4
Bàu Pariaq Hnài Pulùch
Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Cô èh, hì trùh, jah bùh cheo tìah ca ùh 'bau ùnh. Rìm mangai loq catèh, rìm ngai broq bìac ngang dù jah tìah ca aròm; hì aih trùh, bùh cheo dìq ca wì haq, ùh đòiq hlài da wì haq riah loq hamenh leq. Mahaq pì mangai loq crè ca hiniq Au, èh mat mahì da bìac ta-atoq plôh tŏc ca pì, ta panan haq i bìac jah broq brêh; pì jah aplôh lem bùi tìah ca 'bo hadròng loh enh cadrong. Pì jah jôiq nunit đac 'bài mangai ngang dù, ma jah 'màng aih ta hì da Au, wì haq tìah ca blo taneh ŏi enh 'neq ca jènh pì,” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih.
“Pì khòh hmàng hlài ca ranenh da hapŏng Au aih Môise, ma Au khoi am ca haq ta Hôrêp, aih 'bài ranenh wa bàu thê ca Is-ra-ên.
“Cô, Au jah thê mangai capoch thai Boc Plình Êli trùh ta pì adroi ca hì càn wa đang ca crè da Chuaq padon trùh. Haq jah broq ca manoh baq wìh hlài dèh ta con caiq, manoh con caiq wìh hlài dèh ta baq, đòiq Au ùh trùh èh yŏc bìac waiq hanip jêh đac taneh cô.”