4
Can Kiac Satan Padô 'Nùt Chuaq Jêxu
(Mŏc 1:12–13; Luc 4:1–13)
Khoi èh Yiang Hadròih 'ràng Chuaq Jêxu lam ta nòi đùng hawit đòiq can kiac Satan padô 'nùt Haq. Haq khoi rôn ca acaq 40 hì, 40 mang, khoi ca aih Haq pangot. Can kiac Satan trùh haten padô 'nùt Haq, doi: “Tàng Ìh joq 'nàng Con Boc Plình, thê hmu cô wìa 'benh beq.”
Chuaq Jêxu padreo bàu doi: “Khoi achìh ta Sech Hadròih: ‘Con mangai rìh ùh xài toq nhò dahwèq caq, mahaq ep canòm ca rìm bàu loh enh hacùng Boc Plình.’ 4:4 RAH 8:3.
Khoi èh, can kiac Satan 'ràng Haq mùt ta phôq hadròih, đòiq Haq jang bôi grôi cùa Hnem Cùh Waiq, hi doi ca Haq: “Tàng Ìh joq 'nàng Con Boc Plình, ca'nìh dađeh beq, ma jah 'màng aih i bàu khoi achìh ta Sech Hadròih:
“ ‘Chuaq jah thê 'bài 'bình plình wèq Ìh ta tì,
đòiq jènh Ìh ùh troq hmu.’ 4:6 BCP 91:11,12. ”
Chuaq Jêxu padreo bàu doi: “Hadai khoi i bàu achìh ta Sech Hadròih: ‘Ìh apaq thù Chuaq, Boc Plình ìh.’ 4:7 RAH 6:16. ”
Can kiac Satan 'ràng atŏc Haq ta bôi wang dìq jaq ha'nhèq, patô ca Haq dìq dŏng Diac ta crŏng taneh wa bìac 'ngah 'ngai 'bài Diac aih, hi doi ca Haq: “Tàng Ìh hacùn cràng cùh waiq au, au am ca Ìh dìq dŏng Diac cô.”
10 Chuaq Jêxu doi ca haq: “Ô can kiac Satan, wia beq! Ma jah 'màng aih i bàu khoi achìh ta Sech Hadròih: ‘Ìh ep cùh waiq Chuaq, Boc Plình ìh, wa patìh toq ca Haq hêq.’ 4:10 RAH 6:13. ”
11 Can kiac Satan loh lam. Tajòi 'mòi i 'bình plình trùh haten patìh ca Haq.
Chuaq Jêxu Baxèm Broq Bìac ta Ga-li-lê
(Mŏc 1:14–15; Luc 4:14–15)
12 Jò Chuaq Jêxu hìa tàng wì khoi rùp Jon 'mùt ta tù, Haq lam ta gùng Ga-li-lê. 13 Haq cađac phôq Na-xa-ret lam trùh ŏi ta phôq Ca-bê-na-um, haten ca diac raxìq, jap acang gùng Xa-bu-lun wa Nep-ta-li. 14 'Màng aih, troq troi bàu Êsai, mangai capoch thai Boc Plình khoi doi adroi:
15 “Gùng Xa-bu-lun wa gùng Nep-ta-li,
ŏi ti trong trùh ta diac raxìq, pah tau diac Jôđan,
aih mòiq phàn taneh da gùng Ga-li-lê khoi wìa taneh mangai jàn 'noiq.
16 Mangai ta gùng aih ha'ngui ta clam clôiq,
khoi hnoq can 'ngah càn,
wa 'bài mangai ha'ngui ta yàp can cachìt,
khoi i can 'ngah xreo wì.” 4:16 Êsai 9:1,2.
17 Enh jò aih, Chuaq Jêxu baxèm anoi hnài wì: “Pì ep cađac dèh manoh broq tôiq beq, ma jah 'màng aih Diac Plình trùh khoi haten.”
Mangai Hŏc Tiaq Baxèm
(Mŏc 1:16–20; Luc 5:1–11)
18 Jò Haq lam ti 'bò diac raxìq Ga-li-lê, hnoq wa baiq ngai oh daq, aih Simôn wì creo haq Pêtrô, oh haq Anrê, tang hlàm ta diac raxìq, ma jah 'màng aih wa mangai ranang ca. 19 Haq creo ca wa: “Lam tiaq Au beq, Au broq chôp dèch mangai 'màng ca chôp ranang ca.” 20 Wa oh daq cađac hlàm lam tiaq Haq.
21 Enh nòi aih lam tam toq 'biaq hòm, Haq hnoq wa oh daq 'noiq, aih Jacò con Xê-bê-đê, wa oh haq, aih Jon. Wa 'nang hmình hlàm ti Xê-bê-đê, baq wa ŏi ta bong, Haq creo ca wa. 22 Tajòi 'mòi wa cađac dèh baq wa bong, lam tiaq Haq.
23 Chuaq Jêxu lam jàp ta gùng Ga-li-lê, hnài wì ta hnem tagop, anoi ca wì Bàu Lem Diac Plình, wa broq brêh dìq dŏng ca wì mangai ùh hrŏc. 24 Wì anoi hlài bìac Haq broq jàp gùng Siri. Wì 'ràng ca Haq dìq ca mangai ùh hrŏc, 'bài mangai i hinìq enh jò ŏi nga, 'bài mangai i kiac ŏi ta chac, mangai troq kenh wa mangai pen. Haq broq am wì brêh dŏng dìq. 25 Bàc mangai hrìn tiaq Haq enh gùng Ga-li-lê, gùng Đê-ca-pô-lò, phôq Jê-ru-sa-lem, gùng Juđia, wa enh gùng pah tau diac Jôđan.

4:4 4:4 RAH 8:3.

4:6 4:6 BCP 91:11,12.

4:7 4:7 RAH 6:16.

4:10 4:10 RAH 6:13.

4:16 4:16 Êsai 9:1,2.