haten ca diac Jôđan, hnài rìm ngai phai chìuq 'baptem đòiq patô wì khoi cađac dèh manoh broq tôiq, wìh hlài tiaq Boc Plình đòiq jah baxŏng tôiq. Troq tiaq bàu khoi achìh ta sech Êsai mangai capoch thai Boc Plình:
“I bàu creo ta nòi đùng hawit:
‘Padon trong Chuaq beq,
broq ma tamang trong ca Haq.
Dìq nòi hlŏng catùh đòiq haq 'bình,
nòi bôi wang ca'nìh đòiq ha'neq;
trong tawech broq đòiq haq jang;
trong adùq adìq broq đòiq haq tamang.
Wa rìm ngai jah hnoq bìac dèch claih da Boc Plình.’ 3:6 Êsai 40:3–5. ”
Jon baxèm anoi ca wì mangai pajùm ma khoi lam trùh xìn haq broq 'baptem am ca wì: “Ô con caiq bìh plŏng, cabô khoi hnài pì trong cadàu claih can nòih Boc Plình ma padon loh? 'Màng aih, pì phai wìh wìa ma lem beq đòiq tajì ca pì khoi cađac dèh manoh broq tôiq. Apaq doi ca dađeh: ‘Ap-ra-ham, aih boc bèn,’ ma jah 'màng aih Au doi ca pì, Boc Plình jah broq hmu cô loh con caiq am ca Ap-ra-ham. Manàiq cô chòng khoi đòiq axèm long; long leq ùh loh plì lem, jah coh tèm đac ta ùnh.”
10 Wì bòch Jon: “Nhèn phai broq cleq?”
11 Haq tèo wì: “Cabô i baiq blah eo, am mòiq blah ca mangai ùh i beq. Cabô i dahwèq caq, hadai broq 'màng aih.”
12 Hadai i mangai gop thèq trùh đòiq chìuq 'baptem. Wì haq bòch: “Thài ôi, nhèn phai broq cleq?”
13 Haq doi ca wì: “Apaq gop thèq enh gùng ca ranenh khoi pajaq.”
14 Wì mangai lình hadai bòch: “Nhèn phai broq cleq?”
Haq tèo wì: “Apaq padit, apaq 'nùt mangai 'noiq, mahaq phai lem bùi dèh ca cùng baha cla.”
15 'Bài mangai pajùm xôq ŏi gòm, wa mangai leq ji hèm ta manoh: “Jon cô joq Crich loq ùh?” 16 Jon tèo wì haq, doi: “Au broq 'baptem ca pì xam diac, mahaq i mòiq Ngai i cwìang itai yi hnao ca au jah trùh, au ùh tajì đòiq dŏih caxi jai Haq. Haq jah broq 'baptem am ca pì xam Yiang Hadròih wa xam ùnh. 17 Tì Haq jah wê tŏn dè 'mau hreo, yŏc pliang 'mau lem 'mùt ta hapom, mahaq manùh bùh ta ùnh ma ùh pat.” 18 Jò Jon 'nang hnài Bàu Lem, èh ji hnài bàc bìac ma 'noiq hòm.
19 Mahaq bùa Hêrôt, taiq Jon khoi trech tàt haq bìac yŏc Hê-rô-đia mai oh haq, wa bìac dù bùa khoi broq, 20 haq tam mòiq bìac dù hòm, aih rùp Jon 'mùt hnem tù.
Chuaq Jêxu Chìuq 'Baptem
(Mat 3:13–17; Mŏc 1:9–11)
21 Jò dìq ca mangai pajùm chìuq 'baptem, Chuaq Jêxu hadai chìuq 'baptem. Haq 'nang waiq khàn hnoq plình tapèh, 22 èh Yiang Hadròih yŏc 'mù chìm trù loh jràp ti plêh Haq. I bàu enh plình doi: “Ìh cô Con Au ma Au loq waq; lem manoh Au rìm trong.”
Xinoi Chuaq Jêxu
(Mat 1:1–17)
23 Chuaq Jêxu khoi jah 30 hanam, Haq baxèm broq bìac Haq. Tiaq mangai ma hèm, Haq con Jôsep,
Jôsep con Hêli, 24 Hêli con Mathat,
Mathat con Lêwi, Lêwi con Mênchi,
Mênchi con Janê, Janê con Jôsep,
25 Jôsep con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con Amôt,
Amôt con Nahùm, Nahùm con Êchli,
Êchli con Nagê, 26 Nagê con Ma-at,
Ma-at con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con Sê-mê-in,
Sê-mê-in con Jôsêch, Jôsêch con Jôđa,
27 Jôđa con Jô-a-nan, Jô-a-nan con Rêsa,
Rêsa con Xô-rô-ba-bên, Xô-rô-ba-bên con Sa-an-thi-ên,
Sa-an-thi-ên con Nêri, 28 Nêri con Mênchi,
Mênchi con Ađi, Ađi con Côsam,
Côsam con Ên-ma-đan, Ên-ma-đan con Êrò,
29 Êrò con Jôsuê, Jôsuê con Ê-li-ê-se,
Ê-li-ê-se con Jôrim, Jôrim con Mathat,
Mathat con Lêwi, 30 Lêwi con Si-mê-ôn,
Si-mê-ôn con Juđa, Juđa con Jôsep,
Jôsep con Jôam, Jôam con Ê-li-a-kim,
31 Ê-li-a-kim con Mê-lê-a, Mê-lê-a con Mena,
Mena con Mat-ta-tha, Mat-ta-tha con Nathan,
Nathan con Đawit, 32 Đawit con Jêsê,
Jêsê con Ôbêt, Ôbêt con Bô-ô,
Bô-ô con Sala, Sala con Na-ach-son,
Na-ach-son con A-mi-na-đap. 33 A-mi-na-đap con Atmin,
Atmin con Ram, Ram con Hêtrôn,
Hêtrôn con Perex, Perex con Juđa,
34 Juđa con Jacôp, Jacôp con Isac,
Isac con Ap-ra-ham, Ap-ra-ham con Terah,
Terah con Nacô, 35 Nacô con Sêruc,
Sêruc con Reu, Reu con Pêlec,
Pêlec con Êbe, Êbe con Sêlah,
36 Sêlah con Cainan, Cainan con A-bac-sat,
A-bac-sat con Sem, Sem con Noah,
Noah con Lamec, 37 Lamec con Ma-tu-sê-la,
Ma-tu-sê-la con Ênoc, Ênoc con Jarêt,
Jarêt con Mê-lê-ên, Mê-lê-ên con Cainan,
38 Cainan con Ênot, Ênot con Sêt,
Sêt con Ađam, Ađam con Boc Plình.

3:6 3:6 Êsai 40:3–5.