4
Can Kiac Satan Padô 'Nùt Chuaq Jêxu
(Mat 4:1–11; Mŏc 1:12–13)
Chuaq Jêxu jah bình halùih Yiang Hadròih ŏi enh diac Jôđan hlài. Yiang Hadròih 'ràng Haq trùh ta đùng hawit. Haq ŏi ta aih 40 hì. Can kiac Satan padô 'nùt Haq. Haq ùh i caq cleq trùh dìq ca hì aih. Haq pangot.
Can kiac Satan doi ca Haq: “Tàng joq Ìh Con Boc Plình, broq hmu cô loh 'benh beq.”
Chuaq Jêxu tèo: “Sech Hadròih khoi achìh: ‘Con mangai rìh ùh xài toq nhò 'benh.’ 4:4 RAH 8:3. ”
Can kiac Satan 'ràng Haq tŏc nòi ha'nhèq, am Haq ngan dìq ca Diac ta crŏng taneh ta mòiq rahyàc, hi doi ca Haq: “Au am ca Ìh dìq dŏng cwìang itai wa can ca-ah da 'bài Diac aih, ma jah 'màng aih, cwìang khoi am ca au, au enh am ca mangai leq, au am. Tàng Ìh hacùn cràng cùp gàu waiq au, dìq ca bìac aih jah Ìh.”
Chuaq Jêxu tèo: “Sech Hadròih khoi achìh: ‘Ìh phai cùh waiq Chuaq, aih Boc Plình ìh, broq toq bìac Haq hêq.’ 4:8 RAH 6:13. ”
Can kiac Satan 'ràng Haq trùh phôq Jê-ru-sa-lem, đòiq Haq ti bôi cùa Hnem Cùh Waiq, doi ca Haq: “Tàng Ìh joq Con Boc Plình, ca'nìh Dađeh beq, 10 ma jah 'màng aih Sech Hadròih khoi achìh:
“ ‘Chuaq jah thê 'bình plình Haq wèq Ìh,
11 wì aih jah gêh Ìh ta tì,
yùq Ìh tacro, jènh Ìh troq hmu.’ 4:11 BCP 91:11,12. ”
12 Chuaq Jêxu tèo: “Sech Hadròih khoi achìh: ‘Ìh paq 'bàt thù Chuaq Boc Plình ìh.’ 4:12 RAH 6:16. ”
13 Can kiac Satan chaq khoi dìq ca trong đòiq padô 'nùt Haq, èh lam khoi ca Haq, gòm jò ta'nàih ma 'noiq.
Chuaq Jêxu Baxèm Hnài ta Gùng Ga-li-lê
(Mat 4:12–17; Mŏc 1:14–15)
14 Chuaq Jêxu jah bình halùih cwìang itai enh Yiang Hadròih, hlài ta gùng Ga-li-lê. 'Bang tìang Haq jah anoi jàp gùng wawenh ca aih. 15 Haq hnài wì ŏi ti rìm hnem tagop, mangai leq ji manè Haq.
16 Chuaq Jêxu lam trùh phôq Na-xa-ret, aih nòi ma wèq ban Haq yòng càn. Glàm hì Sabat, Haq mùt ta hnem tagop, yòng enh ngìa ca wì, đŏc Sech Hadròih. 17 I mangai am ca Haq sech Êsai, mangai capoch thai Boc Plình. Haq hlìa sech, glàm nòi khoi achìh:
18 “Yiang Chuaq ŏi ti Au,
ma jah 'màng aih Haq khoi xùt dàu ca Au
đòiq anoi Bàu Lem am ca mangai pa;
Haq thê Au anoi ca mangai ŏi tù, jah ca'naih;
mangai ùh xao, jah hnoq;
mangai wì ma padit,
jah ca'naih;
19 wa anoi hlài hanam lem da Chuaq am ca wì.” 4:19 Êsai 58:6; 61:1,2.
20 Đŏc gêh, Haq canua sech am hlài ca wì, èh ha'ngui. Rìm ngai ŏi ta hnem tagop aih ngan Haq. 21 Haq doi: “Hì cô bàu ta Sech Hadròih pì neo tàng, aih khoi jah xìt.”
22 Cabô ji anoi hlài Haq, yŏc manoh broq hamàih dìq ca bàu lem ma loh enh hacùng Haq. Wì doi: “Haq cô con Jôsep 'mòh?”
23 Haq doi ca wì: “Pì enh doi ca Au bàu alìah cô: ‘Ô 'bacsi sì, broq brêh ca dađeh beq; rìm bìac nhèn tàng Ìh khoi broq ta Ca-bê-na-um, Ìh hadai phai broq ŏi ta cô, aih nòi gùng Ìh.’
24 “Au doi ca pì bàu joq 'nàng: Ùh i ca mangai capoch thai Boc Plình leq jah wì nhàn yŏc ŏi ta gùng cla. 25 Au doi ca pì bàu joq 'nàng: 'Nhòng Êli ŏi ta Is-ra-ên i bàc gu cadrì hadrô. Plình ùh mè piq hanam tadràu khê, dìq ca cròng pangot hrah, 26 mahaq Êli ùh jah thê trùh ti mòiq ngai hadrô leq enh gùng ca mangai cadrì hadrô ŏi ta Sa-rep-ta, gùng Siđôn. 27 'Nhòng Ê-li-sê, mangai capoch thai Boc Plình, i bàc ngai bacùn ŏi ta Is-ra-ên, mahaq ùh i mangai leq jah brêh, enh gùng ca Na-a-man, mangai Siri.”
28 Dìq ca wì ma ŏi ta hnem tagop tàng bàu cô, wì loh nòih dìq jaq. 29 Wì yòng, ca'nhùt Chuaq Jêxu loh enh gùng ca phôq, 'ràng Haq ta ha'mai go wang nòi wì ma broq phôq, đòiq cachùt Haq loh ta criang, 30 mahaq Chuaq Jêxu lam ta'ne wì mangai pajùm loh khoi nòi aih.
Chuaq Jêxu Broq Brêh Mangai i Can Kiac
(Mŏc 1:21–28)
31 Khoi èh, Chuaq Jêxu Lam phôq Ca-bê-na-um, ta gùng Ga-li-lê, hnài wì hì Sabat. 32 Wì hamàih ta manoh ca bàu Haq ma hnài, ma jah 'màng aih Haq yŏc cwìang itai hnài wì.
33 Ŏi ta hnem tagop aih i mòiq ngai i kiac ŏi ta chac, haq cachech bàu dêh doi: 34 “Ô Chuaq Jêxu mangai Na-xa-ret! Nhèn i bìac cleq ca Ìh ùh? Ìh trùh đòiq jêh đac nhèn joq ùh? Au loq Ìh cabô: Ìh Mangai Hadròih da Boc Plình!”
35 Mahaq Chuaq Jêxu tèo bàu gao lech ca haq, doi: “Hatenh beq, loh khoi enh mangai cô!” Can kiac ranhùq mangai aih, loh khoi enh chac haq, ùh broq habau ca Haq.
36 Dìq ca wì hamàih, bòch dabau: “Cô bàu cleq? Ma jah 'màng aih Haq yŏc cwìang itai hnan đac can kiac, wì iu bàu Haq!” 37 Wì anoi hlài cwìang itai Chuaq Jêxu dìq ca cròng aih.
Miq Mai Pêtrô
(Mat 8:14–17; Mŏc 1:29–39)
38 Chuaq Jêxu loh enh hnem tagop, mùt hnem Simôn. Miq mai Simôn 'nang ùh hrŏc tacat. Wì ta aih xìn Chuaq Jêxu broq brêh ca haq. 39 Chuaq Jêxu lam trùh yòng jang haq, lech ca tacat. Tajòi 'mòi haq jah brêh. Khoi èh haq yòng patìh ca wì.
40 Jò mat mahì padon mùt, mangai leq ma i mangai ùh hrŏc, ùh kè ùh hrŏc cleq, wì 'ràng trùh ca Chuaq Jêxu. Haq dèch tì bèq chac tang ngai broq brêh ca wì. 41 I can kiac loh khoi enh chac bàc ngai, cachech bàu dêh doi: “Haq Crich Con Calô Boc Plình!” Mahaq Chuaq lech pagau ca wì, ùh am wì doi taiq wì khoi loq ca Haq Cabô.
42 Bu 'ngah, Chuaq Jêxu lam trùh mòiq nòi hawit. Bàc ngai lam chaq Haq. Jò wì hnoq Haq, wì ran padràng Haq, ùh enh Haq lam khoi ca wì. 43 Mahaq Haq doi ca wì: “Au phai anoi Bàu Lem Diac Boc Plình ti bàc phôq ma 'noiq, taiq bìac aih ma jah thê Au trùh ta cô.” 44 Khoi èh, Haq hnài Bàu Lem ti rìm hnem tagop gùng Juđia.

4:4 4:4 RAH 8:3.

4:8 4:8 RAH 6:13.

4:11 4:11 BCP 91:11,12.

4:12 4:12 RAH 6:16.

4:19 4:19 Êsai 58:6; 61:1,2.