3
Jon 'Baptit Anoi Hnài
(Mŏc 1:1–8; Luc 3:1–18; Jon 1:19–28)
Jò aih, Jon 'Baptit hnài Bàu Lem ta đùng hawit gùng Juđia. Haq doi: “Pì ep cađac dèh manoh broq tôiq beq, ma jah 'màng aih Diac Plình trùh khoi haten!” Aih mangai ma Êsai, mangai capoch thai Boc Plình, khoi doi:
“I bàu creo ta đùng hawit,
‘Padon trong ca Chuaq beq,
Broq da-adàng 'bài trong Haq.’ ”
Jon caxùnh eo xam xàc lŏcđa, càt ca'nam xam caxi akia, caq lìp tùc wa diac xùt. Jò aih, dìq ca jàn ta phôq Jê-ru-sa-lem, jàp gùng Juđia wa gùng haten ca diac Jôđan lam trùh ti Jon. Jò wì khoi pa'noh dèh tôiq lôi, wì chìuq haq broq 'baptem ta diac Jôđan.
Mahaq jò Jon hnoq bàc ngai Pha-ri-si wa Sa-đu-sê trùh ti haq xìn haq broq 'baptem, Jon doi ca wì: “Ô xinoi bìh plŏng! Cabô khoi pa'yèp pì loq wia claih ca can nòih Boc Plình hì atìq èh? 'Màng aih, pì wìh wìa loh plì ma lem beq đòiq tajì ca pì khoi cađac dèh manoh broq tôiq. Apaq hèm dèh ta manoh: ‘Ap-ra-ham haq baq bèn, ma jah 'màng aih.’ Au doi ca pì, Boc Plình jah broq hmu cô wìa con xau am ca Ap-ra-ham. 10 Manàiq cô chòng khoi đòiq jang xèm long. Long leq ùh loh plì lem, coh bùh đac ta ùnh.
11 “Phàn au, au 'baptem ca pì xam diac đòiq pì cađac dèh manoh broq tôiq. Mahaq i mòiq Ngai trùh atìq ca au i cwìang itai yi càn ca au. Au ùh đang ca yinh jai Haq. Haq broq 'baptem ca pì xam Yiang Hadròih wa xam ùnh. 12 Tì Haq wê tŏn dè hreo manùh, Haq 'mùt 'mau len ta hapom, manùh bùh ta ralùng ùnh ùh jò leq pat.”
Chuaq Jêxu Chìuq 'Baptem
(Mŏc 1:9–11; Luc 3:21–22)
13 Wop jò aih, Chuaq Jêxu lam enh gùng Ga-li-lê trùh ti Jon ta diac Jôđan, đòiq chìuq Jon broq 'baptem am ca Haq. 14 Mahaq Jon ùh waq. Haq doi: “Cla au nhet chìuq Ìh broq 'baptem ca au, mahaq Ìh xìn au broq 'baptem ca Ìh 'mòh?”
15 Chuaq Jêxu doi: “Manàiq cô phai broq 'màng cô, ma jah 'màng aih bèn broq waq ca gêh rìm bìac ta-atoq.”
16 Jò chìuq 'baptem khoi gêh, Chuaq Jêxu tŏc enh diac. Tajòi 'mòi hnoq plình tapèh, Haq hnoq Yiang Hadròih Boc Plình tìah ca chìm trù, jràp ti chac Haq. 17 I bàu capoch enh Plình: “Cô Con Calô Au. Au loq waq ca Haq. Haq broq lem manoh Au rìm trong.”