2
'Bài Thài Rabiaq ma Hŏc Hlŏng
Jò xa-ông ca Chuaq Jêxu ta phôq 'Bêt-lê-hem, gùng Juđia, 'nhòng Hêrôt broq bùa, i 'bài thài rabiaq ŏi enh Diac pah mat mahì loh, lam trùh ta phôq Jê-ru-sa-lem. Wì bòch: “Bùa Yothaiq neo xa-ông ŏi ta leq? Ma jah 'màng aih nhèn khoi hnoq halŏng Haq enh Diac pah mat mahì loh. Nhèn lam trùh ta aih đòiq cùh waiq Haq.”
Hìa tàng bàu 'màng aih, bùa Hêrôt wa dìq ca phôq Jê-ru-sa-lem hlè lèt ta manoh. Bùa tagop dŏng dìq 'bài pajàu càn wa 'bài thài ranenh, haq bòch: “Mangai Crich khoi xa-ông ta leq?” Wì tèo: “Ta 'Bêt-lê-hem, gùng Juđia, ma jah 'màng aih i bàu mangai capoch thai Boc Plình khoi achìh:
“ ‘Ô 'Bêt-lê-hem gùng Juđa,
joq 'nàng ìh ùh thùa cleq 'bài phôq càn ta gùng Juđa,
ma jah 'màng aih, enh nòi ìh jah loh mòiq Ngai broq gàu,
cla Haq wèq ban jàn Is-ra-ên, aih jàn Au.’ ”
Bùa Hêrôt creo ca 'bài thài rabiaq trùh hlèp ti haq, hi bòch wì jò leq bu hnoq halŏng aih loh. Khoi èh haq thê wì lam ta 'Bêt-lê-hem, rai tanap: “Pì lam ti bòch bìac Con Nga aih beq, jò chaq khoi hnoq, am ca au loq dìq, au hadai lam trùh cùh waiq Haq.”
Khoi ca wì tamàng bùa doi, wì haq lam hloi jò aih. Halŏng wì ma hnoq enh pah mat mahì loh, lam adroi ca wì trùh jang nòi Con Nga ŏi, halŏng yòng. 10 Jò 'bài thài hnoq halŏng, wì lem bùi dìq jaq. 11 Jò wì mùt ta hnem hnoq Con Nga wa Mari miq Haq, wì cùp gàu hacùn cràng cùh waiq Haq, khoi èh wì 'noh 'bài ngè canaq 'bac am ca Haq, aih wang, nhù hùang wa mùc jùac. 12 Atìq ca aih wì apô, Boc Plình pa'yèp ca wì ùh thê wì hlài ta bùa Hêrôt, mahaq lam trong 'noiq hlài dèh ta Diac.
Cadàu Mot ta Diac Aicàp
13 Khoi ca 'bài thài aih lam, i 'bình plình Chuaq loh doi ca Jôsep ta jò haq apô. 'Bình plình doi: “Rìu beq! 'Nong Con Nga wa miq Haq cadàu mot ta Diac Aicàp, khoi èh ŏi hloi ta aih trùh jò Au thê ìh, ma jah 'màng aih bùa Hêrôt 'nang ti chaq Con Nga waq ca jah jêh đac Haq.” 14 Jôsep padinh yòng, 'nong Con Nga wa miq Haq lam cwa ta Diac Aicàp jò damang. 15 Haq ŏi ta aih trùh jò bùa Hêrôt cachìt, đòiq broq xìt bàu mangai capoch thai Boc Plình khoi doi adroi: “Au khoi creo dèh ca Con loh enh Diac Aicàp.”
16 Jò Bùa Hêrôt hnoq 'bài thài rabiaq 'nùt haq, haq nòih dìq jaq. Haq thê mangai lình jêh đac dìq dŏng con nga baiq hanam dàng loh ŏi ta phôq 'Bêt-lê-hem wa jàp ta gùng aih, tiaq troq hì, khê 'bài thài rabiaq ma khoi am bùa loq. 17 'Màng aih broq xìt bàu Jê-rê-mi mangai capoch thai Boc Plình khoi doi adroi:
18 “Khoi tàng bàu wì cachech,
hmoi ta phôq Rama,
aih Rachên hmoi dèh ca 'bài con,
haq ùh jah àt, ùh chìuq cabô alòng haq,
ma jah 'màng aih 'bài con haq pi i hòm.”
Enh Diac Aicàp Wìh Hlài Yothaiq
19 Mahaq khoi ca bùa Hêrôt cachìt, i 'bình plình Chuaq trùh ti Jôsep ta jò haq apô, ŏi ta Diac Aicàp doi ca haq: 20 “Yòng beq, 'nong Con Nga wa miq Haq hlài ta Diac Yothaiq, ma jah 'màng aih 'bài mangai ma enh jêh đac Con Nga, khoi cachìt.”
21 Jôsep padinh yòng, 'nong Con Nga wa miq Haq hlài ta Diac Yothaiq. 22 Mahaq jò tàng wì doi, A-chê-lau broq bùa thai Hêrôt baq haq ta gùng Juđia, Jôsep crè, ùh hùa hlài ta aih. Èh khoi ca Boc Plình pa'yèp ca haq jò haq apô, haq mùt ta gùng Ga-li-lê. 23 Haq lam ŏi gùng Na-xa-ret. Bìac aih broq xìt bàu mangai capoch thai Boc Plình khoi doi adroi: “Wì jah creo Haq Mangai Na-xa-ret.”