Bàu Lem tiaq
Mathêu
Achìh Bìac Chuaq Jêxu Broq Wa Hnài
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq cô hadai hiniq da mangai khoi wìa mangai hŏc tiaq da Chuaq Jêxu. Ta cô i bàu achìh: “Bàu Lem Enh Boc Plình.”
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Mathêu achìh Sech Bàu Lem cô. Mathêu aih: “Bìac Tabàih da Chuaq”. Adroi nèh haq mangai bòch gop màng. Haq hadai i hiniq Lêwi.
Sech Mathêu cô khoi achìh adroi ca phôq Jê-ru-sa-lem 'bìq raliang đac hanam 70 Atìq C.
Bàu Anoi:
Mathêu enh achìh sech cô đòiq patô ro 'ràng Chuaq Jêxu Haq joq 'nàng Mêsi – aih Mangai Loh Enh Plình đòiq dèch con mangai. Bàc yàng haq yŏc bàu enh Sech Hadròih phàn ma dùnh wa achìh bàu: Diac Plình (Diac Boc Plình).
Bàu ta sech cô jah lah axong 5 phàn: (1) 'Nat 5-7; (2) 'Nat 10; (3) 'Nat 13; (4) 'Nat 18; (5) 'Nat 24-25.
Rìm 'Nat:
1. Hì xa-ông ca Jêxu wa jò ŏi con 'yoh: 1:1—2:23
2. Baxèm bìac broq da Chuaq Jêxu: 3:1—4:11
3. Bìac broq da Chuaq Jêxu ta gùng Ga-li-lê: 4:12—14:12
4. 'Bài yàng Chuaq Jêxu tawìh enh gùng Ga-li-lê: 14:13—17:20
5. Bìac lùch Chuaq Jêxu broq ta gùng Ga-li-lê: 17:22—18:35
6. Bìac Chuaq Jêxu broq ta gùng Juđia wa: 19:1—20:34
7. Bìac nan xa da Chuaq Jêxu: 21:1—27:66
8. Hì Rìh Hlài: 28:1–20
1
Xinoi Chuaq Jêxu Crich
(Luc 3:23–38)
Cô xinoi da Chuaq Jêxu Crich, hadrech Đawit, con xau Ap-ra-ham.
 
Ap-ra-ham xa-ông ca Isac,
Isac xa-ông ca Jacôp,
Jacôp xa-ông ca Juđa wa oh daq haq.
Juđa wa Tama mai haq, xa-ông ca Perex wa Xêra,
Perex xa-ông ca Hêtrôn,
Hêtrôn xa-ông ca Aram.
Aram xa-ông ca A-mi-na-đap,
A-mi-na-đap xa-ông ca Na-ach-son,
Na-ach-son xa-ông ca Sanhmôn.
Sanhmôn wa Rahap mai haq, xa-ông ca Bô-ô,
Bô-ô wa Rut xa-ông ca Ôbêt,
Ôbêt xa-ông ca Jêsê.
Jêsê xa-ông ca bùa Đawit.
 
Đawit yŏc mai Uria xa-ông ca Sa-lô-môn.
Sa-lô-môn xa-ông ca Rê-hô-bô-am,
Rê-hô-bô-am xa-ông ca A-bi-ja,
A-bi-ja xa-ông ca Asap.
Asap xa-ông ca Jê-hô-sa-phat,
Jê-hô-sa-phat xa-ông ca Jôram,
Jôram xa-ông ca Ôxia.
Ôxia xa-ông ca Jôtham,
Jôtham xa-ông ca Acha,
Acha xa-ông ca Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia xa-ông ca Ma-na-se,
Ma-na-se xa-ông ca Amon,
Amon xa-ông ca Jôsia.
11 Jò ti rùp wì tŏc Diac Ba-bi-lôn, Jôsia xa-ông ca Jê-cô-nia wa oh daq haq.
 
12 Ŏi ta Ba-bi-lôn,
Jê-cô-nia xa-ông ca Sa-an-thi-ên,
Sa-an-thi-ên xa-ông ca Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên xa-ông ca A-bi-ut,
A-bi-ut xa-ông ca Ê-li-a-kim,
Ê-li-a-kim xa-ông ca Axô.
14 Axô xa-ông ca Xađoc,
Xađoc xa-ông ca Achim,
Achim xa-ông ca Ê-li-ut.
15 Ê-li-ut xa-ông ca Ê-li-a-xa,
Ê-li-a-xa xa-ông ca Mathan,
Mathan xa-ông ca Jacôp.
16 Jacôp xa-ông ca Jôsep, aih ŏng Mari. Mari, haq xa-ông ca Jêxu, wì creo Haq Chuaq Jêxu Crich.
 
17 'Màng aih, enh Ap-ra-ham trùh Đawit, dìq dŏng 14 'nhòng. Enh Đawit trùh jò wì 'bìq rùp tŏc Diac Ba-bi-lôn, hadai 14 'nhòng. Enh jò wì 'bìq rùp tŏc Diac Ba-bi-lôn trùh Chuaq Jêxu Crich, hadai 14 'nhòng.
Bìac Xa-ông ca Chuaq Jêxu
(Luc 2:1–7)
18 Bìac xa-ông ca Chuaq Jêxu Crich khoi i 'màng cô: Jò Mari miq Chuaq Jêxu khoi hùaq broq mai Jôsep, wa 'nhòq lah caq ŏi ti dabau, mahaq Mari khoi hadràp nhò cwìang Yiang Hadròih. 19 Jôsep mangai ma hùaq broq ŏng haq, aih mangai lem manoh, ùh enh wì capoch 'mèq, haq hèm trong cađac hlèp Mari.
20 Mahaq jò haq 'nang hèm bìac aih, i mòiq 'bình plình Chuaq loh mahno ca haq jò haq apô, doi: “Ô Jôsep con xau Đawit, ìh apaq yùq yŏc Mari broq mai, ma jah 'màng aih Con haq ma 'nang hadràp enh Yiang Hadròih. 21 Haq jah xa-ông mòiq toq Con Calô, ìh ep hiniq ca Haq, Jêxu, ma jah 'màng aih Haq jah dèch jàn Haq loh khoi enh tôiq lôi.”
22 Rìm bìac khoi i 'màng aih, đòiq broq xìt bàu Chuaq ma Haq khoi am mangai capoch thai Boc Plình achìh adroi: 23 “Cô èh, i mòiq ngai gu adrùh xriu ŏi jiang, xa-ông mòiq toq Con Calô.” Khoi èh wì hiniq ca Con Calô aih hiniq: “Em-ma-nu-ên, aih Boc Plình ŏi ti bèn.”
24 Jôsep rìu, broq tiaq troi bàu 'bình plình khoi tanap, hi yŏc Mari broq dèh mai. 25 Mahaq wa ùh caq ŏi ti dabau trùh jò Mari xa-ông mòiq toq Con Calô, hiniq Haq Jêxu.