28
Bìac Chuaq Jêxu Rìh Hlài
(Mŏc 16:1–10; Luc 24:1–12; Jon 20:1–10)
Atìq ca hì Sabat, hì gàu tùang lè, xrŏih xroq bu 'ngah, i Mari Ma-đò-len wa Mari ma 'noiq lam hmàih ca ralùng.
Ta'ngàc jang cô i taneh dalàc dêh dìq jaq, taiq i mòiq 'bình plình Chuaq loh enh plình lam ca cadro hmu, hi khoi ha'ngui enh 'nhèq ca hmu aih. Hadrò haq 'ngah tìah ca camlet, eo taboc tìah ca capaih. Hnoq 'màng aih, 'bài mangai lình ma wèq ralùng yùq crè loh ca tarìt, bu dàng mangai cachìt.
Mahaq 'bình plình aih doi ca wa gu cadrì aih: “Chôp apaq yùq. Au loq chôp chaq Chuaq Jêxu, Mangai khoi chìuq tiang đình ta long pagat. Haq ùh i ŏi ta cô. Haq khoi rìh hlài tìah ca bàu Haq khoi doi ca pì. Lam ngan nòi wì ma đòiq hanang Haq beq, èh lam ma renh doi ca mangai hŏc tiaq Haq loq, Haq khoi rìh hlài enh can cachìt. Haq lam adroi ca wì cwa gùng Ga-li-lê. Wì jah hnoq Haq ta aih. Cô bàu au khoi doi am ca chôp loq.”
Wa baiq ngai gu cadrì aih cadàu loh khoi enh nòi ralùng, rai manè, rai yùq crè, cadàu lam doi ca 'bài mangai hŏc tiaq loq. Chuaq Jêxu glàm wa gu cadrì aih, Haq doi: “Bùi ta manoh beq!” Wa trùh ti Haq, oc jènh Haq rai cùh waiq Haq. 10 Khoi èh, Chuaq Jêxu doi ca wa: “Apaq yùq, lam doi ca 'bài oh daq: Au lam gùng Ga-li-lê, jah hnoq Au ta aih.”
11 Jò wa 'nang lam ti trong, i toq 'biaq ngai lình ma wèq ralùng, mùt ta phôq doi ca wì pajàu càn loq dìq ca bìac aih. 12 Jò wì craq broq gàu tình bìac aih gêh, wì am ca lình aih 'bac khoi èh doi ca wì: 13 “ 'Ne mang jò nhèn cùi, mangai hŏc tiaq Haq lam trùh yŏc atùng hanang Haq. 14 Tàng tình trùang tàng bìac cô, èh bèn chaq trong anoi hlài ca haq, waq ca pì ùh hìaq troq cleq.” 15 'Bài lình aih yŏc 'bac wa broq tiaq bàu tanap aih. Bàu aih jah ràu yôt ŏi ta jàn Yothaiq enh jò aih trùh manàiq.
Chuaq Mahno Loh ta Gùng Ga-li-lê
(Mŏc 16:14–18; Luc 24:36–49; Jon 20:19–23; BYH 1:6–8)
16 12 ngai hŏc tiaq lam gùng Ga-li-lê, tŏc ta wang ma Chuaq khoi doi ca wì. 17 Jò hnoq Haq, wì cùh waiq Haq, mahaq i toq 'biaq ngai ŏi ra'ngòt ta manoh. 18 Chuaq Jêxu trùh haten doi ca 'bài mangai hŏc tiaq bàu cô: “Dìq ca cwìang itai ŏi ta plình wa ta crŏng taneh khoi am ca Au. 19 'Màng aih, pì phai lam anoi hnài rìm jàn broq wì haq wìa mangai hŏc tiaq Au, canòm ca hiniq Baq, hiniq Con, hiniq Yiang Hadròih, broq 'baptem ca wì, 20 wa anoi hnài wì wèq dìq rìm bìac Au khoi hnài pì. Au ŏi hloi ti pì enh cô trùh hì atìq lùch.”