3
Chuaq Broq Hadròih
“Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: Cô, Au padon thê mangai 'ràng bàu da Au lam trùh đòiq wang trong ca Au, wa Chuaq ma pì ti chaq jah da'ngàc mùt ta hnem cùh waiq Haq, Haq mangai 'ràng bàu wa wêh jao pì ma ngèh gòm. Cô Haq trùh!”
Mahaq cabô nui dràng manoh jò hì da Haq, wa cabô dràng yòng jò Haq pa'noh dađeh? Ma jah 'màng aih Haq tìah ca ùnh da mangai thòq halŏc, tìah ca dàc arùh da mangai thòq arùh. Haq ha'ngui tìah ca thòq bùh 'bac đòiq broq hreo; Haq broq hadròih 'bài con calô Lêwi, broq ca wì haq chah tìah ca wang wa 'bac; wì haq jah dèch am ca Chuaq ngè tadreo ta bìac ta-atoq. Jò aih ngè tadreo da Juđa wa ngè tadreo da Jê-ru-sa-lem jah lem manoh Chuaq, troi 'bài hì calah nèh, wa 'bài hanam calah nèh.
“Au jah trùh haten ca pì đòiq hi hadrah, wa Au jah ngan anoi tajraq hlài ca 'bài mangai pajàu can kiac, mangai tango anang, 'bài mangai pachac 'nùt, 'bài mangai alùan caq 'bac da mangai abroq caq cùng, padit padiang mangai hadrô wa mangai lac, 'bài mangai loq padit padiang mangai enh Diac 'noiq wa 'bài mangai ùh loq yùq crè ca Au.” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih.
“Au cô Chuaq, Au ùh jò leq tablòq; taiq 'màng aih pì con calô Jacôp ùh hìaq 'bìq jêh đac. Enh 'bài 'nhòng boc yaq pì, pì khoi cađac wa pi wèq ranenh Au. Wìh hlài ta Au beq, Au hadai wìh hlài ta pì,” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih.
“Mahaq pì bòch: ‘Broq 'màng leq nhèn jah wìh hlài?’
“Con mangai jah caq atùng Boc plình 'mòh? joq 'nàng pì khoi caq atùng Au.
“Pì bòch doi: ‘Nhèn caq atùng Chuaq 'mang leq?’
“Pì khoi caq atùng ta 'bài mòiq phàn mòiq jàt wa ta 'bài dahwèq dèch am. Pì 'bìq waiq hanip, taiq dìq dŏng ca Taneh Diac 'nang caq atùng Au. 10 'Ràng dìq mòiq phàn mòiq jàt 'mùt ta kho Au beq, đòiq jah i dahwèq ta hnem Au; pàng cô pì khòh yŏc bìac cô đòiq thù Au,” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi, “đòiq ngan Au i pèh 'bài 'mŏc ta plình am ca pì, ùc 'noh xôq ramŏt ca pì trùh 'mòi pi i ca nòi đòiq! 11 Au jah tàt đac 'bài ngè ma broq raliang ca dahwèq da taneh pì; wa plì nho ta đùng tamang hadai ùh dadrùih adroi ca jò kech plì nho,” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih. 12 “Rìm Diac jah doi ca pì jah xôq ramŏt, ma jah 'màng aih Taneh Diac pì aih Taneh Diac lem bùi,” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih.
13 Chuaq doi: “Pì khoi yŏc bàu dìq jaq gao đòiq tajraq hlài ca Au.”
“Mahaq pì doi: ‘Nhèn capoch tajraq hlài ca Ìh jò leq?’
14 “Pì doi: ‘Patìh bìac Boc plình joq 'nàng 'ngwan! Wèq tiaq bàu thê da Haq wa cadiang lam xam manoh hmoi ŏi jang ngìa Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình jah i lòiq cleq? 15 Manàiq, nhèn doi mangai loq catèh aih jah xôq, mangai ngang dù jah padrŏng can: mangai tajraq ca Boc plình hadai ùh hìaq 'bìq baxa!’ ”
Sech Achìh Đòiq Jah Hmàng
16 Jò aih 'bài mangai ma loq yùq crè ca Chuaq capoch tùang ca dabau, èh Boc Plình tamàng; wa enh ngìa ca Chuaq hadai i mòiq sech achìh hlài 'bài hiniq mangai loq crè ca Chuaq wa loq hmàng ca hiniq Haq.
17 Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “ 'Bài mangai aih jah ŏi ta Au, broq cùng hang Au ta hì da Au; Au jah dèch hlài wì haq tìah ca mòiq ngai baq dech hlài dèh con calô patìh haq. 18 Jò aih, pì jah wìh hlài wa jah canao loq ro rang, mangai ta-atoq wa mangai ngang dù, mangai patìh bìac Boc Plình wa mangai ùh patìh bìac Boc Plình.”