5
Bìac Ranang Ca Halac
(Mat 4:18–22; Mŏc 1:16–20)
I mòiq hì aih Chuaq Jêxu đang yòng ŏi ti 'bò diac raxìq Gê-nê-sa-rêt. I mangai bàc dahnen wawenh ca Haq, tamàng Haq hnài Bàu Boc Plình. Haq hnoq baiq toq bong ŏi haten ca 'bò diac, mahaq wì mangai rùp ca khoi loh ta diac 'nheo hlàm. Chuaq Jêxu tŏc ta bong, aih bong Simôn. Haq thê Simôn chùng bong lam hangai ca 'bò diac toq 'biaq. Haq ha'ngui ta bong hnài wì.
Jò Haq khoi hêq ca hnài, Haq doi ca Simôn: “Chùng bong loh nòi jrùq ca'naih hlàm rùp ca beq.”
Simôn doi: “Thài ôi, nhèn khoi broq 'ngah ca mang, mahaq ùh i rùp jah cleq. Mahaq 'nhac ca 'màng aih, au xôq tiaq bàu Ìh, ca'naih hlàm.”
Wì ca'naih hlàm jah bàc ca, trùh ten catech 'mòi ca hlàm. Wì creo bua wì ŏi ta bong 'noiq lam jùp wì haq. Bua wì lam yŏc ca 'bình baiq bong, ten cram ca bong.
Jò Simôn Pêtrô hnoq 'màng aih, haq hacùn cràng enh ngìa Chuaq Jêxu, doi: “Waiq Chuaq xìn ìh lam khoi ca au beq, ma jah 'màng aih au cô mangai i tôiq.” Wì hnoq bìac rùp ca 'màng aih, Simôn wa dìq ca bua haq hamàih dìq jaq. 10 Jacò wa Jon, con Xê-bê-đê, wa ma wiang broq pajùm ti Simôn, hadai hamàih 'màng aih.
Chuaq Jêxu doi ca Simôn: “Apaq yùq, pàng cô èh, ìh jah wìa mangai ca'naih hlàm dèch mangai.” 11 Wì dùng bong tŏc ta 'bò. Hi khoi, cađac dèh bong lam tiaq Chuaq.
Chuaq Jêxu Broq Brêh ca Mangai Bacùn
(Mat 8:1–4; Mŏc 1:40–45)
12 Jò Chuaq Jêxu mùt ta mòiq phôq aih, i mòiq ngai, mangai bacùn caq jàp ta chac haq. Jò bu hnoq Chuaq, haq bla-op enh ngìa Haq, xìn: “Chuaq ôi, tàng Ìh enh, Ìh jah broq brêh ca au!”
13 Chuaq Jêxu dèch tì bèq chac haq, rai doi: “Au enh, brêh beq!” Tajòi 'mòi haq jah brêh.
14 Chuaq Jêxu ùh am haq anoi bìac aih ca mangai leq, mahaq Haq tanap: “Ìh phai lam patô dađeh ca pajàu. Khoi èh, am tadreo tiaq Môise khoi hnài, đòiq bìac aih jah patô am ca wì.”
15 Khoi èh, bàc ngai anoi hlài bìac Chuaq Jêxu wa cwìang itai Haq. Mangai pajùm bàc lam trùh ti Haq tamàng Haq hnài, đòiq Haq broq brêh can hinìq ca wì. 16 Mahaq Haq lam nòi đùng hawit waiq khàn.
Chuaq Broq Brêh ca Mangai Pen
(Mat 9:1–8; Mŏc 2:1–12)
17 I mòiq hì, Chuaq Jêxu 'nang hnài wì. I mangai Pha-ri-si wa thài ranenh trùh enh 'bài phôq ta gùng Ga-li-lê, gùng Juđia, phôq Jê-ru-sa-lem, ha'ngui ti aih. Cwìang itai Boc Plình ŏi ti Chuaq Jêxu đòiq Haq broq brêh dìq ca can hinìq wì haq. 18 Jò aih, i wì tòng mòiq ngai pen ta dradrah, chaq trong 'mùt haq jang ngìa Chuaq Jêxu. 19 Mangai bàc hrìn, wì ùh i ca trong mùt. Wì heo tŏc ta cùa hnem, dŏih ngoiq, 'nhùa 'noh mangai pen ŏi ta dradrah jang ngìa Chuaq, ta'ne mangai bàc.
20 Chuaq Jêxu hnoq manoh lùi wì. Haq doi! “Ô con, tôiq lôi con khoi jah baxŏng.”
21 Jò wì thài ranenh wa mangai Pha-ri-si tàng bàu aih, wì bòch dabau: “Haq cô cabô ma hùa capoch 'mèq đùng Chuaq 'màng aih? Enh gùng ca Boc Plình ùh i ca cabô jah baxŏng tôiq.”
22 Chuaq Jêxu loq ta manoh wì hèm 'màng leq. Haq doi ca wì: “Gleq pì ma hèm ta manoh 'màng aih?” 23 Haq bòch: “Ma leq ma yi xùang ca doi: ‘Tôiq ìh khoi jah baxŏng,’ loq: ‘Ìh yòng lam beq’? 24 Mahaq đòiq pì loq ŏi crŏng taneh Con Mangai i cwìang baxŏng tôiq”, Haq doi ca mangai pen: “Au thê ìh yòng xùi dradrah hlài ta hnem beq!” 25 Tajòi 'mòi mangai pen aih yòng enh ngìa ca mangai pajùm, xùi dèh dradrah haq ma ca'nùng, hlài ta hnem, manè pôi Boc Plình. 26 Rìm ngai dìq hamàih, manè pôi Boc Plình, rai crè yùq. Wì doi: “Hì cô bèn khoi hnoq bìac halac.”
Chuaq Jêxu Creo Lêwi
(Mat 9:9–17; Mŏc 2:13–22)
27 Atìq ca aih, jò Chuaq Jêxu loh enh gùng, hnoq mòiq ngai, mangai gop thèq 'nang ha'ngui ŏi ta hnem gop thèq, hiniq haq Lêwi. Chuaq Jêxu doi ca haq: “Lam tiaq Au beq!” 28 Lêwi cađac dìq rìm bìac, yòng lam tiaq Chuaq.
29 Lêwi padon hiniang càn ca Chuaq ta hnem cla. I 'bài ngai gop thèq wa mangai 'noiq hadai ha'ngui caq pajùm ti wì. 30 Wì mangai Pha-ri-si wa thài ranenh mamùc, doi ca mangai hŏc tiaq Chuaq: “Gleq pì ma caq pajùm ti mangai gop thèq wa mangai i tôiq?”
31 Chuaq Jêxu doi ca wì: “Ùh xài toq mangai tadêh ma nhet ca 'bacsi sì, mahaq mangai ma ùh hrŏc ma nhet. 32 Au trùh ùh xài creo mangai ta-atoq, mahaq creo mangai i tôiq waq ca wì haq cađac dèh manoh broq tôiq.”
33 Wì bòch Haq: “Mangai hŏc tiaq Jon rôn ca acaq waiq khàn; mangai hŏc tiaq mangai Pha-ri-si hadai, mahaq mangai hŏc tiaq Ìh caq wa ôq?”
34 Haq tèo wì: “Jò con ŏng 'nang ŏi pajùm ti bua haq, wì lem bùi caq hiniang haq, 'màng leq ma thê wì rôn ca acaq? 35 Mahaq jò leq con ŏng chìuq 'ràng lam hangai ca wì haq, hì aih wì men ŏi rôn.”
36 Haq yŏc bàu alìah cô hnài wì. Haq doi: “Ùh i ca cabô ma hich bai neo, jìp 'mùt jang eo dùnh. Tàng broq 'màng aih, haq hyah, èh ha'nech ma neo ùh hatroq ca eo ma dùnh. 37 Hadai ùh i cabô ma ùc alac neo 'mùt ta 'bao akia dùnh. Tàng 'màng aih, alac neo broq padah ca 'bao akia dùnh. 38 Mahaq alac neo phai ùc 'mùt ta 'bao akia neo. 39 Hadai ùh i cabô ôq alac dùnh khoi èh bòch alac neo, ma jah 'màng aih, wì haq doi: ‘Alac dùnh yi jìang.’ ”