21
Wì Đìh Yŏc Chuaq Jêxu Mùt Jê-ru-sa-lem
(Mŏc 11:1–11; Luc 19:28–40; Jon 12:12–19)
Jò Chuaq Jêxu wa mangai hŏc tiaq lam ten trùh phôq Jê-ru-sa-lem, ŏi ta plài 'Bêt-pha-jê, haten ca wang Ôliu, Haq thê baiq ngai hŏc tiaq lam, doi ca wa: “Chôp lam trùh ta plài enh ngìa chôp beq, èh chôp jah hnoq mòiq toq lùa can wa con haq càt đòiq ti aih, chôp ca'naih dùi 'ràng ca Au beq. Tàng i cabô bòch chôp broq cleq, doi ca haq: Chuaq nhet ca wa haq. Tajòi 'mòi haq jah am ca chôp.”
Jah i bìac cô đòiq broq xìt bàu mangai capoch thai Boc Plình khoi doi:
“Doi ca mangai Siôn loq, Ngan cô:
‘Bùa ìh trùh ta ìh,
Haq ùh padèch dađeh, còi lùa con,
aih con da lùa can.’ 21:5 Xach 9:9. ”
Wa mangai hŏc tiaq aih lam broq tiaq bàu Haq khoi tanap. Wa 'ràng lùa can wa con haq, hlèch dèh eo enh crŏng lùa, đòiq Chuaq Jêxu tŏc ha'ngui ti eo. 'Bài mangai bàc dìq jaq lêh dèh eo hlèch ti trong, èh i 'nah ngai coh hla hlèch ti trong. Mangai jàn ma lam adroi wa wì ma lam atìq cachech bàu dêh doi:
“Hô-sa-na Con Bùa Đawit.”
 
“Đang ca manè am ca Haq canòm ca hiniq Chuaq lam trùh.” 21:9 BCP 118:25,26.
 
“Hô-sa-na ŏi ta nòi dìq jaq ha'nhèq.”
10 Jò Chuaq Jêxu mùt ta Jê-ru-sa-lem, dìq ca phôq aih rèo tagrùang tagràt, bòch dabau: “Mangai cô cabô?”
11 Bàc ngai padreo bàu doi: “Aih Chuaq Jêxu, Mangai Capoch Thai Boc Plình enh phôq Na-xa-ret, gùng Ga-li-lê.”
Chuaq Hnan Mangai Padro
(Mŏc 11:15–19; Luc 19:45–48; Jon 2:13–22)
12 Chuaq Jêxu mùt ta Hnem Cùh Waiq, hnan dŏng 'bài mangai padro ta aih, hacùp đac ca'bŏng mangai halìh 'bac, èh gèq mangai tech chìm trù. 13 Haq doi ca wì: “I bàu khoi achìh: ‘Hnem Au jah creo hnem waiq khàn,’ 21:13 Êsai 56:7. mahaq pì khoi broq hnem cô loh ‘còp da mangai atùng!’ 21:13 Jêr 7:11. ”
14 Jò aih, 'bài mangai ùh xau mat wa mangai pen lam trùh ti Haq ta Hnem Cùh Waiq. Haq broq brêh ca wì. 15 Mahaq jò 'bài pajàu càn wa thài ranenh hnoq bìac halac Haq broq, èh wì tàng bàu con 'yoh cachech ta Hnem Cùh Waiq: “Hô-sa-na Con Xau Bùa Đawit,” wì loh nòih dìq jaq.
16 Wì doi ca Haq: “Ìh i tàng bàu 'bài con 'yoh cô doi cleq ùh?”
Chuaq Jêxu tèo: “Au tàng, mahaq pì 'nhòq đŏc Sech Hadròih 'mòh?
“ ‘Chuaq jah hacùng 'bài con 'yoh wa con nga,
i bàu manè padèch Haq.’ 21:16 BCP 8:2. ”
17 Khoi èh, Haq cađac wì, loh enh gùng ca phôq, mùt ta plài 'Bê-tha-ni ŏi padài damang ta aih.
18 Xrŏih xroq, jò hlài ta Jê-ru-sa-lem, Haq pangot. 19 Jò hnoq mòiq toq long pŏc ŏi ti trong, Haq thia haten, mahaq hnoq toq hla. Haq doi ca long pŏc aih: “Gè pi jò leq loh plì hòm.” Tajòi 'mòi long pŏc aih croh.
20 Mangai hŏc tiaq hnoq bìac aih, wì hamàih, rai doi: “Gleq long pŏc croh ma renh 'màng cô.”
21 Chuaq Jêxu tèo: “Joq 'nàng Au doi ca pì: Tàng i manoh lùi, ùh ra'ngòt, ùh xài pì broq jah toq bìac ma khoi broq ca long pŏc 'mat, mahaq tàng pì thê wang cô: ‘Dèch dađeh, ca'nìh ta diac raxìq beq,’ bìac aih pì broq jah. 22 Jò pì waiq khàn, pì yŏc manoh lùi Au, xìn bìac cleq ùh kè, dìq jah am ca pì.”
Cwìang Itai Da Chuaq Jêxu
(Mŏc 11:27–33; Luc 20:1–8)
23 Chuaq Jêxu khoi mùt ta Hnem Cùh Waiq. Jò Haq 'nang hnài Bàu Lem, i 'bài pajàu càn wa 'bài craq broq gàu Yothaiq thia haten bòch Haq: “Thài ôi! Ìh yŏc cwìang enh leq broq bìac cô? Cabô am ca Ìh cwìang itai aih?”
24 Chuaq Jêxu tèo: “Au hadai bòch pì mòiq bìac, tàng pì tèo jah, Au hadai doi ca pì loq Au yŏc cwìang enh leq broq bìac cô. 25 Bìac 'baptem da Jon ma broq loh enh leq, enh plình loq enh con mangai?”
Wì hatình ca dabau: “Tàng bèn doi: ‘Loh enh plình,’ èh Haq doi ca bèn: ‘Gleq ùh lùi bìac aih?’ 26 Mahaq tàng bèn doi: ‘Loh enh con mangai,’ bèn crè ca jàn, ma jah 'màng aih wì dìq dŏng doi Jon, haq mangai capoch thai Boc Plình.”
27 Khoi èh, wì haq tèo: “Nhèn ùh 'nì.”
Chuaq Jêxu doi ca wì: “Au hadai ùh doi ca pì loq, Au yŏc cwìang enh leq broq bìac cô.”
Bàu Alìah Baiq Ngai Con Calô
28 “Pì hèm 'màng leq? Mòiq ngai aih i baiq ngai con calô. Haq doi dèh ca con ma adroi: ‘Con ôi, hì cô con loh broq ta wùan nho oq.’
29 “Con aih tèo: ‘Au ùh enh lam broq!’ Mahaq atìq ca aih, haq hèm ùh khwài, hi khoi haq lam broq.
30 “Hi khoi, haq lam trùh dèh ti con ma tìa, hadai haq doi 'màng aih. Con aih tèo haq: ‘Au lam oq!’ Mahaq haq ùh lam broq.
31 “Wa baiq ngai aih, con leq ma broq tiaq dèh manoh baq?”
Wì tèo: “Con ma adroi.”
Chuaq Jêxu doi ca wì: “Joq 'nàng au doi ca pì, 'bài mangai gop thèq wa 'bài mangai gu cadrì tango yŏc 'bac, jah mùt Diac Boc Plình adroi ca pì. 32 Ma jah 'màng aih Jon khoi tiaq trong ta-atoq trùh ti pì, mahaq pì ùh lùi haq. 'Bài mangai gop thèq wa 'bài mangai gu cadrì tango yŏc 'bac khoi canao loq dèh ca tôiq lôi, èh cađac, hi lùi Haq. Pì khoi hnoq bìac aih, xôq ùh chìuq cađac dèh tôiq lôi đòiq lùi Haq.”
Bàu Alìah Bìac Mangai Pìt Nho
(Mŏc 12:1–12; Luc 20:9–19)
33 “Pì tamàng bàu alìah 'noiq hòm. I mangai aih pìt mòiq wùan nho, pagông hmu dudan broq pagia. 'Ne wùan haq chìa hàm đòiq padit plì nho. Hi khoi, haq broq mòiq toq hnem gòm ha'nhèq. Èh haq am ca 'bài mangai ma abroq, pachac ca haq broq caq axong. Cla haq lam gùng 'noiq. 34 Trùh jò gich plì, haq thê dèh hapŏng lam bòch mangai ma broq wùan đòiq yŏc plì.
35 “ 'Bài mangai broq wùan nho rùp 'bài hapŏng aih, 'nah ngai wì blai, 'nah ngai wì jêh đac, 'nah wì tèm hmu jêh đac. 36 Craq wùan aih thê hòm dèh 'bài hapŏng 'noiq yi bàc ca 'bài hapŏng yàng adroi, èh wì broq ca 'bài hapŏng aih tìah ca 'bài hapŏng yàng adroi. 37 Yàng ma atìq dŏng, craq aih thê dèh con calô lam trùh ti wì, haq doi: ‘Wì jah iu con calô au.’
38 “Mahaq jò 'bài mangai pìt nho hnoq con calô aih, wì doi ca dabau: ‘Mangai cô raq mangai hatìa. Manàiq beq bèn jêh đac haq, èh bèn yŏc xôxech haq.’ 39 Wì rùp con calô aih hwenh 'noh enh gùng ca wùan nho, jêh đac.
40 “ 'Màng aih, jò cla craq wùan nho trùh, haq tình ca 'bài mangai ma broq wùan nho aih 'màng leq?”
41 Wì tèo Chuaq Jêxu: “Cla craq aih trùh jêh cachìt 'bài mangai ngang dù aih, hi am ca mangai 'noiq mùan wùan haq, aih 'bài mangai ma jah am plì ca craq jò i plì.”
42 Chuaq Jêxu doi ca wì: “Pì 'nhòq lah đŏc bàu ta Sech Hadròih 'mòh?
“ ‘Pliang Hmu mangai thòq ma khoi dŏih đac,
hmu aih jah wìa Hmu gàu mùm hnem,
aih bìac Chuaq broq,
aih bìac halac jang ngìa bèn, pì ùh 'nì 'mòh?’ 21:42 BCP 118:22,23.
43 “Taiq 'màng aih, Au doi ca pì, Diac Boc Plình jah yŏc khoi ca pì, am ca jàn ma 'noiq, aih jàn loh plì lem da Diac aih. 44 Mangai leq clìh troq Hmu aih jah padit hech, mangai leq 'bìq Hmu aih tùc, jah hech hoch tìah ca blo.”
45 'Bài pajàu càn wa mangai Pha-ri-si tàng bàu alìah aih, wì loq Chuaq Jêxu doi bàu aih patô wì haq. 46 Wì chaq trong rùp Chuaq, mahaq crè ca jàn, ma jah 'màng aih jàn doi, Haq mangai capoch thai Boc Plình.

21:5 21:5 Xach 9:9.

21:9 21:9 BCP 118:25,26.

21:13 21:13 Êsai 56:7.

21:13 21:13 Jêr 7:11.

21:16 21:16 BCP 8:2.

21:42 21:42 BCP 118:22,23.